Технологическое оборудование технического обслуживания и ремонта

Сипаттама: Машиналарға техникалық қызмет көрсету және жөндеудің технологиялық жабдықтары түрлерінің жіктелуі. Олардың әрекет ету принциптері және конструктивтік ерекшеліктері қарастырылған. Жобалау әдістемесі, технологиялық жабдықтың негізгі элементтерін берік есептеу және іріктеу тәртібі сипатталған. Технологиялық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесінің негізгі ережелері келтірілген

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Автомобильдерді диагностикалау, оларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу үшін құрал-жабдықтар құрылымдарын, оларды одан әрі дамыту және жетілдіру үрдістерін зерттеу, сондай-ақ оларды жобалау және пайдалану ережелерін игеру дағдыларын меңгеру
Міндет
 • Көлік техникасына техникалық қызмет көрсету және жөндеу кәсіпорындары үшін арнайы жабдықтардың құрылымын талдау және таңдау. Технологиялық жабдықтың, оның жетектері мен жұмыс органдарының құрылымын әзірлеу, негізгі жұмыс параметрлерінің есебін орындаудың пайдалану құжаттамасын жасау; технологиялық жабдықтың қажеттілігін, сондай-ақ технологиялық процестерді механикаландыру көрсеткіштерін анықтау. Технологиялық жабдықтарға ТҚК ұйымдастыру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • ТҚК және жөндеу үшін технологиялық жабдықтарды дамытудағы заманауи үрдістерді түсінуді көрсету
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Технологиялық жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін есептеу
 • Берілген тақырып бойынша технологиялық жабдықтарды талдау және таңдау
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • ТҚК және жөндеу үшін технологиялық жабдықтарды жобалаудың негізгі ұғымдарында, санаттарында, заңдары мен заңдылықтарында бұл өз бетінше ойлай алатын және жауапты шешімдер қабылдай алатын сауатты мамандарды тәрбиелеуге мүмкіндік береді.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Арнайы тақырып бойынша дебаттар, пікірталас жүргізу
 • Қойылған мақсаттың барынша тиімділігіне қол жеткізу мақсатында конструктивті диалог жүргізу
 • Жобалық тапсырмаларды дайындау, Интернет-сайттармен жұмыс жасау
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Тақырып бойынша шолу рефераты немесе жеке бағасы мен аргументациясы бар баяндама түрінде хабарлама жасау; фактілерді алдын ала жинауды және өңдеуді талап ететін пікірталасқа қатысу
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Введение. Классификация технологи-ческого оборудования для техническо-го обслуживания и текущего ремонта автомобилей. Основные характери-стики и требования к средствам диа-гностирования ТСА. Показатели уров-ня конструкции. Показатели назначе-ния. Основные задачи и структура курса.
 • Влияние технологического оборудова-ния для технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей на по-казатели эффективности ТЭА. Методы повышения производительности и эф-фективности использования техноло-гического оборудования. Определение потребности и выбор технологического оборудования про-изводственных участков
 • Механизация и автоматизация произ-водственных процессов – основной путь повышения эффективности и ка-чества ТО и ТР автомобилей. Показа-тели механизации и автоматизации технологических процессов. Методы определения показателей механи-зации.
 • Принципы построения механизиро-ванного технологического оборудова-ния. Функциональные схемы и общие устройство различных типов техноло-гического оборудования, стендов и приборов. Использование микропро-цессорной техники и персональных компьютеров в современном диагно-стическом оборудовании.
 • Устройство и принцип работы основ-ных элементов технологического обо-рудования. Рабочие органы, типы при-водов, органы и системы управления. Устройства, задающие тестовые режи-мы, системы контроля и измерения.
 • Подъемно-осмотровое и подъемно-транспортное оборудование. Назначе-ние, классификация, Общее устройство подъемников и осмотровых канав.
 • Подъемники, конструкция и расчет двухстоечных, платформенных и других типов подъемников, элементы безопасности подъемников.
 • Смазочно-заправочное оборудование. Классификация, кинематические и функциональные схемы, конструкция основных узлов.
 • Оборудование для ремонта кузовов и ухода за лакокрасочным покрытием.
 • Оборудование для проверки техниче-ского состояния агрегатов колесных транспортных машин. Средства ин-струментального контроля техническо-го состояния основных агрегатов и си-стем транспортной техники.
 • Оборудование для автоматизированно-го сбора информации о техническом состоянии и режимах эксплуатации транспортных машин. Системы «FMS», «DATA CAR», тахографы.
 • Оборудование для мойки и очистки транспортных машин. Разновидности моечного оборудования, функцио-нальные и кинематические схемы. Устройство щеток и их разновидности.
