Автомобиль жылутехникасы

Сипаттама: Пән жылулықты алу, түрлендіру, беру және пайдалану әдістерін, ішкі жану автомобильдік қозғалтқыштарда және жылу жылыту жүйелеріндегі жылу процестері мен жылу алмасудың заңдылықтарын, жылу энергиясын пайдаланудың ең тиімді тәсілдерін анықтау үшін салқындатуды, автомобильдік қозғалтқыштардың жұмыс процестерінің үнемділігін және жылу құрылғыларының тораптарын талдауды, сондай-ақ жаңа жетілдірілген құрылымдарды құруды үйренеді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Автомобильдерде жылутехникалық үрдістерді есептеу білімі мен іскерлігін меңгеру
Міндет
  • Термодинамикалық процестердің заңдылықтарын зерттеу, автомобильдердегі жылутехникалық жүйелерді есептеу әдістерін меңгеру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Жылуфизика және термодинамика заңдарын білу, жылу алмасу заңдылықтарын түсіну
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Автомобильдерде жылутехникалық жүйелерді жобалау әдістемесін меңгеру үшін жылутехникалық есептеулер әдістерін білу және түсінуді үйрену
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Автомобиль жылу агрегаттарын жобалау кезінде оңтайлы конструктивтік шешімдер қабылдау және жылу алмасудың ұтымды тәсілдері туралы пікір қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Оңтайлы энергетикалық шығындармен коммуникативтік байланысты жүзеге асыру үшін жылутехника саласында алынған білім мен іскерлікті қолдану
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Арнайы пәндерді меңгеру кезінде оқытудың жаңа дағдылары мен оқуға қабілеттіліктерін қалыптастыру
Негізгі әдебиет
  • 1. Ляшков В. И. Теоретические основы теплотехники: Учеб. пособие. 2-е изд., стер. М.: Изд-во Машиностроение-1, 2005. 260 с. 2. Овечкин Б.Б. Основы теплотехники. Перенос энергии и массы: учебное пособие./ Б.Б.Овечкин. – Томск: Изд-во ТПУ, 2006. – 106 с.