Автомобильдердің техникалық сервисі

Сипаттама: Автомобильдердің техникалық сервис түсінігі: автомобиль сервисі қызметінің негізгі бағыттары, мақсаттары мен міндеттері; сервистік әсер ету нормативтері; техникалық сервис құралдарының өнімділігі мен өткізу қабілетін анықтау; автомобильдердің техникалық сервисінің тиімділігін бағалау; автомобильдерге техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің үлгілік технологиялық процестері

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Көлік техникасындағы бағытты игеру-көлік техникасы сервисі
Міндет
 • Сервистік әсерлердің нормативтері; техникалық сервис құралдарының өнімділігі мен өткізу қабілетін анықтау; автомобильдердің техникалық сервисінің тиімділігін бағалау; автомобильдерге техникалық қызмет көрсетудің және жөндеудің үлгілік технологиялық процестері
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Білу: 1. Сервистік әсер ету нормативтері; 2. Техникалық сервис құралдарының өнімділігі мен өткізу қабілетін анықтау; 3. Автомобильдердің техникалық сервисінің тиімділігін бағалау; 4. Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеудің типтік технологиялық процестері
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Білу және түсіну: 1. Сервистік әсер ету нормативтері; 2. Техникалық сервис құралдарының өнімділігі мен өткізу қабілетін анықтау; 3. Автомобильдердің техникалық сервисінің тиімділігін бағалау; 4. Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеудің типтік технологиялық процестері
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Көлік техникасының қызметі туралы пайымдаулар болуы тиіс
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Крмуникативті қабілеттер бұл инженерлік практиканың әртүрлі салаларында өндірістік, кәсіби маңызды міндеттерді шешуге бағытталған өндірістік процеске қатысушылардың кәсіби өзара іс-қимылының тәсілдері; болашақ маманның коммуникативтік біліктерінің қалыптасу дәрежесі оның кәсіби қызметінің тиімділігін білдіреді және өз құрамында келесі функцияларды білдіреді: дүниетанымдық (кәсіби қызметтің сипатын анықтайды және құндылық-мағыналық бағдарларды, қалаулар мен қондырғыларды таңдауда көрінеді).); бейімдік функцияны (кәсіби қоғамдастықтың нормалары мен талаптарын тану және беру, Мәдени және рухани-адамгершілік негіздерді меңгеруді, сондай-ақ Еңбек және азаматтық құқықтық қатынастар ережелерін меңгеру) қамтиды.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Оқыту нәтижесінде көлік техникасын қазіргі заманғы дамыту бағытында өз бетінше оқыту дағдыларын меңгеру қажет
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Тема 1. Технология проведения ТО Тема 2. Классификация работ технического обслуживания транспортной техники Тема 3. Структура ежедневного обслуживания транспортной техники Тема 4. Объем технических воздействий ежедневного обслуживания транспортной техники Тема 5. Структура ТО-1 транспортной техники Тема 6. Объем технических воздействий при ТО-1 транспортной техники Тема 7. Структура ТО-2 транспортной техники Тема 8. Объем технических воздействий при ТО-2 транспортной техники Тема 9. Структура сезонного обслуживания транспортной техники Тема 10. Объем технических воздействий при сезонном обслуживании транспортной техники Тема 11. Технология проведения ТР Тема 12. Классификация работ текущего ремонта транспортной техники Тема 13. Методы проведения текущего ремонта транспортной техники Тема 14. Организация ремонта транспортной техники на специализированных постах Тема 15. Организация ремонта транспортной техники агрегатным методом
Негізгі әдебиет
 • 1. Савостенко В.В. Теоретические основы технической эксплуатации транспортной техники. Учебник пособие. - Усть-Каменогорск: ВКТУ, 1999. - 259 с. 2. Техническая эксплуатация транспортной техники /Под ред. Кузнецова Е. 3-е изд. - М.:Транспорт. 1991. - 413 с. 3. Кузнецов Е.С. Управление технической эксплуатацией транспортной техники. - М.: Транспорт,1990.-272 с. 4. Техническая эксплуатация транспортной техники: Под ред. Крамаренко - 3-ое изд. -М.:Транспорт. 1983. - 488 с. / 2-ое изд. -М.: Транспорт, 1972, 440 с. 5. Крамаренко Г.В., Николаев В.А., Шаталов А.И. Безгаражное хранение транспортной техники при низких температурах. - М.: Транспорт, 1984. - 136 с. 6 Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. Минавтотранс РСФСР. - М.: Транспорт, 1986. - 72 с. 7 Мирошников Л.В., Болдин А.П., Пал А.П. Диагностирование технического состояния транспортной техники на автотранспорте. - М. Транспорт, 1977. - 262 с. 8 Диагностирование и техническое обслуживание транспортной техники. Лабораторный практикум. Усть-Каменогорск. ВКГТУ, 2004. - 166 с.
