Жалпы тордық автомобиль жолдары

Сипаттама: Осы мамандығы түлектерінің кәсіби қызметінің негізін құрайтын пәндердің бірі болып табылады. Бұл пән автомобиль жолдарын жобалау негіздерімен таныстырады. Трассаның жоспарын, бойлық профиль мен көлденең профильдерді әзірлеу ережелері мен нормаларымен таныстырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • «Жалпы тордық автомобиль жолдары» пәннің негізі мақсаты: студенттерді автомобиль жолдарын жобалау негіздеріне үйрету.
Міндет
 • Білу қажет: - автомобиль жолдарының негізгі элементтерін автомобиль жолдарын жобалау жалпы принциптерін, автомобиль жолдары элементтеріне автомобиль көліктерінен қойылатын талаптар, автомобиль мен жолдың бірлесіп әрекет жасау теориясын; Үйрену қажет - автомбиль жолының жоспары бойлық және көлденен қималарды жобалаудың практикалық және курстық жұмыстарды орындау кезінде жобалау нормалары мен басқа инструктивтік - нормативтік эдебиеттерді қолдануға және жол элементтерінің автомобиль көліктерін пайдалану жағдайы әсерлеріне баға беруде жобалау нормалары мен басқа инструкциялық - нормативтік әдебиеттерді қолдануды.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Заманауи қоғамы дамуындағы техникалық ақпараттың мәні мен бардығы ұғымын көрсету, ақпаратты қайта өндеу, сақтау, алу негізгі құралдары, тәсілдері мен әдістерін игеру; коммуникативтік есептерді шешуде заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалану.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Білім алу және білім игеру жолдарын, білім алу және өз-өзін бақылау тәсілдері мен білім игеруді өзіндік пайдалану қаблеттілігі, зияткерлік, мәдени, физикалық және данышпандық өзіндік даму және өзіндік жетілу перспективтілігін қолдау, өз кемшіліктері мен артықшылықтарын сын жағынан бағалай білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Жоба шешімдерінің техникалық-экономикалық негіздемелерін жасауын білу, өндіріс учаскілерін үйымдастыру немесе қайта құру үйымдасчтыру-жоспарлау есептерін орындау,еңбек ақы фонды мен персонал жұмысын жоспарлау, технологиялық құралдарын пайдалану жанашыл тәсілдерін пайдалану.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Жол құрылғылары түйіндері мен элементтері есептерінің стандарттық тәсілдерін пайдалана білу, автоматтандырылған жоба құралдарын пайдаланып та стандарттарға,техникалық жағдайлары мен басқа мөлшерлемелік құжаттарға сәйкес жобалау және технологиялық құжаттарды өндеу және жобалау-құрылғылау жұмыстарын орындау.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Патенттік зерттеулерді жүргізудегі,отандық және шет ел тәжірибесінің ғылыми-әдістемелік ақпаратты жүйелік зерттеу лерінде негізінделген,зерттеу әс-әрекеттерінің базалық тәсілдерін пайдаланып, инновациялық жоба жұмыстарында қатысу қаблеттілігі.
 • 5 тақырып. Жолдың трассаның жоспарында орналасуы. Трассалаудың (жол салудың) техникалық ережелері мен нормалары. Трассаның бағытын таңдаудың негізгі ережелері. Трассаның бағытын таңдау кезінде жүк қауырттылығының қарқындылығы мен көлемін есепке алу. Жер бедерін және бақылау контурлық кедергілерді есепке алу. Қар қалыңдығын есепке алу. Тау баурайларындағы жолдарды жобалау. Табиғатты қорғау және ландшафттық жобалау талаптарын есепке алу трассаның бірқалыпты орналасуы. Үлкен және кіші су өткізу құрылыстарын жобалау. Автомобиль және темір жолдардың қиылысуы. Жол трассасы-кеңістіктік қисық. Жоспардағы түзу және қисықтар.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • 1 тақырып. Кіріспе. Автомобиль жолдарының маңыздылығы. Халық шаруашылығындағы автомобиль жолдарының рөлі.
 • 2 тақырып. Автомобиль жолдары туралы жалпы мәліметтер. Халық шаруашылығында автомобиль жолдарының маңызды рөлі. Жалпы мақсаттағы жолдардың маңыздылығы. Автомобиль жолдары желісі.
 • 3 тақырып. Автомобиль жолдарының жіктелуі. Автомобиль жолдарының элементтері. Автомобиль жолдарының жіктелуі. Автомобиль жолдарының негізгі элементтері. Автомобиль жолдарына қойылатын талаптар. Автомобиль жолдарының техникалық санаты мен желілері. Автомобиль жолдарының техникалық жіктелуі. Жол-көлік құрылысы. Жолдың негізгі элементтері.
 • 4 тақырып. Жол мен автомобильдің өзара әрекеттесуі. Автомобиль қозғалысы теориясының негіздері. Автомобиль қозғалысының теңдеуі. Автомобиль жолдарындағы жылжымалы құрам. Автомобиль қозғалысы теориясының негіздері. Динамикалық фактор. Автомобильдің динамикалық сипаттамасы. Бойлық еңісті негіздеу. Автомобиль жолдарының бойлық бейіндерінде оны пайдалану кезінде бойлық еңісті негіздеу.
