Гидравлика и гидропневмопривод

Сипаттама: Гидравлика: сұйықтар мен газдардың негізгі физикалық қасиеттері; заңдары мен теңдеулері; құбырларды есептеу. Пневможетек, пневматикалық атқарушы құрылғылар, бөлу және реттеу аппаратурасы, көлік-технологиялық машиналардың пневможетектері, пневмоавтоматика құралдары. Гидрожетек: гидравликалық машиналар және берілістер; гидрохабарларды есептеу және жобалау әдістемесі; гидравликалық және пневматикалық беріліс схемаларын жасау

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Студенттердің гидропневможетек материалдардың тағайындалуын және қолданылу саласын. Көтеріп-тасымалдау машиналарына әсер етуші жүктемелердің негізгі түрлерін және машиналардын гидропневможетек механизмдерінің негізгі типтерінің жіктелуін. Машиналардын гидропневможетек механизмдерінің негізгі бөліктерінің жіктелуін, құрылғысын және тағайындалуын. Машиналардын гидропневможетек конструктивтік схемаларын, олардың құрылғыларының ерекшеліктерін және қолданылу саласын. Полиграфиялық машиналардын гидропневможетек шарттары мен жұмыс істеу тәртібін, машиналардын гидропневможетек сипаттаушы негізгі көрсеткіштерін. Гидропневможетектердің конструктивтік схемаларын, құрылғысының ерекшеліктерін және қолданылу саласы туралы жүйелі ғылыми және кәсіптік білім алуын және машықтануын қалыптастыру.
Міндет
  • Қазырғы заманғы ҚР нарығына мамандарды инновациялық және бизнеспен айналысу саласында дайындау
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • 1. Машинажасаудың негізгі заңдылықтарының мәнін, математикалық сипатын және дәлелдерін, мамандықпен байланысты машиналардың негізгі түрлерінің есептеуін, теориялық (математикалық) сипатының негіздерін, Гидравлика, сұйық және газ механикасы, гидро-пневможетектердің мақсатын, құрылымын, жұмыс істеу принціптерін, типтік құрылымдық шешімдерін, жұмыс үдерісінің негіздерін, оларға қойылатын талаптар мен көрсеткіштерін және машинажасау саласындағы негізгі ғылыми-техникалық жетістіктердің негізгі бағыттарын базалық немесе жоғарғы типті оқулықтар дәрежесіне сәйкес келетін деңгейде меңгеру. Машиналарды таңдауды және пайдалануды, олардың тиімді жұмыс тәртібін қамтамасыз ету әдістерін меңгеру
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • 1. – гидравлика, сұйық және газ механикасы, гидро-пневможетектердің қазіргі заманға сай жағдайы туралы, олардың келешектегі дамуы жайлы түсінік болуы керек; – КТМ-ның жіктелуін, міндетін, құрылымын, қолданылу аймағын, технологиялық мүмкіндіктері мен қауіпсіз жұмыс жағдайын, гидравлика, сұйық және газ механикасы, гидро-пневможетектердің монтаждаудың әдістерін, оларды жөндеудің ерекшеліктерін білу керек; – КТМ комплекстерінің түрлі нұсқаларын талдауды, өнімділікті жоғарылатуға байланысты сұрақтарды шеше алуды білуі керек; – гидравлика, сұйық және газ механикасы, гидро-пневможетектердің түрлі техникалық шешімдерді салыстырмалы талдауға қажетті көрсеткіштерін анықтаудың практикалық дағдыларын меңгеру қажет.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • 1. Машиналарды жасау және сипаттау саласына қажет білімді, мәліметтер мен ақпаратты жинақтау және өңдеу пайымдауларын қалыптастыру; жабдық жұмысының тиімді көрсеткіштерін негіздеу, есептеу және таңдау пайымдауларын қалыптастыру және де машиналар мен жабдықтарды жаңғырту немесе жетілдіру кезінде пайымдауларды қолдану.