Қосымша әдебиеттер
 • 1 Несвитский Л.А. Техническая эксплуатация транспортной техники. К.: Вища школа, 1971. – 428 с. 2 Гуревич И.Б., Сыркин П.Э. Эксплуатационная надежность автомобильных двигателей.-М.: Транспорт, 1984.- 141 с. 3 Проников А.С. Надежность машин. - М.: Машиностроение, 1978. - 591 с. 4 Шейнин A.M. Основные принципы управления надежности машин в эксплуатации. Выпуск 1,ПМ.: Знание, 1977. - 59 с, - 44 с. 5 Керимов Ф.Ю., Савостенко В.В. Методы обработки информации о надежности транспортной техники, строительных и дорожных машин. - М.: МАДИ, 1990. - 169 с. 6 Спичкин Т.В., Третьяков A.M. Лабораторный практикум по техническому диагностированию транспортной техники. - М.: Высшая школа, 1978, часть 1 -317 с, Часть 2 - 195 с. 7 Морев А.И., Ерохов В.И. Эксплуатация и ТО газобаллонных транспортной техники. - М.: Транспорт, 1988.- 184 с. 8 Завьялов С.Н. Мойка транспортной техники. - М.: Транспорт, 1984. - 184 с. 9 Авдонькин Ф.Я. Текущий ремонт транспортной техники. - М.: Транспорт, 1978. - 269 с. 10 Кнороз В.И., Кленников Б.В. Шины и колеса. -М.: Машиностроение, 1975. - 183 с. 11 Ковальчук В.П. Эксплуатация и ремонт автомобильных шин. - М.: Транспорт, 19782 г.-251 с. 12 Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортной техники, работающих в отрыве от основной базы. Алма-Ата, КазНИПИАТ, 1977. - 138 с. 13 Лабезников М.Г., Бакуревич Ю.Л. Эксплуатация транспортной техники в условиях жаркого климата и пустынно-песчанной местности. - М.: Транспорт, 1969. - 11 с. 14 Резник Л.Г., Ромалис Т.М., Марков СТ. Эффективность использования транспортной техники в различных условиях эксплуатации. - М.: Транспорт, 1989. - 128 с. 15 Малов Р.В. и др. Автомобильный транспорт и защита окружающей среды. - М.: Транспорт, 1981.-200 с. 16 Лиханов В.А.. Сайкин A.M. Снижение токсичности автотракторных дизелей М.В.О. «Агропромиздат». 1991. - 208 с. 17 Кузнецов Е.С.. Курников И.П. Производственная база автомобильного транспорта: Состояние и перспективы. - М.: Транспорт, 1988.-231 с. 18 Афанасьев Л.Л. и др. Гаражи и станции технического обслуживания транспортной техники. -М.: Транспорт. 1980. -215 с. 19 Общесоюзные нормы технологического проектирования автотранспортных предприятий для автомобильного транспорта. (ОНТП АТП-СТО-80). - М.: ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР. 1980. - 110 с. 20 Руководство по организации работ на станциях технического обслуживания транспортной техники (РТМ-200-РСФСР-12-0115-80). - М: ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР, 1980. - 82с. 21 Типовые проекты рабочих мест на автотранспортном предприятий. НИИАТ, КазНИПИАТ. Госавтотранспорт НИИПРОЕКТ. - М.: Транспорт, 1977. - 200 с. 22 Напольский Г.М.. Кривенко Е.И., Фролов Ю.Н. Техническая эксплуатация легковых транспортной техники. - М.: Транспорт, 1975. - 214 с. 23 Селиванов С.С. Иванов Ю.В. Механизация процессов технического обслуживания и ремонта транспортной техники. - М.: Транспорт, 1984. - 198 с. 24 Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы. - М.: Транспорт, 1986.-280 с. 25 Иванов В.Н.. Ерохов В.Н. Экономия топлива на автомобильном транспорте. 26 Клейнер B.C., Тарасов В.В. Техническое обслуживание и ремонт транспортной техники (организация и управление). - М.: Транспорт, 1986. -257 с. 27 Власов В.М., Зинченко В.А., Андрианов Ю.В. Централизованное обслуживание транспортной техники КамАЗ на производственно-технических комбинатах. Учебное пособие. - М.:МАДИ, 1988.-50 с. 28 Павленко B.C. Централизация технического обслуживания и текущего ремонта транспортной техники в производственных автотранспортных управлениях (объединениях) . Алма-Ата, КазНИИНТИ, 1985. - 59 с. 29 Руководство по организации и управлению технической службой автотранспортных предприятий (РД 200 Каз.ССР) Алма-Ата, 1987. - 186

Автомобильдердің техникалық сервисі

Сипаттама: Автомобильдердің техникалық сервис түсінігі: автомобиль сервисі қызметінің негізгі бағыттары, мақсаттары мен міндеттері; сервистік әсер ету нормативтері; техникалық сервис құралдарының өнімділігі мен өткізу қабілетін анықтау; автомобильдердің техникалық сервисінің тиімділігін бағалау; автомобильдерге техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің үлгілік технологиялық процестері

