Иностранный язык

Сипаттама: Курс көлемінде студент оқу, тыңдау, жазбаша және ауызша сөйлеу дағдылары мен іскерліктерін меңгереді; күнделікті қарым-қатынаста белсенді қолдануға қажетті шет тілінің практикалық білімдерін дамытады; базалық шет тілін оқыту процесінде коммуникативтік, лингвистикалық және әлеуметтік-мәдени құзыреттіліктер қалыптасады.

Кредиттер саны: 10

Компонент: Міндетті компонент

Цикл: Жалпы білімдік пәндер

Мақсат
 • Сөйлеу, тіл, әлеуметтік-мәдени, компенсаторлық, білім беру және танымдық компоненттерінің жиынтығында шет тілінің коммуникативтік құзіреттілігін дамыту
Міндет
 • Екінші базалық тіл ретінде шет тілінің лингвистикалық, коммуникативті және әлеуметтік-лингвистикалық құзіреттіліктерін дамыту
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Тілдің негізін, тілдік құралдарды (фонетикалық, орфографиялық, лексикалық, грамматикалық) қарым-қатынас тақырыбына, салаларына және жағдайларына сәйкес білу; зерттелетін тілдің лингвистикалық құбылыстарын, туған және оқылатын тілде ойды білдірудің әртүрлі тәсілдерін білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Оқытылған лексикалық бірліктердің жазбаша және дыбыстық мәтінінде тану (сөздер, фразалар, сөйлеу этикетінің қайталануы), оның ішінде бастауыш мектеп пәніндегі тақырыптар
 • Ауызша және жазбаша сөйлеуді олардың негізінен зерттелген лексикалық бірліктерінде (сөздер, фразалар, сөйлеу этикетінің реплика-клишелері), оның ішінде полисемоздарда коммуникативті тапсырмаға сәйкес бастауыш мектеп пәні аясында қолдану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Өз елінің мәдениеті, өмірі, болмысы және зерттелетін тілдің елі туралы пайымдауды қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Сөйлеу әрекетінің төрт негізгі түрі (сөйлеу, тыңдау, оқу, жазу) бойынша коммуникативтік дағдыларды дамыту
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Ресми және бейресми қарым-қатынас жағдайында ауызша және жазбаша сөйлеуді қолдану, зерттелетін тіл елдерінде қабылданған сөйлеу этикетінің негізгі нормалары
 • Ауызша және жазбаша мәлімдемелер жасауда әлеуметтік-мәдени болмысты пайдалану; сөйлеу кезінде перифразия, синонимдік және антонимдік; тыңдау мен оқудағы лингвистикалық және контекстік болжамдар жасау
Негізгі әдебиет
 • Hartmut Aufderstraße, Heiko Bock, Mechthild Gerdes, Jutta Müller, Dr. Helmut Müller Themen aktuell 1 Kursbuch mit CD-ROM Deutsch als Fremdsprache, 2013
 • Anna Buscha, Szilvia Szita Begegnungen DaF A1+ Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch, SChubert Verlag, Leipzig, 2017
 • Михаленко А. Базовая грамматика немецкого языка,, 2017
 • Narustrang E. Praktische Grammatik der deutschen Sprache: Sankt-Petersburg, Verlag Soyuz, 2015