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • 1. Жабдықтар мен машиналарды таңдау және пайдалану кезінде, есептеу жұмыстарында, машинажасау заңдылықтарын қолданғанда олар негізделетін қорытындыларды және сол қорытындыны жасауға қажет білімді, мәселелер мен шешімдерді, ойларды, ақпаратты анық және бір мәнді жеткізу. Ақпараттық үдерістерді іске асыратын бағдарламалық және техникалық құрылғылармен, заманауи ақпарат құрылғыларымен қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • есептеуін, теориялық сипатының негіздерін, мақсатын, құрылымын, жұмыс істеу принціптерін, типтік құрылымдық шешімдерін, жұмыс үдерісінің негіздерін, оларға қойылатын талаптар мен көрсеткіштерін және гидравлика және сұйық және газ механикасы саласындағы негізгі ғылыми-техникалық жетістіктердің негізгі бағыттарын білу қабілеті. Негізгі нормативтік құжаттармен (МЕСТ-тер) және электронды есептегіш құралдармен жұмыс істеу қабілеті.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
  • 1. Гидравлика пәні және оның дамуының қысқаша тарихы 2. Гидростатикалық қысым және оның қасиеттері 3. Сұйықтықтың тепе-теңдігінің дифференциалдық теңдеулері (эйлер теңдеулері) 4. Жазық бетке гидростатикалық қысым күші. 5. Архимед заңы 6. Сұйықтықтың салыстырмалы тыныштығы. 7. Тұтқыр емес сұйықтың қозғалысының дифференциалдық теңдеулері (эйлер теңдеулері) 8. Бернулли тендеуі 9. Сұйық қозғалысының ламинарлы режимі. 10. Сұйық қозғалысының турбулентті режимі. 11. Рейнольдс саны нені білдіреді. Толық сипатта 12. Сұйықтықтың напорының (қысымын) үйкелісте жоғалту 13. Гидравликалық соққы 14. Гидрожетек ұғымы. Көлемдік гидрожетектің құрылымы 15. Көлемді гидрожетектердің жіктелуі 16. Көлемдік гидрожетектердің қолдану аймағы, артықшылықтары мен кемшіліктері. 17. Гидравликалық машиналардың жіктелуі. 18. Тістегеріш сорғылар және гидромоторлар 19. Пластиналы сорғылар және гидромоторлар. 20. Аксиальды-поршеньді сорғылар және гидромоторлар. 21. Радиалды-поршеньді сорғылар және гидромоторлар. 22. Гидроцилиндрлер. 23. Айналмалы гидроқозғалтқыштар 24. Гидротаратқыштар 25. Қысым клапандары 26. Дроссельдер. 27. Шығын реттегіші. 28. Жұмыс сұйықтығының кондиционерлері 29. Гидробактар және гидроаккумуляторлар 30. Гидроқозғалтқыштың жылдамдығын дроссельді реттеу
Зертханалық сабақтардың тақырыптары
  • Өлшеу құралдары Гидростатикалық қысымды өлшеу Сұйықтық тахометрдің тарировкасы Бернулли тендеуінің графикалық көрінісі Құбырдың ұзындығы бойына үйкелістен напор жоғалту Жергілікті напор жоғалтулар Тұрақты напор кезіндегі сұйықтықтын ағуы Ауыспалы напор кезіндегі сұйықтықтың тесіктер арқылы ағуы
Негізгі әдебиет
  • 1 Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: учеб. для вузов / Т.М.Башта, С.С.Руднев, Б.Б.Некрасов и др. - 2-е изд. перераб. - М.: Машиностроение, 1982. - 423 с. - Библиогр.: с. 418. 2 Гидравлика, гидромашины и гидропневмопривод: учеб. пособие для вузов / под ред. С. П. Стесина. - М.: Академия, 2005. - 335 с. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 332. 3 Гидравлика и гидропривод: учеб. пособие / Н.С.Гудилин, Е.М.Кривенко, Б.С.Маховиков, И.Л.Пастоев; Ред. И.Л.Пастоев. - 3-е изд., стереотип. - М.: МГГУ, 2001. - 519 c.: ил. - (Высшее горное образование). - Библиогр.: с. 518. 4 Лепешкин, А.В. Гидравлика и гидропневмопривод / А.В.Лепешкин, А.А.Михайлин, А.А.Шейпак. - 3-е изд., стереотип., в 2-х ч. - М.: МГИУ, 2005. - 350 с.: рис. - Библиогр.: с. 349-350. 5 Механика жидкости и газа: учеб. пособие / Ред. В.С.Швыдкой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИКЦ "Академкнига", 2003. - 462 c.: рис., табл. - Библиогр.: с.458. 6 Схиртладзе, А.Г. Гидравлические и пневматические системы: учебник / А.Г.Схиртладзе, В.И.Иванов, В.Н.Кареев; под ред. Ю. М. Соломенцева. - М.: Высш. шк., 2006. - 534 с.