Туннель құрылысы

Сипаттама: Жолдардағы тоннелдер туралы жалпы ақпарат. Туннельдердің жоспары мен профилінің орналасуы. Желдету туннелдері. Туннель төсеу құрылысының негізгі сипаттамалары. Туннель төсеуіндегі жүктемелер мен әсерлер. Туннель төсемін статикалық есептеу. Туннель құрылысы

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • «Көліктегі жасанды үймереттер» пәнді оқыту негізгі мақсаты студенттерге автомо-биль жолдарындағы заманауи жасанды құрылымдармен және оларды жобалау негіздер-мен таныстыру.
Міндет
  • Пәннің мақсатына жету міндеттері: - әр түрлі көпірлердің құрылымын және басқа жасанды құрылымдарды оқу; - көпірлердің неізгі есептерін оқу; - көпірлерді салу және пайдалану негізгі тәсілдерін оқу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Көлік құрылысындағы инженерлік құрылыстарды жобалау мен салудың ғылыми негіздерін білу және түсіну
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Көлік құрылысында инженерлік құрылыстарды жобалау және салу туралы білім мен түсініктерді қолдану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Көлік құрылысындағы инженерлік құрылыстарды жобалау мен салудың ғылыми негіздерінің пайымдауларын қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • коммуникативтік қабілеттер
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • оқу дағдылары немесе оқуға қабілеті
Негізгі әдебиет
  • 1. Инженерные сооружения в транспортном строительстве. В 2кн. Кн. 1 и 2/ (П.М. Саламахин, Л.В. Маковский, В.П. Попов идр.); под ред. П.М. Саламахина. – М.: Академия, 2018 2. Байнатов Ж.Б., Тулебаев К.Р., Базанова И.А. Инженерная геология и защита дорог от опас-ных природных явлений. – Алматы, КазАТК, 2010 3. ГОСТ 33152-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Классификация тоннелей. – Москва. ФГУП «РОСДОРНИИ», 2014 4. ОДМ 218.2.012-2011. Отраслевой дорожный методический документ. Классификация кон-структивных элементов искусственных дорожных сооружений 5. ОДМ 218.2.049-2015. Рекомендации по проектированию и строительству габионных кон-струкций на автомобильных дорогах