Автомобильдердің гидравликалық жүйелері

Сипаттама: Сұйықтар мен газдардың негізгі физикалық қасиеттері; заңдары мен теңдеулері; құбыржолдарды есептеу. Атқарушы құрылғылардың, тарату және реттеу аппаратурасының типтік конструкциялары. Гидравликалық және пневматикалық беріліс схемаларын жасау, оларды есептеу және жобалау әдістемесі.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Сұйықтықтар мен газдардың қасиеттерін, автомобильдердегі гидравликалық және пневматикалық жүйелердің құрылымын білу
Міндет
  • Сұйықтықтар мен газдардың қасиеттерін, автомобильдердегі гидравликалық және пневматикалық жүйелердің құрылымын зерделеу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Сұйықтықтар мен газдардың қасиеттерін білу, автомобильдерде гидравликалық және пневматикалық жүйелер конструкцияларының жұмыс принциптерін түсіну
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Қолдану Сұйықтықтар мен газдардың қасиеттерін, конструкциялардың жұмыс принциптерін түсінуді білу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • автомобильдерде гидравликалық жүйелер конструкцияларының тиімділігі туралы пайымдауларды қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Автокөліктегі гидравликалық жүйелердің түйісуі кезіндегі коммуникативтік қабілеттер
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • арнайы пәндерді оқу кезінде оқыту дағдылары мен оқуға қабілеті
Негізгі әдебиет
  • 1. Нарбут А.Н. Гидродинамические передачи: учебник для вузов. - М.: КноРус, 2013. - 171, [1] с. : ил., табл.; 21 см. - (Limited Edition).; ISBN 978-5-406-02096-8 2. Нарбут А.Н. Автомобили. Рабочие процессы и расчет механизмов и систем: учебник для вузов. - М.: Изд-во Академия. 2007. 256 с. ISBN 978-5-7695-2873-6