Электронды және автотронды жүйелер

Сипаттама: Электрондық және автотрондық жүйелер, олардың жіктелуі (Құрылғы бойынша, әрекет ету принципі бойынша, негізгі атқару функциясы бойынша), жүйелердің типтік конструкциялары, схемалар, компоненттер, периферия элементтерінің жұмыс істеу принципі. Автомобильдердің электронды және автотрондық жабдықтарының даму тенденциялары.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • знания электронных и автотронных систем
Міндет
  • изучение электронных и автотронных систем
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • знание и понимание электронных и автотронных систем
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • применение знаний электронных и автотронных систем при проектировании, изготовлении и диагностике автомобилей
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • формирование суждений об эффективности автотронных систем автомобиля
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • коммуникативные способности при сопряжении автотронных систем
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • навыки обучения при изучении специальных дисциплин
Негізгі әдебиет
  • Автотроника. Электрооборудование и системы бортовой автоматики современных легковых автомобилей. Учебник для вузов /Соснин Д.А. — М.: СОЛОН-Пресс, 2010. — 384 с. ISBN: 5-93455-087-X