Автомобиль жолдарындағы жасанды құрылымдар

Сипаттама: Автомобиль жолдарындағы жасанды үймереттер негізгі болып табылады. Мұнда автомобиль жолдарындағы жасанды құрылымдардың түрлерін және жобалау әдістері, құрылысы және пайдалануы қарастырылады. Автомобиль жолдарындағы жиі кездесетін көпірлер мен құбырларға аса көңіл бөлінген.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • «Көліктегі жасанды үймереттер» пәнді оқыту негізгі мақсаты студенттерге автомобиль жолдарындағы заманауи жасанды құрылымдармен және оларды жобалау негіздермен таныстыру
Міндет
  • - Әр түрлі көпірлердің құрылымын және басқа жасанды құрылымдарды оқу; - Көпірлердің неізгі есептерін оқу; - Көпірлерді салу және пайдалану негізгі тәсілдерін оқу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • - Көпірлерді жобалау мақсаты және есептері. - Көпір құрылымдарын жобалау әдістері. - Көпірлерді салу негізгі әдістері. - Көпірлерді пайдалану қызметінің есептері
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Кіші және орташа көпірлердің сұлбаларын құру. - Көпір элементтеріндегі күштерді анықтау үшін есептік сұлбаларды құру. - Компьютерлік бағдарламалар бойынша көпір элементтерін есептеу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • іші және орташа көпірлердің сұлбаларын құру. - Көпір элементтеріндегі күштерді анықтау үшін есептік сұлбаларды құру. - Компьютерлік бағдарламалар бойынша көпір элементтерін есептеу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Көпірдің жүк көтерімділігіне әсер ететін факторларды талдау
Негізгі әдебиет
  • 1. Инженерные сооружения в транспортном строительстве. В 2кн. Кн. 1 и 2/ (П.М. Саламахин, Л.В. Маковский, В.П. Попов идр.); под ред. П.М. Саламахина. – М.: Академия, 2018 2. Байнатов Ж.Б., Тулебаев К.Р., Базанова И.А. Инженерная геология и защита дорог от опас-ных природных явлений. – Алматы, КазАТК, 2010 3. ГОСТ 33152-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Классификация тоннелей. – Москва. ФГУП «РОСДОРНИИ», 2014 4. ОДМ 218.2.012-2011. Отраслевой дорожный методический документ. Классификация кон-структивных элементов искусственных дорожных сооружений 5. ОДМ 218.2.049-2015. Рекомендации по проектированию и строительству габионных кон-струкций на автомобильных дорогах