Автомобильдердің эргономикасы

Сипаттама: Эргономика туралы түсінік берілген; антропометриялық сипаты-стилі туралы негізгі мәліметтер; жүргізушінің жұмыс орнын құрастыру; қонудың ыңғайлылығын қамтамасыз ету, басқару органдары мен аспаптарын орналастыру; жел әйнегі және артқы көрініс айнасы арқылы шолу; автомобильдің конструктивтік қауіпсіздігі; адам денесіне шекті жүктеме туралы түсінік, белсенді және пассивті қауіпсіздік

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • знание эргономики автомобилей
Міндет
  • изучить методы и способы обеспечения эргономики автомобильных конструкций
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • знание и понимание эргономики автомобилей
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • применение знаний и пониманий эргономики при проектировании автомобилей
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • формирование суждений об эргономичности органов конструкции автомобиля и органов его управления
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • коммуникативные способности для сопряжения информационных систем и органов управления автомобиля с человеком
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • навыки обучения для дальнейшей учебы при изучении специальных дисциплин
Негізгі әдебиет
  • 1. Основы эргономики и дизайн автомобилей и тракторов: учебник для вузов. / Под ред. В.М. Шарипова. - М.: Академия, 2005. 256 с. ISBN 5-7695-1896-0 2. Воронин В. М. Эргономика больших систем : учебник для вузов. — Екатеринбург: УрГУПС, 2017. — 385 с. ISBN 978-5-94614-432-2