Құбырлар мен тоннельдерді пайдалану

Сипаттама: Құбырларды ұстауды ұйымдастыру. Құбырды инспекциялау Типтік сипаттамалары мен ақаулары. Құбырларды жөндеу. Қолданыстағы техникалық құжаттаманы сақтау. Тоннелдерді ұстауды ұйымдастыру. Ақаулар және төсеніштің зақымдануы. Су басқан туннельдерді пайдалану. Ақауларды жою және бүліну. Туннельдерді пайдалану жабдығы. Қолданыстағы техникалық құжаттаманы сақтау.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • «Автомобиль жолдарын пайдалану 1» пәнін оқытудың мақсаты ерекше жағдайларда автомобиль жолдарында қозғалысты ұйымдастыру саласындағы студенттер үшін кәсіби дайындықты қалыптастыру, сондай-ақ экономикалық зерттеулер нәтижесінде жеке жол учаскелерін қайта құру туралы жақсы түсіну болып табылады.
Міндет
  • Пән міндеті:  ерекше жағдайларда жолдарды пайдаланудың ерекшеліктерін зерттеу;  жолдарды пайдалану кезінде қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету;  жолдың көлденең және бойлық кескінің, жоспарын жақсарту.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  •  ерекше жағдайларда жолдарды пайдалану кезінде мақсаттарды қоюға және оларды орындауға, жолмен қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етуді.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  •  пәнді оқу нәтижесінде алынған теориялық білімдерін кәсіби қызметте бейімдеу;  өндірістік жағдайларда ұйымдық және басқарушылық шешімдерді табу қабілеті
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  •  жобалық шешімдердің техникалық-экономикалық негіздемесін жасау, өндіріс орындарын құру немесе қайта құру үшін ұйымдастырушылық және жоспарлы есептерді орындау, қызметкерлер мен жалақы қорларын жоспарлау, технологиялық жабдықтардың прогрессивті әдістерін қолдану.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  •  топта жұмыс жасау үшін қажетті коммуникативті қабілеттілікті қалыптастыру;  ғылымның, техниканың және технологияның инновациялық жетістіктерінің бағытын таңдау.
Негізгі әдебиет
  • 3.1 Основная литература 1. Эксплутация автомобильных дорог: учебное пособие для автодорожных вузов / А.К. Киялбаев, С.Н. Киялбай – Москва-Алматы: МАДО, КазАДИ, 2017. – 342 с. 2. Строительство автомобильных дорог: учебник / коллектив авторов; под ред. В.В. Ушакова и В.М. Ольховикова. – М. : КНОРУС, 2013. – 576 с. 3. Реконструкция автомобильных дорог: учебное пособие/ И.Н. Папакин. – Омск: СибАДИ, 2013. – 84 с. 3.2 Дополнительная литература 4 Справочная энциклопедия дорожника. Том I. Строительство и реконструкция автомобильных дорог /Под. ред. А.П. Васильева –М.: Транспорт, 2004. 5 Справочник дорожного мастера. Строительство, эксплуатация и ремонт автомобильных дорог. – М.: Инфра-Инженерия, 2005. 6 Эксплуатация автомобильных дорог, т.1-2.: учебник для студентов высш. учеб. заведений /А.П. Васильев – М.: Издательский центр «Академия», 2010 –320 с.