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Көлік техникасындағы бағытты игеру-көлік техникасы сервисі
Міндет
 • Сервистік әсерлердің нормативтері; техникалық сервис құралдарының өнімділігі мен өткізу қабілетін анықтау; автомобильдердің техникалық сервисінің тиімділігін бағалау; автомобильдерге техникалық қызмет көрсетудің және жөндеудің үлгілік технологиялық процестері
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Білу: 1. Сервистік әсер ету нормативтері; 2. Техникалық сервис құралдарының өнімділігі мен өткізу қабілетін анықтау; 3. Автомобильдердің техникалық сервисінің тиімділігін бағалау; 4. Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеудің типтік технологиялық процестері
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Білу және түсіну: 1. Сервистік әсер ету нормативтері; 2. Техникалық сервис құралдарының өнімділігі мен өткізу қабілетін анықтау; 3. Автомобильдердің техникалық сервисінің тиімділігін бағалау; 4. Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеудің типтік технологиялық процестері
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Көлік техникасының қызметі туралы пайымдаулар болуы тиіс
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Крмуникативті қабілеттер бұл инженерлік практиканың әртүрлі салаларында өндірістік, кәсіби маңызды міндеттерді шешуге бағытталған өндірістік процеске қатысушылардың кәсіби өзара іс-қимылының тәсілдері; болашақ маманның коммуникативтік біліктерінің қалыптасу дәрежесі оның кәсіби қызметінің тиімділігін білдіреді және өз құрамында келесі функцияларды білдіреді: дүниетанымдық (кәсіби қызметтің сипатын анықтайды және құндылық-мағыналық бағдарларды, қалаулар мен қондырғыларды таңдауда көрінеді).); бейімдік функцияны (кәсіби қоғамдастықтың нормалары мен талаптарын тану және беру, Мәдени және рухани-адамгершілік негіздерді меңгеруді, сондай-ақ Еңбек және азаматтық құқықтық қатынастар ережелерін меңгеру) қамтиды.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Оқыту нәтижесінде көлік техникасын қазіргі заманғы дамыту бағытында өз бетінше оқыту дағдыларын меңгеру қажет
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Тема 1. Технология проведения ТО Тема 2. Классификация работ технического обслуживания транспортной техники Тема 3. Структура ежедневного обслуживания транспортной техники Тема 4. Объем технических воздействий ежедневного обслуживания транспортной техники Тема 5. Структура ТО-1 транспортной техники Тема 6. Объем технических воздействий при ТО-1 транспортной техники Тема 7. Структура ТО-2 транспортной техники Тема 8. Объем технических воздействий при ТО-2 транспортной техники Тема 9. Структура сезонного обслуживания транспортной техники Тема 10. Объем технических воздействий при сезонном обслуживании транспортной техники Тема 11. Технология проведения ТР Тема 12. Классификация работ текущего ремонта транспортной техники Тема 13. Методы проведения текущего ремонта транспортной техники Тема 14. Организация ремонта транспортной техники на специализированных постах Тема 15. Организация ремонта транспортной техники агрегатным методом
Негізгі әдебиет
 • 1. Савостенко В.В. Теоретические основы технической эксплуатации транспортной техники. Учебник пособие. - Усть-Каменогорск: ВКТУ, 1999. - 259 с. 2. Техническая эксплуатация транспортной техники /Под ред. Кузнецова Е. 3-е изд. - М.:Транспорт. 1991. - 413 с. 3. Кузнецов Е.С. Управление технической эксплуатацией транспортной техники. - М.: Транспорт,1990.-272 с. 4. Техническая эксплуатация транспортной техники: Под ред. Крамаренко - 3-ое изд. -М.:Транспорт. 1983. - 488 с. / 2-ое изд. -М.: Транспорт, 1972, 440 с. 5. Крамаренко Г.В., Николаев В.А., Шаталов А.И. Безгаражное хранение транспортной техники при низких температурах. - М.: Транспорт, 1984. - 136 с. 6 Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. Минавтотранс РСФСР. - М.: Транспорт, 1986. - 72 с. 7 Мирошников Л.В., Болдин А.П., Пал А.П. Диагностирование технического состояния транспортной техники на автотранспорте. - М. Транспорт, 1977. - 262 с. 8 Диагностирование и техническое обслуживание транспортной техники. Лабораторный практикум. Усть-Каменогорск. ВКГТУ, 2004. - 166 с.
