Основы технической эксплуатации транспортной техники

Сипаттама: Көлік техникасын техникалық пайдаланудың теориялық негіздері: жұмысқа қабілеттілікті қамтамасыз ету стратегиясы мен әдістері; техникалық пайдалану нормативтерін анықтау; Қызмет көрсету құралдарының өнімділігі мен өткізу қабілетін қалыптастыру заңдылықтары; техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесі; көлік техникасын техникалық пайдалану тиімділігінің кешенді көрсеткіштері; көлік техникасына техникалық қызмет көрсету және жөндеу технологиясы

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Пәнді оқудың мақсаты студенттердің көлік құралдарын техникалық пайдалану негіздері (OTETS) саласындағы ғылыми және кәсіптік білімі мен дағдыларын қалыптастыру.
Міндет
 • студенттерде көлік техникасына техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша жұмысты ұйымдастыруға және ұйымдастыруға ғылыми, негізделген көзқарасты қалыптастыру; студенттер көлік техникасының жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету әдістерін меңгереді; студенттерді көлік техникасын техникалық пайдалану стандарттарын жасаудың ғылыми негізделген әдістерімен таныстыру; студенттерге өнімділігі мен қондырғылардың өткізу қабілеттілігін қалыптастыру заңдылықтары туралы түсінік қалыптастыру; көліктік техникаға техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу сапасын жан-жақты бағалау бойынша студенттерде ғылыми ойлауды қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Алынған білім мен дағдыларды практикада және басқа пәндерді оқуда қолдану
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Білімдер мен дағдыларды практикада қолдану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Көлік техникасын техникалық пайдалану туралы пікірлер қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Топтың басқа мүшелерімен бірлесе отырып, тапсырмаларды шешу мүмкіндігі
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Ұқскас пәндерді оқып үйрену барысында дағдыларалу
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Көлік техникасын техникалық пайдаланудың теориялық негіздері
 • Көлік техникасының техникалық жағдайының өзгеру себептері
 • Көлік техникасының техникалық жағдайының өзгеру заңдылықтары
 • Көлік техникасының жұмысқа қабілеттілігін қолдау және қалпына келтіру стратегиясы мен әдістері
 • Пайдалану кезінде көлік техникасына техникалық әсер ету жүйесі
 • Көлік техникасының техникалық жағдайын диагностикалау
 • Көлік техникасына техникалық қызмет көрсету
 • Көлік техникасын жөндеу
 • Көлік техникасын тасымалдау және сақтау
 • Көлік техникасын техникалық пайдалану жұмыстарының технологиясы
 • Көлік техникасының техникалық күйін диагностикалау технологиясы
 • Көлік техникасына техникалық қызмет көрсету технологиялары
 • Көлік техникасына техникалық қызмет көрсету технологиялары
 • Көлік техникасын жөндеу технологиялары
 • Көлік техникасына техникалық қызмет көрсету және жөндеу өндірісін ұйымдастыру және басқару
Зертханалық сабақтардың тақырыптары
 • -
Негізгі әдебиет
 • Муздыбаев М.С., Муздыбаева А.С., Мырзабекова Д.М. Основы технической эксплуатации транспортной техники: Учебное пособие для студентов специальности 5В071300 «Транспорт, транспортная техника и технологии». – Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2017. – 126 с.
 • Техническая эксплуатация транспортной техники /Под ред. Кузнецова Е. 3-е изд. – М.: Транспорт, 1991. – 413 с.
 • Кузнецов Е.С. Управление технической эксплуатацией транспортной техники. – М.: Транспорт, 1990. – 272 с.
 • Техническая эксплуатация транспортной техники: Под ред. Крамаренко – 3-ое изд.– М.: Транспорт, 1983. – 488 с. / 2-ое изд. –М.: Транспорт, 1972, 440 с.
 • Крамаренко Г.В., Николаев В.А., Шаталов А.И. Безгаражное хранение транспортной техники при низких температурах. – М.: Транспорт, 1984. – 136 с.
 • Шейнин А.М. Основные принципы управления надежности машин в эксплуатации. Выпуск 1, ПМ.: Знание, 1977. – 59 с., - 44 с.
 • Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортной техники, работающих в отрыве от основной базы. Алма-Ата, КазНИПИАТ, 1977. – 138с.
 • Роговский В.В. «Методические указания к практическим занятиям для специальности 5В071300 «Транспорт, транспортная техника и технологии» по дисциплине: «Основы технической эксплуатации транспортной техники»
Қосымша әдебиеттер
 • Лабезников М.Г., Бакуревич Ю.Л. Эксплуатация транспортной техники в условиях жаркого климата и пустынно-песчаной местности. – М.: Транспорт, 1969. – 11 с.
 • Афанасьев Л.Л. и др. Гаражи и станции технического обслуживания транспортной техники. – М.: Транспорт, 1980. – 215 с.
 • Напольский Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания: Учебник для вузов.-М. Транспорт, 1985. – 231 с.