Автомобиль жолдарын тексеру, диагностикалау және құжаттау

Сипаттама: Көзбен қарау және аспаптық зерттеулер негізінде автокөлік жолдарының көліктік-пайдалану жағдайын тексеру және жақсарту, алынған нәтижелерді талдау және олардың негізінде іс-әрекеттерді дамыту және автомобиль жолдарын жөндеу мерзімдерін анықтау мәселелерін қарайды.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • «Автомобиль жолдарын тексеру, диагностикалау және құжаттау» пәнін оқыту мақсаты – автомобиль жолдарының тұтынушылық қасиеттерінің жолды пайдалану кезінде көлік-пайдалану шарттарының көліктер ағынының қарқындылығы мен құрамы талаптарына сәйкестік дәрежесі туралы ақпарат алу.
Міндет
  • Пәндерді оқудағы негізгі міндеттер болып табылады: автомобиль жолдары мен жол құрылыстарының жай-күйі туралы алғашқы ақпаратты жинау және жүйелеу арқылы студенттерді таныстыру; автомобиль жолдары мен жол құрылыстарының жай-күйін зерттеу және бағалау әдістеріне үйрету; техникалық есеппен танысу және автомобиль жолдарын құжаттау; жөндеу жұмыстарын негіздеу және тағайындау.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Стандартты пакеттер мен автоматтандырылған жобалау құралдары ABTOCAD, INDORCAD пайдалана отырып құрылыста объектілер мен технологиялық процестерді жобалау мақсатында күрделі инженерлік қызметте теориялық және тәжірибелік зерттеулер негіздерін.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Белгілі әдістерді пайдалана отырып нәтижелерді өңдеу және талдау арқылы эксперименттер жүргізу, материалдардың және дайын өнімнің физикалық және механикалық қасиеттерін және технологиялық көрсеткіштерін анықтау үшін стандартты сынау әдістерін қолдану. кəсіби қызметтегі инновациялық бағытқа теориялық жəне практикалық білімдерін терең пайдалану.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Жобалық шешімдерге техникалық-экономикалық негіздеме жасай білу; өндірістік алаңдарды құру немесе қайта құру үшін ұйымдастыру және жоспарлы есептерді орындау;  технологиялық жабдықты пайдаланудың прогрессивті әдістерін қолдану;  ғылыми баяндамалар мен мақалаларды сауатты жаза білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Топта жұмыс істеу үшін қажетті қарым-қатынас дағдыларын дамыту; құрылыс құрылымдарының элементтері мен компоненттерін есептеудің стандартты әдістерін қолдану; жобалау-конструкторлық жұмыстарды және жоба және технологиялық құжаттарды стандарттарға, техникалық шарттарға және басқа да нормативтік құжаттарға сәйкес орындау, соның ішінде автоматтандырылған жобалау құралдарын пайдалану; ғылымның, техниканың және технологияның инновациялық жетістіктерінің бағытын таңдау.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Отандық және шетелдік тәжірибелерге, ғылыми техникалық ақпараттарға негізделген тәсілдерді қолдана отыра инновациялық жобаларға қатысу қабілеттілігінің болуы
Негізгі әдебиет
  • 3.1 Основная литература 1. Эксплутация автомобильных дорог: учебное пособие для автодорожных вузов / А.К. Киялбаев, С.Н. Киялбай – Москва-Алматы: МАДО, КазАДИ, 2017. – 342 с. 2. Строительство автомобильных дорог: учебник / коллектив авторов; под ред. В.В. Ушакова и В.М. Ольховикова. – М. : КНОРУС, 2013. – 576 с. 3. Говердовская Л.Г. Инновационные технологии в дорожной отрасли [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Говердовская Л.Г.— Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 166 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29787. – ЭБС «IPRbooks» 3.2 Дополнительная литература 4 Справочная энциклопедия дорожника. Том II. Ремонт и содержание автомобильных дорог /Под. ред. А.П. Васильева –М.: Транспорт, 2004. 5 Справочник дорожного мастера. Строительство, эксплуатация и ремонт автомобильных дорог. – М.: Инфра-Инженерия, 2005. 6 Диагностика автомобильных дорог: Учебно-методическое пособие / И.И. Леонович, С.В. Богданович. – Минск: БНТУ, 2012. – 226 с. 7 Эксплуатация автомобильных дорог, т.1-2.: учебник для студентов высш. учеб. заведений /А.П. Васильев – М.: Издательский центр «Академия», 2010 –320 с.