Аэродромдардың жобалау негіздері

Сипаттама: Бұл пән құрылыстың осы саласының басқа пәндерімен бейінді болып табылады және осы пәндермен құрылымдық-логикалық байланысты құрайды. Әуеайлақты жобалау негіздерімен, яғни тұрақ орындарымен, ұшу - қону жолағымен, перрондармен, терминалдармен, әуеайлақ маңындағы жолақпен, сондай-ақ әуеайлақтардың негізгі элементтерімен таныстырады. Ұшу жолағының жабындарын құрастыру мен есептеуді қарастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Пәннің негізгі мақсаты болып аэродромдарды,ұшу-қону жолақтарындағы жол жабындарын іздену жұмыстарын өндіру және жобалау құжаттарды өндеуге студентке қажетті теориялық білімдер мен тәжірибелік дағдыларды оқыту алынады.
Міндет
  • Пәннің негізгі мақсаты болып аэродромдардың ҰҚЖ іздену жұмыстарын өндіру және жобалау құжаттарды өндеуге студентке қажетті теориялық білімдермен тәжірибелік дағдыларды оқыту алынады.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Білім алу және білім игеру жолдарын, білім алу және өз-өзін бақылау тәсілдері мен білім игеруді өзіндік пайдалану қаблеттілігі, зияткерлік, мәдени, физикалық және данышпандық өзіндік даму және өзіндік жетілу перспективтілігін қолдау, өз кемшіліктері мен артықшылықтарын сынау көз қараспен бағалай білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Білім алу және білім игеру жолдарын, білім алу және өз-өзін бақылау тәсілдері мен білім игеруді өзіндік пайдалану қаблеттілігі, зияткерлік, мәдени, физикалық және данышпандық өзіндік даму және өзіндік жетілу перспективтілігін қолдау, өз кемшіліктері мен артықшылықтарын сынау көз қараспен бағалай білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Өндірістегі өмір сүру іс- әрекеті мен еңбек қауыпсіздігі, денсаулық сақтау сұрақтарын білу, техникалық, құқықтық, әлеуметтік, экологиялық және мәдени кешендік инженерлік іс-әрекеті аспектілері білімдерін көрсету.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Жол құрылғылары мен жалпы құрылыс түйіндері мен элементтері есептерінің стандарттық тәсілдерін пайдалана білу, автоматтандырылған жоба құралдарын пайдаланып та стандарттарға,техникалық жағдайлары мен басқа мөлшерлемелік құжаттарға сәйкес жобалау және технологиялық құжаттарды өндеу және жобалау-құрылғылау жұмыстарын орындау.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Патенттік зерттеулерді жүргізудегі, отандық және шет ел тәжірибесінің ғылыми-әдістемелік ақпаратты жүйелік зерттеу лерінде негізінделген,зерттеу әс-әрекеттерінің базалық тәсілдерін пайдаланып, инновациялық жоба жұмыстарында қатысу қаблеттілігі.
Негізгі әдебиет
  • Негізгі әдебиеттер: 1. Руководство по проектированию водоотвода и дренажа на летных полях аэродромов. М.; 2018 г. – 356 с. 2. Аэродромные одежды. Часть ІҮ. 2016г. – 280 с. 3. Аэродромы. Международные стандарты и рекомендуемая практика. Том 1. Проектирование и эксплуатация аэродромов.М.; 2013г. – 420 с. 4. Руководство по проектированию аэродромов. Часть 2. Рулежная дорожка, перроны и площадки ожидания. М.; - 2013г. – 236с. 5. СН РК 3.03-19-2013 Аэродромы. 6. СНиП РК 3.03-03.2001 Аэродромы. 7. СНиП РК 3.03-09-2006 Строительные нормы и правила. Автомобильные дороги, Астана 2007. 8. СН РК 3.03-19-2003. Строительные нормы РК. Проектирование дорожных одежд нежесткого типа, Астана 2004. 9. СН РК 3.03 – 34- 2006 Инструкция по проектированию дорожных одежд жесткого типа.