Қалалық жолдың және көшенің жобалау негіздері

Сипаттама: Студенттерді қала көшелері мен жолдарын жобалау негіздерімен таныстыру. Қала көшелерінің жіктелуін, көшелер мен жолдарды жоспарлаудың жиі қолданылатын схемаларын қарастыру. Жол киімін құрастыру мәселелерін қарастыру, сондай-ақ қала көшелері мен жолдарын тік жоспарлау мәселелерін зерттеу, қала көшелері мен жолдарының көлденең бейіндері мен бойлық бейіндерін, жоспарын жобалау дағдыларын игеру.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Пәннің негізгі мақсаты болып қала көшесі немесе жолын іздену жұмыстарын өндіру және жобалау құжаттарды өндеуге студентке қажетті теориялық білімдер мен тәжірибелік дағдыларды оқыту алынады.
Міндет
  • Пәннің негізгі мақсаты болып қала көшесі немесе жолын іздену жұмыстарын өндіру және жобалау құжаттарды өндеуге студентке қажетті теориялық білімдермен тәжірибелік дағдыларды оқыту алынады.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Стандарт пакеттері мен автоматтандырылған жоба құралдарын пайдаланып құрылыстағы технологиялық үрдістері мен нысаналарды жобалау мақсатымен кешендік инженерлік іс әрекетіндегі теориялық және эксперименттік зерттеулері негіздерінің негізгі заңдарын пайдалана білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Білім алу және білім игеру жолдарын, білім алу және өз-өзін бақылау тәсілдері мен білім игеруді өзіндік пайдалану қаблеттілігі, зияткерлік, мәдени, физикалық және данышпандық өзіндік даму және өзіндік жетілу перспективтілігін қолдау, өз кемшіліктері мен артықшылықтарын сынау көз қараспен бағалай білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Өндірістегі өмір сүру іс- әрекеті мен еңбек қауыпсіздігі, денсаулық сақтау сұрақтарын білу, техникалық, құқықтық, әлеуметтік, экологиялық және мәдени кешендік инженерлік іс-әрекеті аспектілері білімдерін көрсету.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Жол құрылғылары мен жалпы құрылыс түйіндері мен элементтері есептерінің стандарттық тәсілдерін пайдалана білу, автоматтандырылған жоба құралдарын пайдаланып та стандарттарға,техникалық жағдайлары мен басқа мөлшерлемелік құжаттарға сәйкес жобалау және технологиялық құжаттарды өндеу және жобалау-құрылғылау жұмыстарын орындау.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Патенттік зерттеулерді жүргізудегі, отандық және шет ел тәжірибесінің ғылыми-әдістемелік ақпаратты жүйелік зерттеу лерінде негізінделген,зерттеу әс-әрекеттерінің базалық тәсілдерін пайдаланып, инновациялық жоба жұмыстарында қатысу қаблеттілігі.
Негізгі әдебиет
  • Основная литература: 1. Федотов Г.А., Поспелов П.И. Изыскание и проектирование автомобильных дорог. М:, «Академия» 2017 г.- 465 с. 2. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений СНиП РК 3.01-01-2008, Астана, 2008 3. Сильянов В.В., Домке Э.Р. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц. Учебник для студентов вузов. 2-е изд. –М.Академия, 2008. – 352 с.