Көпір өткелдерін жобалау

Сипаттама: Көпір өткелін жобалау мәселелерін, өзен ағу режимі бойынша мәліметтерді ескере отырып, көпірдің негізгі бойлық профилін және су реттегіш құрылыстарының, морфотвор сызбасын жасай отырып қарастырады. Су шығынын өзен арнасы мен жайылмасы арқылы пайыздық қатынаста бөлуді анықтауға үйретеді. Су реттеуші бөгеттермен және құрылыстың осы түрінің жалпы сызбасымен таныстырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Пән мақсаты бакалавр кәсіби ісін орындауына қажетті теориялық негіздерді оқу және автомобиль жолын кесіп өтетін суағар бойындағы көпір өткелін іздену және жобалау саласында тәжірибелік дағдыларды дамыту.
Міндет
  • Осы пән бойынша дайындау саласын бітірушілер, көпір ғимаратымен басқа суағызу ғимараттары құрылыс жұмыстарын атқаратын ұжымдарды басқара алады, жоба-құрастырушы жұмыстарын орындай алады және ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысып ғылыми-оқытушы ісін басқара алады.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Заманауи қоғамы дамуындағы техникалық ақпараттың мәні мен бардығы ұғымын көрсету, ақпаратты қайта өндеу, сақтау, алу негізгі құралдары, тәсілдері мен әдістерін игеру; коммуникативтік есептерді шешуде заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалану.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Білім алу және білім игеру жолдарын, білім алу және өз-өзін бақылау тәсілдері мен білім игеруді өзіндік пайдалану қаблеттілігі, зияткерлік, мәдени, физикалық және данышпандық өзіндік даму және өзіндік жетілу перспективтілігін қолдау, өз кемшіліктері мен артықшылықтарын сын жағынан бағалай білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Жол құрылыс саласындағы іс- әрекеті мен еңбек қауыпсіздігі, денсаулық сақтау сұрақтарын білу, техникалық, құқықтық, әлеуметтік, экологиялық және мәдени кешендік инженерлік іс-әрекеті аспектілері білімдерін көрсету.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Жол құрылғылары түйіндері мен элементтері есептерінің стандарттық тәсілдерін пайдалана білу, автоматтандырылған жоба құралдарын пайдаланып та стандарттарға,техникалық жағдайлары мен басқа мөлшерлемелік құжаттарға сәйкес жобалау және технологиялық құжаттарды өндеу және жобалау-құрылғылау жұмыстарын орындау, және оларды бағалау.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Патенттік зерттеулерді жүргізудегі,отандық және шет ел тәжірибесінің ғылыми-әдістемелік ақпаратты жүйелік зерттеу лерінде негізінделген,зерттеу әс-әрекеттерінің базалық тәсілдерін пайдаланып, инновациялық жоба жұмыстарында қатысу қаблеттілігі.
Негізгі әдебиет
  • Основная литература: 1 Федотов Г.А., Поспелов П.И. Изыскание и проектирование автомобильных дорог. М:, «Академия» 2017 г.- 465 с. 2 Горшков Н.Г. Изыскание и проектирование автомобильных дорог промышленного транспорта. –Белгород:, 2013 г. – 135 с. 3. СН РК 303-19-2006 Проектирование дорожных одежд нежесткого типа. – Астана. 2004 -25 с. 4. СН РК 3.03-34-2006 Проектирование дорожных одежд жесткого типа – Астана. 2006 – 25 с. 5. Раимбекова А.К.Көпір өткелдерін жобалау: Методические указания к выполнению курсового проекта и дипломного проекта для студентов спец. 5В074500/ВКГТУ, -Усть-Каменогорск, 2015-24 с. 6. СНиП РК 3.03-09-2006 Автомобильные дороги: Нормы проектирования. –Астана, 2007 -49 с. 7. СНиП РК 2.04.-01.-2001. Строительная климатология. – Астана, 2002. –И4с. СН РК 303-19-2006 Проектирование дорожных одежд нежесткого типа. – Астана. 2004 -25 с.