Машины для земляных работ

Сипаттама: Жер жұмыстарына арналған машиналардың түрлері, олардың жіктелуі, жер жұмыстарына арналған машиналардың бөлшектері мен негізгі бөліктері туралы мәліметтер. Жұмыс органдарының түрлері, олардың ортамен өзара әрекеттесуі. Технологиялық процестің тиімділігін арттыру тәсілдері. Жұмыс органдарының типтік құрылымы, оларды есептеу және жобалау.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Ознакомление будущих специалистов со средствами механизации земляных работ, передача теоретических основ предмета, классификации землеройных машин, основные сведения о конструкции узлов и механизмов, рабочем оборудовании, основы тягового, прочностного и технико-экономического расчётов, умения правильного выбора и расстановки МЗР, их грамотной эксплуатации для получения высокой производительности.
Міндет
 • Овладение навыками обоснованного выбора оборудования и реализации технологических расчётов при различных режимах эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, оценки и анализа эффективности выбранных способов регулирования режима работы.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Пән аралық жобаларды, топпен жұмыс атқаруды, сонымен қатар интернационалды, жүзеге асыруға мамандарды даярлау
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Қазіргі заманғы машиналардың құрылысы мен ерекшеліктері жайында кешенді білім қалыптасытру, сонымен қатар нақты өндіріс жағдайындағы технологиялық үрдістерге қажетті техниканы тиімді таңдау.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Керекті деректерді, білімді және мағлұматтарды түсіндіру. Есептеулерді негіздеу және тиімді параметірлерді тандау, кешенді сұрақтарға жауап таба білу. Табылған мағлұматтар негізінде қорытынды шығара білу және пікір қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Мағлұматтарды, идеяларды, мәселелерді, олардың шешімдерін, қортындыларын және оларды құрастыруға арналған білімдерді анық жеткізе білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Алған білімнің және түсініктің негізінде жоғарғы дәрежеде өз бетімен оқуды жалғастыруға бейімділікті қалыптастыру.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Тема 1. Введение. Назначение и область применения, условия работы и классификация МЗР. Свойства грунтов, их влияние на энергоёмкость разработки МЗР.
 • Тема 2. Устройство рабочих органов МЗР, взаимодействие с грунтом. Баланс мощности и тяговый баланс.
 • Тема 3. Силовое оборудование, трансмиссии, системы управления, типы приводов МЗР. Ходовое оборудование.
 • Тема 4. Машины для подготовительных работ
 • Тема 5. Бульдозеры, скреперы. Классификация, устройство. Основные параметры. Тяговый и прочностной расчёты.
 • Тема 6. Автогрейдеры. Классификация, устройство. Основные параметры. Тяговый и прочностной расчёты.
 • Тема 7. Грейдер-элеваторы. Классификация, устройство. Основные параметры. Тяговый и прочностной расчёты.
 • Тема 8. Одноковшовые экскаваторы. Классификация, устройство. Основные параметры. Тяговый и прочностной расчёты.
 • Тема 9. Расчёт на прочность рабочего оборудования одноковшовых экскаваторов с различным рабочим оборудованием.
 • Тема 10. Многоковшовые экскаваторы. Классификация, устройство. Основные параметры. Тяговый и прочностной расчёты.
 • Тема 11. Машины для уплотнения грунтов. Машины для бурения. Классификация, устройство. Основные параметры.
 • Тема 12. Машины и оборудование для разработки мёрзлого грунта. Классификация, устройство. Основные параметры.
 • Тема 13. Машины и оборудование для бестраншейной прокладки труб. Классификация, устройство. Основные параметры.
 • Тема 14. Машины для гидромеханизации земляных работ. Классификация, устройство. Основные параметры.
 • Тема 15. Машины и оборудование для свайных работ.
Зертханалық сабақтардың тақырыптары
 • не предусмотрены
Негізгі әдебиет
 • Гаркави И.Г. Машины для земляных работ. - М.: Высшая школа, 2002. - 335 с.
 • Ветров Ю.А. Машины для земляных работ. - М.: Высшая школа, 2006. - 359 с.
 • Алексеева Т.В. и др. Машины для земляных работ. - М.: Машгиз, 1995. Часть 2 - 502 с.
 • Гоберман Л.А. Основы теории, расчёта и проектирования строительных и дорожных машин. - М.: Машиностроение, 1998. - 163 с.
 • Добронравов С.С. Строительные машины и оборудование. Справочник. - М.: Высшая школа, 2001. - 456 с.
 • Фёдоров Д.И. Рабочие органы землеройных машин. - М.: Машиностроение, 1997. - 288 с.
 • Буров В.П., Коробов Н.А. Машины для земляных работ. Методические указания к практическим работам. - Усть-Каменогорск, ВКГТУ, 2005.
Қосымша әдебиеттер
 • Бородачёв И.П. Справочник конструктора дорожных машин. - М.: Машиностроение, 1995. - 430 с.
 • Строительные машины. Справочник: в 2 т. под ред. д-ра техн. наук В.А. Баумана и инж. Ф.А. Лапира. - М.: Машиностроение, 2001. - 287 с.
 • Хархута Н.Я. Машины для уплотнения грунта. - Л.: Машиностроение, 1996. - 385 с.