Қосымша әдебиеттер
 • 1 Несвитский Л.А. Техническая эксплуатация транспортной техники. К.: Вища школа, 1971. – 428 с. 2 Гуревич И.Б., Сыркин П.Э. Эксплуатационная надежность автомобильных двигателей.-М.: Транспорт, 1984.- 141 с. 3 Проников А.С. Надежность машин. - М.: Машиностроение, 1978. - 591 с. 4 Шейнин A.M. Основные принципы управления надежности машин в эксплуатации. Выпуск 1,ПМ.: Знание, 1977. - 59 с, - 44 с. 5 Керимов Ф.Ю., Савостенко В.В. Методы обработки информации о надежности транспортной техники, строительных и дорожных машин. - М.: МАДИ, 1990. - 169 с. 6 Спичкин Т.В., Третьяков A.M. Лабораторный практикум по техническому диагностированию транспортной техники. - М.: Высшая школа, 1978, часть 1 -317 с, Часть 2 - 195 с. 7 Морев А.И., Ерохов В.И. Эксплуатация и ТО газобаллонных транспортной техники. - М.: Транспорт, 1988.- 184 с. 8 Завьялов С.Н. Мойка транспортной техники. - М.: Транспорт, 1984. - 184 с. 9 Авдонькин Ф.Я. Текущий ремонт транспортной техники. - М.: Транспорт, 1978. - 269 с. 10 Кнороз В.И., Кленников Б.В. Шины и колеса. -М.: Машиностроение, 1975. - 183 с. 11 Ковальчук В.П. Эксплуатация и ремонт автомобильных шин. - М.: Транспорт, 19782 г.-251 с. 12 Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортной техники, работающих в отрыве от основной базы. Алма-Ата, КазНИПИАТ, 1977. - 138 с. 13 Лабезников М.Г., Бакуревич Ю.Л. Эксплуатация транспортной техники в условиях жаркого климата и пустынно-песчанной местности. - М.: Транспорт, 1969. - 11 с. 14 Резник Л.Г., Ромалис Т.М., Марков СТ. Эффективность использования транспортной техники в различных условиях эксплуатации. - М.: Транспорт, 1989. - 128 с. 15 Малов Р.В. и др. Автомобильный транспорт и защита окружающей среды. - М.: Транспорт, 1981.-200 с. 16 Лиханов В.А.. Сайкин A.M. Снижение токсичности автотракторных дизелей М.В.О. «Агропромиздат». 1991. - 208 с. 17 Кузнецов Е.С.. Курников И.П. Производственная база автомобильного транспорта: Состояние и перспективы. - М.: Транспорт, 1988.-231 с. 18 Афанасьев Л.Л. и др. Гаражи и станции технического обслуживания транспортной техники. -М.: Транспорт. 1980. -215 с. 19 Общесоюзные нормы технологического проектирования автотранспортных предприятий для автомобильного транспорта. (ОНТП АТП-СТО-80). - М.: ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР. 1980. - 110 с. 20 Руководство по организации работ на станциях технического обслуживания транспортной техники (РТМ-200-РСФСР-12-0115-80). - М: ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР, 1980. - 82с. 21 Типовые проекты рабочих мест на автотранспортном предприятий. НИИАТ, КазНИПИАТ. Госавтотранспорт НИИПРОЕКТ. - М.: Транспорт, 1977. - 200 с. 22 Напольский Г.М.. Кривенко Е.И., Фролов Ю.Н. Техническая эксплуатация легковых транспортной техники. - М.: Транспорт, 1975. - 214 с. 23 Селиванов С.С. Иванов Ю.В. Механизация процессов технического обслуживания и ремонта транспортной техники. - М.: Транспорт, 1984. - 198 с. 24 Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы. - М.: Транспорт, 1986.-280 с. 25 Иванов В.Н.. Ерохов В.Н. Экономия топлива на автомобильном транспорте. 26 Клейнер B.C., Тарасов В.В. Техническое обслуживание и ремонт транспортной техники (организация и управление). - М.: Транспорт, 1986. -257 с. 27 Власов В.М., Зинченко В.А., Андрианов Ю.В. Централизованное обслуживание транспортной техники КамАЗ на производственно-технических комбинатах. Учебное пособие. - М.:МАДИ, 1988.-50 с. 28 Павленко B.C. Централизация технического обслуживания и текущего ремонта транспортной техники в производственных автотранспортных управлениях (объединениях) . Алма-Ата, КазНИИНТИ, 1985. - 59 с. 29 Руководство по организации и управлению технической службой автотранспортных предприятий (РД 200 Каз.ССР) Алма-Ата, 1987. - 186