Автомобиль жолдары

Сипаттама: Жол құрылысы саласының мамандығы түлектерінің кәсіби қызметінің негізін құрайтын пәндердің бірі болып табылады. Бұл пән автомобиль жолдарын жобалау негіздерімен таныстырады. Трассаның жоспарын, бойлық профиль мен көлденең профильдерді әзірлеу ережелері мен нормаларымен таныстырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • «Автомобиль жолдары» пәннің негізі мақсаты: студенттерді автомобиль жолдарын жобалау негіздеріне үйрету.
Міндет
  • Білу қажет: - автомобиль жолдарының негізгі элементтерін автомобиль жолдарын жобалау жалпы принциптерін, автомобиль жолдары элементтеріне автомобиль көліктерінен қойылатын талаптар, автомобиль мен жолдың бірлесіп әрекет жасау теориясын; Үйрену қажет - автомбиль жолының жоспары бойлық және көлденен қималарды жобалаудың практикалық және курстық жұмыстарды орындау кезінде жобалау нормалары мен басқа инструктивтік - нормативтік эдебиеттерді қолдануға және жол элементтерінің автомобиль көліктерін пайдалану жағдайы әсерлеріне баға беруде жобалау нормалары мен басқа инструкциялық - нормативтік әдебиеттерді қолдануды.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Заманауи қоғамы дамуындағы техникалық ақпараттың мәні мен бардығы ұғымын көрсету, ақпаратты қайта өндеу, сақтау, алу негізгі құралдары, тәсілдері мен әдістерін игеру; коммуникативтік есептерді шешуде заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалану.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Білім алу және білім игеру жолдарын, білім алу және өз-өзін бақылау тәсілдері мен білім игеруді өзіндік пайдалану қаблеттілігі, зияткерлік, мәдени, физикалық және данышпандық өзіндік даму және өзіндік жетілу перспективтілігін қолдау, өз кемшіліктері мен артықшылықтарын сын жағынан бағалай білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Жоба шешімдерінің техникалық-экономикалық негіздемелерін жасауын білу, өндіріс учаскілерін үйымдастыру немесе қайта құру үйымдасчтыру-жоспарлау есептерін орындау,еңбек ақы фонды мен персонал жұмысын жоспарлау, технологиялық құралдарын пайдалану жанашыл тәсілдерін пайдалану.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Жол құрылғылары түйіндері мен элементтері есептерінің стандарттық тәсілдерін пайдалана білу, автоматтандырылған жоба құралдарын пайдаланып та стандарттарға,техникалық жағдайлары мен басқа мөлшерлемелік құжаттарға сәйкес жобалау және технологиялық құжаттарды өндеу және жобалау-құрылғылау жұмыстарын орындау.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Патенттік зерттеулерді жүргізудегі,отандық және шет ел тәжірибесінің ғылыми-әдістемелік ақпаратты жүйелік зерттеу лерінде негізінделген,зерттеу әс-әрекеттерінің базалық тәсілдерін пайдаланып, инновациялық жоба жұмыстарында қатысу қаблеттілігі.
Негізгі әдебиет
  • ҚР ЕЖ 2.04-01-2017 Құрылыс климатологиясы. 2 ҚР ҚН 3.03 – 04-2014 Қатты емес жол төсемелерін жобалау. 3 ҚР ҚН3.03-01-2013 Автомобиль жолдары. 4 ҚР ЕЖ3.03-101-2013 Автомобиль жолдары. 5 ҚР ҚН3.03-19-2006 Қатты емес жол төсемдерін жобалау. 6 ҚР ҚНжЕ 2.04-01-2001 «Құрылыс климатологиясы» – KAZGOR, Астана 2002 ж. 7 ҚР ҚНжЕ 3.03-09-2006 «Автомобиль жолдары», Астана 2006 ж. 8 Федотов Г.А., Поспелов П.И. Автомобиль жолдарын іздену және зерттеу. – М:, «Академия» 2017 ж.- 465 б. 9 Горшков Н.Г. Өндіріс көліктері автомобиль жоларын іздену және жобалау. –Белгород:, 2013 ж. – 135 б. 10 А.К. Раимбекова «Күрделі табиғи жағдайда автомобиль жолдарын жобалау», «Көлік құрылыс» мамандығы студент-бакалаврларға курстық жобаны орындауға және студенттердің өзіндік дайындалуына арналған әдістемелік нұсқаулар - ШҚМТУ баспасы. - Өскемен, 2013 ж.–17 б.