Жол машиналары

Сипаттама: Жол машиналары, жіктелуі, жол-құрылыс машиналарының бөлшектері мен негізгі бөліктері туралы мәліметтер. Жұмыс органдарының түрлері, олардың ортамен өзара әрекеттесуі. Жұмыс органдарының типтік құрылымы, оларды есептеу және жобалау.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Бакалаврдің деңгейінен шығатын және мәнмәтіндік зерттеулер шеңберіңде өзгешеліктің негізін құрайтың жол машиналар тұралы сұрақтарды білу және түсіну
Міндет
  • Білімдер мен пікірлерді пайдаланумен байланысты әлеуметтік және этикалық жауапкершілікті ескере отырып, жол машиналар туралы сұрақтарды қолдану бойынша, толық емес немесе кемдік ақпарат негізінде пікірлерін тұжырымдау, білімдерді біріктіру мен кұрделі сұрақтарды жену қабылеттілігі
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Бакалаврдің деңгейінен шығатын және мәнмәтіндік зерттеулер шеңберіңде өзгешеліктің негізін құрайтың жол машиналар тұралы сұрақтарды білу және түсіну
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Зерттеу салсымен байланысты жаңа және танс емес мәнмәтіндерде, кеңірек мәнмәтін шегінде өзінің білімдер мен түсініктерің және жағдайларды шешу қабылеттері
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Білімдер мен пікірлерді пайдаланумен байланысты әлеуметтік және этикалық жауапкершілікті ескере отырып, жол машиналар туралы сұрақтарды қолдану бойынша, толық емес немесе кемдік ақпарат негізінде пікірлерін тұжырымдау, білімдерді біріктіру мен кұрделі сұрақтарды жену қабылеттілігі
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Өзінің қорытындыларды және оларды тұжырымдау үшін қолданылған білімдер мен негіздемелерді, технологиялық машиналарды беріктікке есептеу сұрақтар бойынша, анық және қайшылақсыз мамандармен мамандар еместерге жеткізу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Оқуды өз бетімен және тәуелсіз жалғастыруға мұмкіндік беретін, алынған білімдерді пайдаланып, жаңа технологияларды құрастыру саласында білімдерді менгеру
Негізгі әдебиет
  • 1. Хартута Н.Я. Дорожные машины. Изд-во «Машиностроение», 1996 2. Алексеева Т.В., Артемьев К.А., Бромберг А.А. и др. Машины для земляных работ. Теория и расчет. Под ред. А.А. Бромберга. М., изд. «Машиностроение», 2004 3. Домбровский Н.Г., Панкратов С.А. Землеройные машины. М., Госстройиздат, 1961. 4. Хархута Н.Я. Машины для уплотнения грунтов. М.-Л., Машгиз, 2003 5. Справочник по буровзрывным работам на стрительсте. Под ред. Акад. Н.В. Мельникова. М., Госстройиздат, 2002 6. Макаров В.И., Соколов В.П. Машины для дробления и сортировки материалов. Справочник. М.-Л., изд-во «Машиностроение», 1996