 • 4 тақырып. Жол мен автомобильдің өзара әрекеттесуі. Автомобиль қозғалысы теориясының негіздері. Автомобиль қозғалысының теңдеуі. Автомобиль жолдарындағы жылжымалы құрам. Автомобиль қозғалысы теориясының негіздері. Динамикалық фактор. Автомобильдің динамикалық сипаттамасы. Бойлық еңісті негіздеу. Автомобиль жолдарының бойлық бейіндерінде оны пайдалану кезінде бойлық еңісті негіздеу.
 • 6 тақырып. Қисық бұрылыстардың дөңгелектеу радиустарының маңыздылығы.Автомобиль жолдарының дөңгелектерінде көлденең қисықтардың радиустарын іріктеу қажеттілігі.
 • Тақырып 7.Қисықтардағы қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Жиі өзгеретін бұрылыстары бар трассалар туралы түсінік. (клотоид және сплайн көмегімен трассаның жоспарын жобалау). Өтпелі қисықтар. Вираждар мен қисықтардың көмегімен трассаның жоспарын жобалау, сондай-ақ жүру бөліктерін кеңейту.
 • Тақырып 8. Жоспардағы жолдың көріну қашықтығы. Жүру бөліктерін кеңейту. Жоспардағы жолдың көріну қашықтығы. Кедергі алдында тоқтаған кезде немесе алда тұрған көлік құралын басып озған кезде көріну қашықтығын қамтамасыз ету. Қисық жабық алаңның көріну қашықтығын қамтамасыз ету.
 • Тақырып 9. Жолдың бойлық пішіні. Бойлық профиль және оған қойылатын талаптар. Жобалау желісі. Жұмыс белгілері. Топырақ профилі.
 • Тақырып 10. Жер бедерінің әртүрлі жағдайларында жобалау желісін салу принциптері. Бойлық еңісті пайдалану қажеттілігі. "Орау" және "секіру" тәсілінің көмегімен жобалау желісін салу.
 • Тақырып 11. Дөңес және қисық тік қисықтар. Тік дөңес қисық, тік қисық қисық қисық. Бойлық профиль қисығының ең аз радиустарын негіздеу. Инерциялық күшпен байланысты есептер. Бойлық профильдің тік қисықтарындағы автомобиль тартымының күшін есептеу ерекшеліктері. Инерциялық күшпен байланысты есептер. Бойлық профильдің тік қисықтарындағы автомобиль тартымының күшін есептеу ерекшеліктері.
 • Тақырып 12. Бойлық профильдегі көріну қашықтығы. Алдыңғы тұрған кедергі мен қарама-қарсы автомобильдің көріну қашықтығын қамтамасыз ету шарттарынан тік дөңес қисықтың радиусын негіздеу. Жарықтану шарттарынан тік қисықтардағы көріну қашықтығының схемалары.
 • Тақырып 13. Жобалау желісін салу тәсілдері. Басқару белгісін анықтау.Үйінді биіктігін тұтатпау және қар беріктігі шарттарынан анықтау. Жобалау желісін тангенс әдісімен және шаблонды пайдалана отырып жобалау және есептеу. Тік қисықтарды жазу.
 • Тақырып 14. Автомобиль жолының көлденең пішіні. Типтік көлденең профильдер. Жер төсемінің жиі қолданылатын конструкциялары мен көлденең профильдері.
 • Тақырып 15. Автомобиль жолының көлденең пішіні. Типтік көлденең профильдер. Жер жұмыстарының көлемін анықтау және топырақты бөлу. Жол бойындағы жыралар мен тау баурайлары. Жер үсті суларының ағуын қамтамасыз ету.
Негізгі әдебиет
 • 1 СП РК 2.04-01-2017 Строительная климатология. 2 СН РК 3.03 – 04-2014 Проектирование дорожных одежд нежесткого типа. 3 СН РК 3.03-01-2013 Автомобильные дороги. 4 СП РК 3.03-101-2013 Автомобильные дороги. 5 СН РК 3.03-19-2006 Проектирование дорожных одежд нежесткого типа. 6 СНиП РК 2.04-01-2001 «Строительная климотология» – KAZGOR, Комитет по делам строительства министерства торговли и Индустрии Республики Казахстан, Астана 2002 г. 7 СНиП РК 3.03-09-2006 «Автомобильные дороги» – Комитет по делам строительства министерства торговли и Индустрии Республики Казахстан, Астана 2006 г. 8 Федотов Г.А., Поспелов П.И. Изыскание и проектирование автомобильных дорог. – М:, «Академия» 2017 г.- 465 с. 9 Горшков Н.Г. Изыскание и проектирование автомобильных дорог промышленного транспорта. –Белгород:, 2013 г. – 135 с. 10 Раимбекова А.К. «Автомобильные дорогим общей сети», методические указания по выполнению курсового проекта для студентов-бакалавров специальности «Транспортное строительство» - издательство ВКГТУ. - Усть-Каменогорск, 2013 г.–17 с.