FEM әдісімен механизмдерді есептеу

Сипаттама: Математикалық физиканың негізгі міндеттері және оларды шешудің аналитикалық тәсілдері. Соңғы айырмашылықтар әдісінің негіздері баяндалған. Сандық әдістердің негізгі ерекшеліктерін талдау кезінде механиканың қолданбалы есептерін шешуде базистік функциялардың аппроксимациясын қолдануға ерекше көңіл бөлінген. Соңғы элементтер әдісі арқылы есептерді шешудің негіздері мен тәсілдері қарастырылған.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер