Проектирование предприятий транспорта

Сипаттама: Көлік кәсіпорындарының өндірістік-техникалық базасының қазіргі жағдайы және оны дамыту бағыттары қарастырылды, жобалаудың жалпы тәртібі, көлік кәсіпорындарын технологиялық есептеу және жоспарлау әдістемесі, сондай-ақ техникаға техникалық қызмет көрсету станциялары, жобаларды техникалық-экономикалық бағалау әдістемесі келтірілген

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Көлік кәсіпорындарын ұйымдастыру және жоспарлау принциптерін түсіну
Міндет
 • Автокөлік кәсіпорындары мен техникалық қызмет көрсету станцияларын технологиялық жобалау дағдыларын меңгеру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Көлік кәсіпорындарының жұмысын ұйымдастыруды білу және өндірістік аймақтар мен учаскелерді технологиялық жобалау мен жоспарлауды түсіну
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • кәсіпорынның өндірістік процесін ұйымдастыру бойынша оңтайлы шешімдер қабылдау үшін көлік кәсіпорындарын жобалау және өндірістік аймақтар мен учаскелерді түсіну және жоспарлау туралы білімді қолдану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • өндірістік процестерді оңтайлы орналастыру және олардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету туралы пікір қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • жобалық жұмыс тобының құрамындағы жұмыс кезіндегі коммуникативтік қабілеттер және оңтайлы шешімдердің нұсқаларын іздеу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • жобалық қызметті және жоғары оқу орнынан кейінгі дайындық кезеңдерінде оқуға қабілеттілікті оқытудың практикалық дағдылары
Негізгі әдебиет
 • Агеев Е.В., Алтухов А.Ю. и др. Проектирование предприятий автомобильного транспорта: учебное пособие / Агеев Е.В., Алтухов А.Ю., Пикалов С.В., Хорьякова Н.М. — Курск: Юго-Зап. гос. ун-т., 2016. — 217 с. — ISBN 978-5-9907726-1-8
 • 2. Абаимов Р.В., Малащук П.А. Проектирование предприятий автомобильного транспорта: Учебное пособие. – Сыктывкар: Сыкт. лесн. ин-т, 2012. – 112 с.
Қосымша әдебиеттер
 • Болбас М.М. и др. Проектирование предприятий автомобильного транспорта: учебник. Мн.: Адукацыя i выхаванне, 2004. — 528 с.
 • Денисов И.В. Основы проектирования сервисных предприятий: учебное пособие. Владимир: Изд-во ВлГУ, 2015. — 127 с. — ISBN 978-5-9984-0595-2.