Автомобильдерді жобалау

Сипаттама: Доңғалақты машиналарды жобалаудың жалпы сұрақтары, сондай-ақ детерминирленген және кездейсоқ жүктеудің шарттары үшін математикалық және физикалық модельдеуге негізделген олардың агрегаттары мен жүйелерін есептеу әдістері сипатталған

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Білім алушыларды автомобиль түйіндерін, агрегаттарын және жүйелерін жобалау негіздерімен таныстыру
Міндет
 • Білім алушылардың автомобиль түйіндерін, агрегаттарын және жүйелерін жобалауда дағдыларын меңгеру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Білім алушы автомобиль түйіндерінің, агрегаттарының және жүйелерінің құрылымдарына талдау жүргізе білуі және олардың есебін орындай білуі тиіс
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Алған білім мен іскерлікті тәжірибеде және басқа пәндерді оқытуда қолдану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Автомобильдердің қолданыстағы құрылымдары және жаңа модельдерді жобалау әдістері туралы пікір қалыптастыру білігі
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Ұжымның басқа мүшелерімен өзара іс-қимылда қойылған міндеттерді шеше білу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Осындай пәндерді оқу кезінде дағдыларды алу
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Автомобиль құрылымына қойылатын талаптар. Автомобильді құрастыру.
 • Ілінісу. Құрылымын талдау. Жүктемелер.
 • Беріліс қораптары. Тарату қораптары. Құрылымдарын талдау. Жүктемелер.
 • Кардан берілістері. Құрылымдарын талдау. Жүктемелер.
 • Басты берілістер. Дифференциалдар. Жетекші доңғалақтардың жетегі. Құрылымдарын талдау. Жүктемелер.
 • Автомобиль белдіктері. Құрылымдарын талдау. Жүктемелер.
 • Автомобильдің аспасы
 • Рульдік басқару. Құрылымдарын талдау. Жүктемелер.
 • Тежегішті басқару. Құрылымдарын талдау. Жүктемелер.
 • Көтергіш жүйелер. Құрылымдарын талдау. Жүктемелер.
Негізгі әдебиет
 • 1. Арпабеков М.И., Давыдов А.А., Макенов А.А. Автомобиль. Основы проектирования: Учебник. Часть 1, 2. – Алматы: ССК, 2018.
 • 2. Вахламов В.К. Конструкция, расчет и эксплуатационные свойства автомобилей. – М.: ПЦ «Академия», 2009. - 560 с.
 • 3. Проектирование трансмиссий автомобилей: Справочник / Под общ. ред. А.И. Гришкевича. – М.: Машиностроение, 1984, – 272 с.
Қосымша әдебиеттер
 • 4. Давыдов А.А., Макенов А.А. Автомобиль. Теория движения. – Алматы: ИД «Альманах», 2018.
 • 5. Краткий автомобильный справочник НИИАТ. -М.: Транспорт, 1984. – 272 с., ил.