Электропривод и автоматизация

Сипаттама: Электр жетегі және автоматтандыру " - бұл күш жабдықтарының интеграторы (электр машинасы, жартылай өткізгіш түрлендіргіш және т.б.); техникалық басқару құралдары (микроконтроллерлер), автоматтандыру құралдары (өнеркәсіптік компьютер және т. б.) және технологиялық машиналар мен жабдықтардың мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етуі.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Пәнді оқытудың мақсаты электр жетегі жайлы теориялық және практикалық негіздерді меңгерген білікті маман дайындау болып табылады. Курстың мақсаты – электр жетегінің жалпы физикалық заңдалықтарын, электромеханикалық жүйе элементтерінің әсерлесу ерекшеліктерін, динамикалық үдеріс сипатын, тұйықталған және тұйықталмаған жүйелердің статикалық режим ерекшеліктерін зерттеу
Міндет
 • электр жетегінің жекеленген элементтерінің типтік есептеулерін жүргізу және параметрлері мен сипаттамасын анықтау, электр қозғалтқыштарының механикалық мінездемесін тұрғызу және есептеу, жетекке электр қозғалтқыштарын дұрыс таңдау
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Автоматтандырылған электр жетегіндегі физикалық процесстердің жалпы заңдылықтарын білу
 • Электр механикалық және күштік электрондық құрылғыларды талдау және бағалаудың заманауи әдістерін білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Электр жетегінің түрлері мен жұмыс режимдерін, олардың құрылымдарын, жұмыс істеу принциптерін білу.
 • Электр жетегінің негізгі элементтерінің қасиеттері мен қолдану аймақтарын білу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Типтік есептеулер жүргізе білу және электр жетегінің жеке элементтерініңмпараметрлері мен сипаттамаларын анықтай алу, есептеу нәтижесі бойынша электр жетегінің типін таңдай білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Электр қозғалтқыштарының механикалық мінездемесін тұрғызуға және оны есептеуге қабілетті болу; кез-келген өндіріс технологиясындағы жетекке электр қозғалтқыштарын дұрыс таңдауға қабілеттіі болу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Электр жетегінің жекеленген элементтерінің типтік есептеулерін жүргізуге және параметрлері мен сипаттамасын анықтауға, технологиялық процесстерге сәйкес электр жетегінің сұлбасын дұрыс құрастыруға, электр жетегінің жұмысын басқара алуға дағдылану
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Назначение и основные элементы электропривода. Классификация электроприводов.
 • Механические характеристики рабочих машин и электродвигателей. Статистическая устойчивость электропривода.
 • Механика электропривода. Уравнение движения электропривода. Приведение момента сопротивления и момента инерции к валу двигателя.
 • Регулирование переменных электропривода. Структуры электропривода. Электрические и электромеханические устройства силовой части электропривода.
 • 5 Электропривод с двигателями постоянного тока. Механические и электромеханические характеристики двигателя постоянного тока независимого возбуждения. Способы регулирования частоты вращения ДПТ НВ.
 • Механические характеристики двигателя постоянного тока независимого возбуждения в тормозных режимах. Механические и электромеханические характеристики двигателя постоянного тока последовательного возбуждения.
 • Регулирование координат и способы торможения ДПТ последовательного возбуждения. Электропривод с двигателем постоянного тока смешанного возбуждения.
 • Электропривод с асинхронными двигателями. Схемы включения, характеристики и режимы работы трехфазного асинхронного двигателя.
 • Регулирование переменных электропривода с помощью резисторов.
 • Регулирование переменных электропривода изменением напряжения на статоре двигателя. Регулирование скорости двигателя изменением частоты питающего напряжения. Регулирование скорости двигателя изменением числа пар полюсов.
 • Способы торможения асинхронного двигателя.
 • Электропривод с синхронным двигателем. Регулирование скорости. Пуск и торможение синхронных двигателей. Синхронный двигатель как компенсатор реактивной мощности.
 • Энергетика электропривода. Потери мощности и энергии в установившемся и переходном режимах. Коэффициент полезного действия электропривода. Коэффициент мощности электропривода. Энергосбережение в электроприводе
 • Элементы проектирования электропривода. Нагрев и охлаждение двигателей. Классификация режимов работы электропривода. Расчет мощностей и выбор двигателей.
 • Защиты, блокировки и сигнализация в схемах электропривода. Электромагнитная совместимость электроприводов.
Зертханалық сабақтардың тақырыптары
 • Исследование характеристик электродвигателя постоянного тока с независым возбуждением
 • Исследование характеристик электродвигателя постоянного тока с последовательным возбуждением
 • Исследование характеристик трехфазного асинхронного двигателя
 • Исследование тиристорного электропривода
 • Управление торможением асинхронного электродвигателя при помощи реле контроля скорости
 • Типовые схемы управления асинхронными электродвигателями
Негізгі әдебиет
 • 1. Москаленко В.В. Электрический привод - М.: Мастерство; Высшая школа, 2019. –368 с. 2. Онищенко Г.Б. Электрический привод. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 288 с. 3. Новиков В.А. Электропривод в современных технологиях. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 400 с. 4. Острецов В.Н. Электропривод и электрооборудование. – Москва: Изд-во Юрайт, 2019. - 239 с. 5 Бекишев Р.Ф. Электропривод. Учебное пособие для академического бакалавриата. Изд-во Юрайт, 2019 6.
Қосымша әдебиеттер
 • 1. Кацман М.М Руководство к лабораторным работам по электрическим машинам и электроприводу.- М : Высшая школа .2001. 2. Белов М.П., Новиков В.А., Рассудов Л.Н. - Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и технологических комплексов – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 576 с. 3 Капунцов Ю.Д. Электрический привод промышленных и бытовых установок. Учебное пособие. Изд-во МЭИ, 2011. – 223с