Көпірлерді пайдалану

Сипаттама: Жолдарда жасанды құрылымдардың дұрыс жұмыс істеуі кезінде студенттердің білімі мен дағдыларын қалыптастыру, жылжымалы көлік құралдарының жылжымалы және жылжымалы қозғалысын қамтамасыз ету; жаяу жүргіншілердің қауіпсіз қозғалысы; ғимараттардың техникалық жағдайы жақсы ең аз еңбек және материалдық ресурстармен жұмыс істеудің бүкіл болжалды кезеңі

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • «Автомобиль жолдарын пайдалану» пәнін оқытудың мақсаты – студенттерді автомобиль жолдарын пайдалану және автомобиль жолдарындағы қозғалысты ұйымдастыру саласындағы кәсіби дайындықты қалыптастыру. Автомобиль жолдарын пайдаланудың, жолдарды күтіп ұстау және жөндеу технологиясы мен уйымдастырудың теориялық негіздерін білу, жолдардың көліктік-эксплуатациялық жағдайын бағалау дағдыларын уйрену (іс жүзінде).
Міндет
  • Пәннің міндеттері:  жолды күту және жөндеудің теориялық негіздерін оқыту;  жолды күту және жөндеудің негізгі әдістер мен технологиясын қолдануды уйрену және тәжірибе жинау;  жолды күту және жөндеуге қажетті материалдар мен механизмдерді, жол қозғалысының қауіпсіздігіне арналған шаралармен танысу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Іске қосылатын жаңа жабдықты игеру, қолданыстағы технологиялық жабдықтар мен құрылыс-монтаж объектілері конструкцияларының техникалық жай-күйі мен қалдық ресурстарын тексеру, қажет болған жағдайда кәсіпорынның өндірістік учаскелерінде жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын қамтамасыз ету қабілеті.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  •  пәнді оқу кезінде алған теориялық білімді кәсіби қызметте қолдану білу;  өндірістік жағдайларда ұйымдастыру-баскару шешімдерін табу қабілеті.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Жобалық шешімдердің техникалық-экономикалық негіздемесін жүргізе білу, өндірістік учаскелерді құру немесе қайта құру бойынша ұйымдастыру-жоспарлы есептерді орындау, қызметкерлердің және еңбекақы төлеу қорларының жұмысын жоспарлау, технологиялық жабдықтарды пайдаланудың прогрессивті әдістерін қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  •  топпен жұмыс істеу үшін коммуникативтік қабілеттерді дамыту;  ғылым мен техниканың инновациялық жетілген бағытын таңдау.
Негізгі әдебиет
  • 1. Эксплутация автомобильных дорог: учебное пособие для автодорожных вузов / А.К. Киялбаев, С.Н. Киялбай – Москва-Алматы: МАДО, КазАДИ, 2017. – 342 с. 2. Строительство автомобильных дорог: учебник / коллектив авторов; под ред. В.В. Ушакова и В.М. Ольховикова. – М. : КНОРУС, 2013. – 576 с. 3. Реконструкция автомобильных дорог: учебное пособие/ И.Н. Папакин. – Омск: СибАДИ, 2013. – 84 с. 3.2 Дополнительная литература 4 Справочная энциклопедия дорожника. Том II. Ремонт и содержание автомобильных дорог /Под. ред. А.П. Васильева –М.: Транспорт, 2004. 5 Справочник дорожного мастера. Строительство, эксплуатация и ремонт автомобильных дорог. – М.: Инфра-Инженерия, 2005. 6 Эксплуатация автомобильных дорог, т.1-2.: учебник для студентов высш. учеб. заведений /А.П. Васильев – М.: Издательский центр «Академия», 2010 –320 с.