Автомобильдердің техникалық жүйесін тексеру әдістері

Сипаттама: Автомобильдердің техникалық жай-күйін аспаптық тексеру; автомобильдердің техникалық жай-күйін тексеру әдістерін жіктеу, тексерудің технологиялық процесін метрологиялық қамтамасыз ету, автомобильдің техникалық жай-күйін кешенді және сараланған бағалау. Автомобильдердің техникалық жай-күйінің өзгеруін болжау

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • автомобильдердің техникалық жағдайын бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру кезінде қажетті білім, білік және дағды кешенін меңгеру.
Міндет
 • зучение требований к техническому состоянию автотранспортных средств, требований к производственно-технической базе пунктов проверки технического состояния автотранспортных средств, требований к персоналу, участвующему в проверки технического состояния автотранспортных средств, требований к оборудованию, применяемому для проверки технического состояния автотранспортных средств
 • автокөлік құралдарының бөлшектерінің, тораптарының, агрегаттары мен жүйелерінің техникалық жай-күйін анықтауды қалыптастыру, автокөлік құралдарының техникалық жай-күйін тексеру үшін жабдықты пайдалану
 • автокөлік құралдарының бөлшектерінің, тораптарының, агрегаттары мен жүйелерінің техникалық жай-күйін тексеру, автокөлік құралдарының техникалық жай-күйін тексеру үшін жабдықтарды пайдалану дағдыларын қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • автокөлік құралдарына, олардың тораптарына, агрегаттары мен жүйелеріне қызмет көрсету, жөндеу ерекшеліктері және техникалық жай-күйіне қойылатын талаптар;-Көлік және технологиялық машиналарды диагностикалауды, техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді ұйымдастыру нысандары;-Көлік және технологиялық машиналардың техникалық жай-күйін бақылау үшін қолданылатын жабдықтардың түрлері және оған қойылатын талаптар; - Көлік және технологиялық машиналарды диагностикалау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу үшін персоналға қойылатын талаптар.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Білу: - автокөлік құралдарының конструктивтік ерекшеліктерін ескере отырып, олардың техникалық жай-күйін анықтау;; - Көлік және технологиялық машиналардың техникалық жағдайын бақылау кезінде диагностиканы ұйымдастырудың технологиялары мен нысандарын қолдану.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Көлік және көлік-технологиялық машиналар мен жабдықтарды диагностикалауды, техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді ұйымдастыру технологиялары мен нысандарын игеру қабілеті
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Көлік және көлік-технологиялық машиналарды, техникалық және технологиялық жабдықтарды және көлік коммуникацияларын жөндеу және қызмет көрсету ерекшеліктерін меңгеру қабілеті
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Біледі: - жағымсыз әсерлердің параметрлері мен деңгейін бақылауды жүргізу —; - теріс әсерлерді рұқсат етілген мәндерге дейін төмендету мақсатында қорғау құралдарын қолдану; - өндірістік қызметтің қауіпсіздігін арттыру бойынша іс-шараларды әзірлеу және жүзеге асыру; - өндірістік персоналды қорғау бойынша іс-шараларды жоспарлау.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Общие понятия диагностирования технического состояния автомобилей
 • Задачи диагностирования
 • Методы и средства диагностирования элементов и систем автомобиля
 • Диагностирование автомобилей по критериям безопасной эксплуатации
Негізгі әдебиет
 • Иванов, С. Е.Техническая диагностика на транспорте [Электронный учебник]: учебное пособие. -СПб.: АНО ВО СЗТУ, 2015.
 • Зотов Л. Л. Основы технической эксплуатации автомобилей : техника транспорта, обслуживание и ремонт : учеб. пособие / Л. Л. Зотов, С. Е. Иванов. -Изд-во СЗТУ, 2007. -121 с.
 • Синицын А. К. Основы технической эксплуатации автомобилей [Электронный учебник] : учебное пособие / СиницынА. К.. -Российский университет дружбы народов, 2011. -284 с.
Қосымша әдебиеттер
 • Яхьяев, Н. Я. Основы теории надѐжности и диагностика. / Н. Я. Яхьяев, А. В. Кораблин. –М.: Академия, 2009
 • Ананьин, А.Д. Диагностика и техническое обслуживание машин. / А. Д. Ананьин [и др.]. –М.: Академия, 2008.