Автомобильдердің энергетикалық қондырғылары

Сипаттама: Қозғалтқыштардың мақсаты, типтері, қолданылу саласы. Іштен жану қозғалтқыштары және оның механизмдері; термодинамикалық циклдер; нақты циклдердің жүру ерекшеліктері; толтыру, сығу, кеңейту және шығару процестері; қозғалтқыштың индикаторлық көрсеткіштері; қозғалтқыштар жұмысының тиімді және экологиялық көрсеткіштері. Электр және буданды қондырғылар: оларды жіктеу, жинақтау, түрлендіру және әртүрлі режимдерде электр энергиясын қайта бөлу.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Знание конструкций энергетических установок автомобилей
Міндет
  • изучить конструкцию и принципы работы энергетических установок автомобилей
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Знание конструкций энергетических установок автомобилей
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Применение знаний конструкций энергетических установок при проектировании и изготовлении автомобилей
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Формирование суждений об обеспечении энергоустановками тяговых свойств автомобилей
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • коммуникативные способности при решении задач опционального комплектования автомобилей различными энергоустановками
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • навыки обучения и способности к учебе при проектировании автомобиля
Негізгі әдебиет
  • 1. Двигатели внутреннего сгорания: учебник для вузов / Под ред. В.Н. Луканина и М.Г. Шатрова. - М.: Высш.шк., 2007. 400 с. ISBN 978-5-06-004143-9 2. Ютт В.Е., Строганов В.И. Электромобили и автомобили с комбинированной энергоустановкой. Расчет скоростных характеристик. Учебное пособие. — М.: Московский автомобильно-дорожного государственный технический университет (МАДИ), 2016. — 108 с.