Комплексная механизация и автоматизация строительства

Сипаттама: Құрылыс өндірісі технологиясының негіздері, кешенді-механикаландырылған тәсілмен құрылыс процестерін орындау, жұмыстарды механикаландыруға арналған машиналар, құрамы, мақсаты, жұмыс істеу принципі, құрылысы, оларды есептеу және жобалау. Құрылысты автоматтандыру, Автоматтандыру әдістері мен құралдары, олардың жіктелуі, үлгілік құрылғылар

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Білім алушыларды әзірлеу, жасау, жетілдіру, іріктеу, ұтымды қолдану бойынша дербес инженерлік қызметке дайындау, машиналар мен жабдықтар паркін экономикалық тиімді пайдалануды ұйымдастыру және қамтамасыз ету, оларды таңдау және жинақтау бойынша шешімдер қабылдау, көтергіш-көлік, құрылыс, жол машиналары мен жабдықтары бойынша инженер-механиктің біліктілік сипаттамаларының талаптарымен құрылыс өндірісі кәсіпорындарын кешенді механикаландыруды жобалауды оқыту
Міндет
  • Білім алушыларда техникалық және жобалау-конструкторлық міндеттерді шешу, инженерлік ойлауды дамыту және жетілдіру, ұтымды шешімдерді өз бетінше іздеу, экономикалық тиімді бағыттарды әзірлеу және қабылдау үшін құрылысты Автоматтандыру және механикаландыру саласында терең жүйелі кәсіптік білім, білік және дағды кешенін қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • "Құрылысты кешенді механикаландыру және автоматтандыру" пәні бойынша жоғары үлгідегі оқулықтардың жалпы орта біліміне негізделген мәліметтер мен материалдарды, сондай-ақ осы пән саласындағы алдыңғы қатарлы ұстанымдарды білумен қалыптасқан кейбір аспектілерді қамтитын білу және түсіну.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Құрылыс саласында механизация мен автоматтандыруды пайдалану мәселелеріне кәсіби көзқарасты көрсететін өз білімі мен түсінігін қолдану аргументтерді ұсыну және қорғау, сондай-ақ осы саладағы міндеттерді шешу және оларды кәсіби қызметте қолдану білімінде көрінетін құзыреттерге ие болу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Қажетті деректерді жинау және түсіндіре білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Құрылысты кешенді механикаландыру және автоматтандыру саласындағы білімді қолдану және жоғары дербестік дәрежесі бар мамандық бойынша одан әрі оқытуды жүзеге асыру үшін қажетті дағдылар әзірленді
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Құрылыс саласында білімді қолдану және жоғары дербестік дәрежесі бар мамандық бойынша одан әрі оқытуды жүзеге асыру үшін қажетті дағдылар әзірленді
Дәріс сабақтарының тақырыптары
  • 1. Негізгі терминдер мен анықтамалар 2. Машина жиынтығын таңдау 3. Жер жұмыстарының көлемін анықтау 4. Машиналар жиынтығына кіретін машиналар мен механизмдерді таңдау 5. Техникалық-экономикалық көрсеткіштерді анықтау 6. Машиналар жиынтықтарының нұсқалары үшін резервтік машиналар санын есептеу 7. Құрылыс ағымының сенімді жұмысы облысы мен шекараларын анықтау 8. Машиналар жиынтықтарын қолдану 9. Оңтайлы жүк көтергіштікті анықтау 10. Аналитикалық әдіспен жинақтау және тарату 11. Құрылыс техникасы көлік құралдарының санын есептеу 12. Ықтимал сипаттамаларын ескере отырып жүктерді тасымалдаудың оңтайлы жоспарын есептеу және материалдарды бөлу 13. Машиналар паркін есептеу 14. Парк машиналарының санын есептеу, 15. Есептен шығаруға жататын машиналарға қажеттілік нормалары бойынша паркті есептеу
Негізгі әдебиет
  • 1. Атаев С.С., Луцкой С.Я. Технология, механизация и автоматизация строительства. – М.: Высшая школа, 1990, 592 с. 2. Дегтярев А.П., Рейш А.К., Руденский С.И. Комплексная механиза-ция земляных работ. – М.: Стройиздат, 1987 г., 335 с. 3. Евдокимов В.А. Механизация и автоматизация строительного произ-водства. – Л.: Стройиздат, 1985, 294 с. 4. Канюка Н.С., Резуник А.В., Новецкий А.А. Комплексная механиза-ция трудоемких работ в строительстве. – Киев: Будивельник, 1981, 232 с. 5. Кудрявцев Е.М. Исследование операций в задачах, алгоритмах и программах. – М.: Радио и связь, 1984, 184 с. 6. Кудрявцев Е.М. Комплексная механизация, автоматизация и механо-вооруженность строительства. – М.: Стройиздат, 1969, 246 с. 7. Михайловский Г.И., Лончаков Э.Т. Комплексная механизация и ав-томатизация путевых строительных работ. – М.: Транспорт, 1986, 272 с. 8. Молоканов Н.М. Планирование транспортных средств в строитель-стве. – Л.: Строительное производство, 1969, 19 с.
Қосымша әдебиеттер
  • 9. Молоканов Н.М., Новожилов Г.Ф., Рогонский В.А. Использование математических методов в анализе строительных процессов. – Л.: Стройиздат, 1971, 105 с. 10. Половко О.И. Комплексная механизация земляных и бетонных работ в строительстве. – Киев: Будивельник, 1972, 132 с. 11. Семковский В.В., Шафранский В.Н. Комплексная механизация строительства. – М.: Стройиздат, 1975, 352 с. 12. Шафранский В.Н., Чистяков А.Т. Определение потребности в строи-тельных машинах. – М.: Стройиздат, 1983, 184 с.