Тоннельдер

Сипаттама: Жолдардағы тоннелдер туралы жалпы ақпарат. Туннельдердің жоспары мен профилінің орналасуы. Желдету туннелдері. Туннель төсеу құрылысының негізгі сипаттамалары. Туннель төсеуіндегі жүктемелер мен әсерлер. Туннель төсемін статикалық есептеу. Тау туннельдерін жасау әдістері. Туннельдер қалқаны әдістерін салу. Ашық туннельдер құрылысының әдістері. Операциялық келісімдер

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Білім алушыларды көлік құрылыстарын пайдаланудың ғылыми негіздері саласында теориялық және практикалық білім алу
Міндет
  • Көлік құрылысындағы инженерлік құрылыстар саласындағы теориялық және практикалық мәселелерді зерделеу; Көлік құрылысындағы инженерлік құрылыстарға ғылыми тәсілдерді жүйелі түсінуді дамыту; білім алушылардың Көлік құрылысындағы инженерлік құрылыстар саласындағы түсініктері мен түсініктері жүйесін қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Көлік құрылысындағы инженерлік құрылыстарды жобалау мен салудың ғылыми негіздерін білу және түсіну
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Көлік құрылысында инженерлік құрылыстарды жобалау және салу туралы білім мен түсініктерді қолдану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Көлік құрылысындағы инженерлік құрылыстарды жобалау мен салудың ғылыми негіздерінің пайымдауларын қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Коммуникативтік қабілеттер
Негізгі әдебиет
  • 1. Инженерные сооружения в транспортном строительстве. В 2кн. Кн. 1 и 2/ (П.М. Саламахин, Л.В. Маковский, В.П. Попов идр.); под ред. П.М. Саламахина. – М.: Академия, 2018 2. Байнатов Ж.Б., Тулебаев К.Р., Базанова И.А. Инженерная геология и защита дорог от опас-ных природных явлений. – Алматы, КазАТК, 2010 3. ГОСТ 33152-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Классификация тоннелей. – Москва. ФГУП «РОСДОРНИИ», 2014 4. ОДМ 218.2.012-2011. Отраслевой дорожный методический документ. Классификация кон-структивных элементов искусственных дорожных сооружений 5. ОДМ 218.2.049-2015. Рекомендации по проектированию и строительству габионных кон-струкций на автомобильных дорогах