Механикалық жүйелердің негізгі элементтері

Сипаттама: Машиналар мен механизмдерді жобалаудың негіздері. Бөлек механизмдердің жұмыс принциптері, олардың машинадағы өз-аралық қарым-қатынастары, берілген жұмыс шарттары бойынша механизмдердің лайықты параметрлері табу, машиналардың ұзақ уақыттық жұмыс қабілеттерін және сенімділігін көтеру үшін жасалған әрекеттерді, машиналар мен механизмдердің техникалық күтімін орындауды анық білу үшін алдымен машиналардың бөлшектері мен тораптарының негізгі түрлерін, олардың беріктіктік қасиеттерін үйрету.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Беріктігін есептей отырып, машиналардың типтік бөлшектері мен тораптарын жобалаудың дағдылары мен білігі.
Міндет
  • Базалық элементтердің (бөлшектер мен тораптардың) типтік құрылымдарын зерттеу, оларды жобалау және беріктікті есептеу әдістерін меңгеру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Машиналар мен механизмдердің базалық элементтерінің конструкциясын білу, олардың өзара әрекеттесуін және беріктігін қамтамасыз етуді түсіну
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Тораптар мен механизмдерді жобалау үшін білімді қолдану, стандартты конструкциялардың типтік өлшемді қатарын түсіну
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Машиналардың жұмысын қамтамасыз ету үшін механизмдерде конструктивтік элементтердің өзара әрекеттесуі туралы пікір қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Машина бөлшектерінің беріктігін есептеу үшін компьютерлік бағдарламаларды қолдану қабілеті
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Механизмдер мен машиналарды автоматты жобалаудың қолданбалы бағдарламаларын оқыту дағдылары
Негізгі әдебиет
  • 1. Михайлов Ю.Б. Конструирование деталей механизмов и машин. Учебное пособие для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2019. - 414 с. ISBN 978-5-534-03810-1
  • 2. Гилета, В.П. Детали машин: расчет и проектирование механических передач / В.П. Гилета, Ю.В. Ванаг, Н.А. Чусовитин. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. - 116 с. ISBN 978-5-7782-3439-0
Қосымша әдебиеттер
  • 1. Детали машин и основы конструирования. Основы теории и расчета: Учебник / Учаев П.Н., Емельянов С.Г., Учаева С.П., Е.В. Павлов Старый Оскол, ТНТ, 2015, 344с.