Гидравлика және гидроможетек

Сипаттама: Гидравлика: сұйықтар мен газдардың негізгі физикалық қасиеттері; заңдары мен теңдеулері; құбырларды есептеу. Пневможетек, пневматикалық атқарушы құрылғылар, бөлу және реттеу аппаратурасы, көлік-технологиялық машиналардың пневможетектері, пневмоавтоматика құралдары. Гидрожетек: гидравликалық машиналар және берілістер; гидрохабарларды есептеу және жобалау әдістемесі; гидравликалық және пневматикалық беріліс схемаларын жасау

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер