Основы инновационной деятельности и конкурентоспособность

Сипаттама: Инновациялар, негізгі ұғымдар, инновациялардың түрлері, олардың жіктелуі. Инновациялық қызмет, қызмет түрлері, мемлекеттік қолдау. Бәсекелестік, ұғым, түрлері, жіктелуі. Бәсекелестік артықшылықтарды қамтамасыз ету, әдістері мен тәсілдері, олардың сипаттамасы. Бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз ету саласындағы нормативтік-құқықтық реттеу

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • бәсекеге қабілеттілікті құқықтық қамтамасыз етудің ғылыми-технологиялық негізі ретінде инновация, инновациялық қызмет туралы білім және түсінік алу
Міндет
 • инновациялық қызмет және бәсекеге қабілеттілік мәселелерін реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттарды тәжірибеде қолдану үшін зерделеу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • инновациялық қызмет туралы ҚР заңнамасы мен инновацияны білу, инновациялық қызметтегі субъектілердің орны мен рөлін және олардың бәсекеге қабілеттілігін түсіну
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • инновациялық қызмет негізінде бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз ету үшін білім мен түсініктерді қолдану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • бәсекеге қабілеттілікті арттырудың тиімді әдістері туралы пікір қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • іскерлік ортадағы бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз ету міндеттерін шешу кезінде жұмыс тобында коммуникативтік қабілеттер және жұмыс істеу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • бизнестегі тиімді менеджмент бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білімге және инновациялар трансферті бойынша оқыту дағдылары
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Жаңартпашылық және жаңартпашылық қызмет ұғымы. Жаңартпашылық қызмет саласындағы Қазақстан Республикасының заңдылығы.
 • Жаңартпашылық инфрақұрылым. Жаңартпашылық қызмет субъектілері: мемлекеттік органдар, технологиялық бизнес-инкубаторлар, жаңартпашылық қорлар, технопарктер.
 • Жаңартпашылық жобаларды іске асыру мен қаржыландырудың ерекшеліктері. Жаңартпашылық гранттар.
 • Жаңартпашылық қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастық. Қазақстан Республикасының Бүкіләлемдік сауда ұйымына кіруі.
 • Кәсіпорында жаңартпашылық қызметті ұйымдастыру және жаңартпашылық стратегияны қалыптастыру.
 • Жаңартпашылық-технологиялық дамуды болжау.
 • Жаңа енгізілмені дайындау, енгізу және жасау тиімділігі. Ӛндіріс факторларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру бойынша шаралар.
 • Зияткерлік меншік Қазақстан Республикасының жаңартпашылық даму факторы ретінде. Зияткерлік меншікті қорғау саласындағы нормативтік-қҧқықтық қҧжаттар.
 • Патент құқығы. Патент құқығының нысандары мен субъектілері. Өнеркәсіптік меншік нысандарының патент қабілеттілігі.
 • Авторлар мен патент иегерлері: тұлғалар, олардың құқықтары мен міндеттері. Патент құқықтарын рәсімдеу мен мазмұны.
 • Тауар белгілерін, қызмет көрсету белгілерін және тауарлардың шыққан жерлерінің атауларын құқықтық қорғау.
 • Селекциялық жетістіктер мен интегралды микроскопиялық топологиясын құқықтық қорғау.
 • Ноу-хауды құқықтық қорғау.
 • Ғылыми-техникалық саладағы кәсіпкерлік
Негізгі әдебиет
 • 1. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 15.02.2018г. № 636. 2. Послание Президента Республики Казахстан от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции». 3. Послание Президента Республики Казахстан от 5 октября 2018 года «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».
Қосымша әдебиеттер
 • 3. Основы инновационной деятельности: Учебное пособие / Под общ. ред. проф. Б.И. Бедного. – Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского гос. университета, 2014. – 303 с. - ISBN 978-5-91326-277-6 4. Спиридонова, Е. А. Основы инновационной деятельности : учебник и практикум / Е. А. Спиридонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 298 с. — ISBN 978-5-534-12097-4.