 • Оборудование для очистки и повтор-ного использования воды в автотранс-портных предприятиях. Особенности использования моечного оборудования в производственных участках СТО и АТП.
 • Служба ОГМ. Система обслуживания и ремонта технологического оборудо-вания.
 • Современное состояние производства и перспективы совершенствования оборудования для диагностики машин.
Зертханалық сабақтардың тақырыптары
 • Структура и характеристики технологического оборудования для технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей Подбор современного технологического оборудования для технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей с использованием проспектов и прайсов фирм производителей.
 • Качественный и количественный анализ уровня технического совершенства различных вариантов технологического оборудования. Разработка предложений по модернизации и усовершенствованию аналогов, технических требований к проектируемому оборудованию.
 • Составление общей схемы и компоновки типовых и перспективных моделей технологического оборудования.
 • Анализ исходных вариантов механических узлов передаточных механизмов и рабочих органов, составления перечня недостатков и предложений по их устранению.
 • Разработка усовершенствованной конструкции узла. Составление сборочного чертежа.
 • Расчеты основных параметров диагностических стендов для испытания тормозов автомобилей.
 • Расчеты основных параметров подъемного оборудования с пневматическим, и гидравлическим приводом.
 • Определение параметров конструкции моечного оборудования.
 • Составление эксплуатационной документации к технологическому оборудованию.
 • Разработка конструктивных и организационных решений по снижению вредного воздействия технологического оборудования на оператора и окружающею среду.
 • Определение затрат на изготовление образцов технологического оборудования.
 • Организация метрологического контроля и поверки приборов для диагностирования состава отработавших газов двигателей транспортных машин.
 • Составление плана мероприятий по обслуживанию, ремонту технологического оборудования.
 • Определение показателей механизации и автоматизации на участках диагностирования.
Негізгі әдебиет
 • Завалко А.Г. Проектирование технологического оборудования техническо-го обслуживания и ремонта. Методические указания по выполнению кур-сового проекта / ВКГТУ, 2008.
 • Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов / под редакцией Е.С. Кузнецова - М.: Транспорт, 1991. - 413 с.
 • Технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта легковых автомобилей : Справочник / Р.А. Попржедзинский, А.М. Харазов и д.р. - М.: Транспорт, 1988. - 176 с.
Қосымша әдебиеттер
 • Бельских В.И. Диагностирование и обслуживание сельскохозяйственной техники. – М.: Колос, 1980 г.- 575 с.
 • Грехов и др. Топливная аппаратура и системы управления дизелей: Учебник для вузов / М.: Легион-Автодата. 2005. – 344 с.
 • Гюнтер Г. Диагностика дизельных двигателей. Пер. с нем. Ю. Г. Грудского.-М: «За рулем», 2007 г.- 176 с.
 • Сергеев А.Г., Ютт В.Г. Диагностирование электрооборудования автомоби-лей. М.: Транспорт, 1987.-159 с.
 • Диагностика автотракторных двигателей. Под ред. Н.С.Ждановского. Л.: Колос, 1977 г.- 264 с.
 • Дунаев А.П. Организация диагностирования при обслуживании автомоби-лей.- М.: Транспорт, 1987 г.-207 с.
 • Колчин А.В., Бобков Ю.К. Новые средства и методы диагностирования ав-тотракторных двигателей. – М.: Колос, 1982 г. – 111 с.
 • Костенко С.И., Колчин А.В., Бобков Ю.К. Эксплуатация электронных средств технического диагностирования с/х техники.-М.: Высш. Школа, 1980.-254 с.
 • Мирошников Л.В., Болдин А.П., Пал В.И. Диагностирование технического состояния автомобилей в автотранспортных предприятиях. - М.: Транспорт, 1977. - 263 с.
 • Основы технической диагностики. В 2-х книгах. Под ред. Пархоменко П.П.- М.: Энергия, 1976 г.
 • Харазов А.М., Еремин Л.И., Сергеев А.Г. Метрологическое обеспечение оборудования для диагностики автомобилей.- М.: НИИНавтопром, 1979.- 55 с.
 • Харазов А.М.Диагностическое обеспечение технического обслуживания и ремонта автомобилей /Справочное пособие- М.:Высшая школа,1990.-208 с.
 • Пржибыл П., Светик М. Телематика на транспорте. Перевод с чешского О. Бузека. Под редакцией проф. В.В. Сильянова. - М.: МАДИ (ГТУ), 2003. - 540 с.
 • Ютт В.Е. Электрооборудование автомобилей: Учебник для вузов.-М. Горя-чая линия - Телеком, 2006.
 • СТ РК ГОСТ Р 51709-2004, (Автотранспортные средства. Требования без-опасности и методы проверки).