Көлік құралдарын салу өндіріс кәсіпорындары

Сипаттама: Көлік құрылысы жүйесінде өндірістік кәсіпорындардың тағайындалуы, жіктелуі және орналасуы. Минералды материалдар алу көздері. Тас - ұсақтау зауыттарының, битум қоймаларының, АБЗ, ЦБЗ-ның, темір-бетон конструкциялары мен бұйымдарын өндіру жөніндегі зауыттардың негізгі жұмыс принциптері мен орналастыру.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • "Көлік құрылыстарының өндірістік кәсіпорындары" пәнін оқытудың мақсаты студенттерді жол-құрылыс жұмыстарының жалпы көлемінде үлкен үлес салмағы бар өндірістік кәсіпорындар мен қойма шаруашылығының жұмысымен таныстыру болып табылады.
Міндет
  • Көлік құрылысы кәсіпорындарын жобалаудың негізгі принциптерін және өндіріс технологиясын оқып үйрену.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Енгізілетін жаңа жабдықты игеру, Көлік құрылысы кәсіпорындарының қолданыстағы технологиялық жабдықтарының техникалық жай-күйі мен қалдық ресурстарын тексеру қабілеті.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Нәтижелерді өңдеу және талдаумен берілген әдістемелер бойынша эксперименттер жүргізу, қолданылатын материалдар мен дайын бұйымдардың физикалық-механикалық қасиеттері мен технологиялық көрсеткіштерін анықтау бойынша стандартты сынау әдістерін қолдану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Жобалық шешімдердің техникалық-экономикалық негіздемесін жүргізе білу, көлік құрылысының өндірістік кәсіпорындарының жұмыстарын ұйымдастыру бойынша ұйымдастыру-жоспарлы есептерді орындай білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Техникалық құжаттаманы жасауға, көлік құрылыстарының өндірістік кәсіпорындарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге техникалық дайындық бойынша жұмыстарды орындауға дайындық.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Отандық және шетелдік тәжірибелерге, ғылыми техникалық ақпараттарға негізделген тәсілдерді қолдана отыра инновациялық жобаларға қатысу қабілеттілігінің болуы
Негізгі әдебиет
  • 1 СН РК 1.03-00-2011* (по состоянию на 01.07.2013) Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений. Взамен СНиП РК 1.03-06-2002* 2 Строительство автомобильных дорог: учебник / коллектив авторов; под ред. В.В. Ушакова и В.М. Ольховикова. – М. : КНОРУС, 2013. – 576 с. 3 Справочная энциклопедия дорожника. Том II. Строительство и реконструкция автомобильных дорог /Под. ред. А.П. Васильева –М.: Транспорт, 2005. 4 Справочник дорожного мастера. Строительство, эксплуатация и ремонт автомобильных дорог. – М.: Инфра-Инженерия, 2005. 5 Дубровин Е.К., Колкер И.Я., Старостин Ю.В. Проектирование производственных предприятий дорожного строительства. – М.: Высшая школа, 1975 – 352 с.