Интеллектуалды жүйелер және автомобильдердің мехатроникасы

Сипаттама: Автомобильдердің зияткерлік жүйелері, олардың жіктелуі, типтік конструкциялары, механикалық жүйелер, схемалар, компоненттер, әрекет ету принциптері. Зияткерлік жүйелердің даму тенденциялары және автомобильдердің мехатроникасы.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • автомобильдердің интеллектуалдық жүйелерін білу
Міндет
  • автомобильдердің интеллектуалдық жүйелерін зерделеу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • автомобильдердің интеллектуалдық жүйелерін білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • автомобильді жобалау кезінде автомобильдің интеллектуалдық жүйелерін білуді қолдану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • автомобильдердің интеллектуалдық жүйелерінің тиімділігі туралы пайымдауларды қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • автомобильдердің интеллектуалдық жүйелерінің түйіндесуі кезіндегі коммуникативтік қабілеттер
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • арнайы пәндерді оқыту дағдылары
Негізгі әдебиет
  • Интеллектуальные системы и технологии: учебник для вузов / Б.Я.Советов, В.В.Цехановский, В.Д.Чертовской. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. - 320 с. ISBN 978-5-7695-9572-1