Жер төсемені салу технологиясы мен ұйымдастырылуы

Сипаттама: Әртүрлі климаттық жағдайлардағы топырақ үйіндісінің құрылысын, топырақтар түрлері, топырақ үйіндісін тұрғызу әдістерін, пайдаланылатын машиналарды және жұмыс ұйымдастыру әдістерін қарастырады; жолдардағы су құбырларының құрылысы, сондай-ақ орындалатын жұмыстардың сапасын бақылау әдістері.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Пәннің мақсаты-автомобиль жолдарын салу технологиясы саласында теориялық негіздерді оқып үйрену және оның біліктілік сипаттамасы аясында бакалаврдың кәсіби қызметін жүзеге асыру үшін қажетті практикалық дағдыларды дамыту.
Міндет
  • Жер төсемін салу технологиясын, жол-құрылыс жұмыстарын ұйымдастыру әдістерін,арнайы жолдар мен аэродромдар құрылысының ерекшеліктерін, жер төсемін салу кезінде сапаны бақылау технологиясын және ұйымдастыруды білу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Инженерлік бағытқа арналған техникалық ғылым аумағында алынған базалық және арнайы білімді жұмыста қолдана білу қабілеттілігінің болуы. Жаңа материалдар мен қондырғыларды игеру қабілеттілігінің болуы.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Нәтижелерді өңдеумен және талдаумен берілген әдістемелер бойынша эксперименттер жүргізе білу, қолданылатын материалдар мен дайын бұйымдардың физикалық-механикалық қасиеттері мен технологиялық көрсеткіштерін анықтау бойынша стандартты сынау әдістерін қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Жобалық шешімдердің техникалық-экономикалық негіздемесін жүргізе білу, өндірістік учаскелерді құру немесе қайта құру бойынша ұйымдастыру-жоспарлы есептерді орындау, қызметкерлердің және еңбекақы төлеу қорларының жұмысын жоспарлау, технологиялық жабдықтарды пайдаланудың прогрессивті әдістерін қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Техникалық құжаттаманы (жұмыс кестелері, нұсқаулықтар, сметалар, жоспарлар, материалдар мен жабдықтарға өтінімдер) жасауға, стандарттау, техникалық құралдарды, жүйелерді, процестерді, жабдықтар мен материалдарды сертификаттауға техникалық дайындау бойынша жұмыстарды орындауға, технологиялық процестерді метрологиялық қамтамасыз етуді ұйымдастыруға, кәсіпорында сапа менеджменті жүйесін құру үшін құжаттаманы дайындауға Дайындық.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Ғылыми-техникалық ақпаратты, отандық және шетелдік тәжірибені жүйелі зерттеуге, патенттік зерттеулерді жүргізуге негізделген зерттеу қызметінің базалық әдістерін пайдалана отырып, инновациялық жобалармен жұмыс істеуге қатысу қабілеті.
Негізгі әдебиет
  • 1.. Строительство автомобильных дорог: учебник / коллектив авторов; под ред. В.В. Ушакова и В.М. Ольховикова. – М. : КНОРУС, 2013. – 576 с. 2. Справочная энциклопедия дорожника. Том I. Строительство и реконструкция автомобильных дорог /Под. ред. А.П. Васильева –М.: Транспорт, 2005. 3 Справочник дорожного мастера. Строительство, эксплуатация и ремонт автомобильных дорог. – М.: Инфра-Инженерия, 2005.