Строительно-дорожные машины и оборудование

Сипаттама: Жол-құрылыс машиналарының түрлері, олардың жіктелуі, жол-құрылыс машиналарының бөлшектері мен негізгі бөліктері туралы мәліметтер. Жұмыс органдарының түрлері, олардың ортамен өзара әрекеттесуі. Жұмыс органдарының типтік құрылымы, оларды есептеу және жобалау.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Бакалавр кәсіби қызметтің келесі түрлерін орындауды қамтамасыз етуі тиіс: -құрылыс-жол машиналарын жасауға, жөндеуге конструкторлық, технологиялық құжаттаманы әзірлеу; - өндірістік процестерді іске асыру үшін құрылыс-жол машиналарын таңдау және тиімді пайдалану; - құрылыс-жол машиналарына сынақ жүргізу.
Міндет
  • Түлектерді ҚР қазіргі нарығында инновациялық және бизнес-қызметке дайындау.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Білу және түсіну жұмысқа немесе өзінің жұмыс түріне кәсіби көзқарасты көрсетеді және дәлелдерді ұсыну және қорғау, сондай-ақ өз оқу саласындағы міндеттерді шешу білімдерінде көрінетін құзыреттерге ие.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Студенттердің қазіргі заманғы машиналардың негізгі түрлерін пайдалану ерекшеліктері мен конструкциясы бойынша білім кешенін қалыптастыру, сонымен қатар нақты өндіріс жағдайында нақты технологиялық процестерді қамтамасыз ету үшін техниканы тиімді таңдау іскерлігін қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Қажетті мәліметтерді, білімді және ақпаратты түсіндіру. Есептеу және ұтымды параметрлерді таңдау негіздемелері, кешенді мәселелерді шешу. Алынған ақпарат негізінде тұжырым жасау және қорытынды жасау.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • ҚЖМжЖ пайдалану мәселелері бойынша ақпаратты, идеяларды, проблемаларды, шешімдер мен қорытындыларды анық және қарама-қайшы емес беру
Негізгі әдебиет
  • 1. Гурьянов Г.А. Расчеты строительных и дорожных машин: Учеб. пособие. - УстьКаменогорск: ВКГТУ, 2010. – 274 с. 2. Добронравов С.С. Строительные машины и оборудование. Справочник. – М.: Высшая школа, 1991. 3. Дорожно-строительные машины и комплексы: Учебник для вузов. / В.И. Баловнев и др. / Под общ. ред. В.И. Баловнева. – Москва-Омск.: Изд-во СибАДИ, 2001. – 528 с. 4.Белецкий Б.Ф. Строительные машины и оборудование. Справочное пособие. – Ростов–на-Дону, 2002 г. 592 с.