Жол құрылысының материалдары

Сипаттама: Студенттер заманауи жол құрылыс материалдары мен бұйымдарын оқиды. Әрбір материал туралы теориялық және практикалық мәліметтерді, оның сапалық сипаттамаларының ерекшелігін; асфальт бетондар компоненттерінің ерекшеліктері мен қасиеттерін; шикізат, отын-энергетикалық және басқа да материалдық ресурстарды барынша үнемдеу және ұтымды пайдалану кезінде жол-құрылыс материалдарын өндіру технологиясын біледі.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Оқу пәнінің мақсаты-жол-құрылыс материалдарының түрлері, оларды алу тәсілдері, әртүрлі жол-құрылыс материалдарын қолдану қасиеттері мен салалары туралы білімді қалыптастыру, сондай-ақ осы білімді практикада қолдана білу.
Міндет
 • Оқу пәнінің міндеттері: • жол-құрылыс материалдарының жалпы қасиеттерін, жол-құрылыс материалдарының құрамы мен қасиеттерінің өзара байланысын және олардың қасиеттерінің көрсеткіштерін бағалау әдістерін; портландцементтің қасиеттерін анықтау әдістерін; Тұтқыр және сұйық битумдардың қасиеттерін анықтау әдістерін, асфальт-бетонның қасиеттерін, құрамын және оны дайындау әдістерін; жол-құрылыс материалдарын сынаудың стандартты әдістерін; пайдалану шарттарына сәйкес мақсатқа, технологиялыққа, бәсекеге қабілеттілікке және басқа қасиеттерге қойылатын талаптарды зерттеу;; жол-құрылыс материалдарының қасиеттері мен сынақтарына қойылатын стандарттар мен басқа да нормативтік әдебиеттер талаптарын, жол-құрылыс материалдарын әзірлеу тәсілдерін, битум эмульгаторы бар ; * жол-құрылыс материалдарының жалпы қасиеттерін анықтай білуді қалыптастыру: орташа және шынайы тығыздықты, материалдың суға, беріктікке қатынасымен байланысты қасиеттерді; портландцементтің қасиеттерін анықтау: үйінді және шынайы тығыздықты, қалыпты қалыңдықты, қатаю кезінде көлемнің өзгеруінің біркелкілігін; Тұтқыр және сұйық битумдардың қасиеттерін анықтау, стандартты әдістемелер бойынша жол-құрылыс материалдарын сынау; материалдарды пайдалану шарттарына сәйкес мақсаты, технологиялылығы, бәсекеге қабілеттілігі және басқа қасиеттері бойынша талаптар белгілеу;; нормативтік құжаттарға (МЕМСТ) сәйкес құрылыс материалдарының пайдалану қасиеттерін анықтау бойынша зертханалық эксперименттер жүргізу; орындалған жұмыстар бойынша есептер жасау; * асфальтбетон құрамын есептеу, асфальтбетон қоспасы мен асфальтбетон үлгілерін дайындау; жол-құрылыс материалдарын қолдануға арналған техникалық шарттарды әзірлеу; жол-құрылыс материалдарына қойылатын талаптар мен қасиеттерін регламенттейтін нормативтік құжаттаманы пайдалану, жол-құрылыс материалдарына қойылатын талаптар мен қасиеттерін регламенттейтін нормативтік құжаттаманы пайдалану.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Жол-құрылыс материалдарының номенклатурасын, қасиеттерін, құрамын, құрылымын, құрылымын; материалдарды өндіру технологиясының негіздерін, материалдардың және олардан алынатын бұйымдар мен конструкциялардың сапасын басқару принципін, құрылыстың әртүрлі кезеңдерінде білу; Материалдармен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасын қамтамасыз ету және экологияны бұзбау қажеттілігін түсіну; әр түрлі жағдайларда пайдалану кезінде материалдардың тәртібі мен төзімділігін түсіну.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Құрылыстың жұмыс істеу мерзімін ұлғайтуға мүмкіндік беретін материалдардың қасиеттерін сақтау және қалпына келтіру тәсілдерін білу. Әртүрлі құрылыстар үшін материалды ұтымды таңдай білу, есептеу және жобалау үшін бастапқы ретінде таңдалған материалдың сипаттамасын қабылдауға негізделген; материалдарды дұрыс тасымалдауды және сақтауды жүзеге асыру; пайдаланылатын құрылымдар мен құрылыстардағы материалдың жағдайын бақылауды, бағалауды және болжауды жүзеге асыру
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Материалды, оны дайындау үшін шикізатты алу тәсілдері, Технологиялық схемалар мен алу процестері, материалдарды дайындау кезінде өтетін физикалық-химиялық процестер туралы түсінікке ие болу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Командада жұмыс істей білу, өндірістік міндеттерді шешу; өндірістік міндеттерді шешу үшін жауапкершілік алу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Пайдалану сипаттамаларын төмендетпей, бір материалды басқа материалды ауыстыру мүмкіндігі мен тәртібі туралы; оны өнеркәсіптік дайындау кезінде материалды жетілдіру және модификациялау перспективалары туралы түсінікке ие болуға тиіс.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Құрылыс материалдарының қасиеттері,құрылысы мен құрамдарының байланысы
 • Табиғи тас материалдары. Тау жыныстарының генетикалық топтастырылуы. Олардың пайда болу жағдайы, құрылысының сипаттамасы және қасиеттерінің өзара байланысы. Табиғи тас материалдар: түрлері, қолданылуы. Құрылыс материалдарын өндіруге арналған тау жыныстарынан алынатын шикізаттық материалдар
 • Керамикалық материалдар. Жалпы мәлімет. Керамикалық материалдардың түрлері, тағайындалуы, құрылымы бойынша топтастырылуы. Керамикалық материалдар өндірісінде қолданылатын шикізаттар. Керамикалық бұйымдарды дайындау технологиясы. Керамикалық материалдардың қасиеттері
 • Силикат балқымаларынан алынатын материалдар мен бұйымдар. Әйнек өндіруге арналған шикізаттық материалдар. Әйнек өндірісінің негіздері. Әйнек бұйымдарының қасиеттері және түрлері. Кейбір әрлеулік, арнайы әйнектері түрі мен әйнек бұйымдарын дайындаудың негізгі технологиялық жолдары
 • Бейорганикалық байланыстырғыш заттар. Ауалық байланыстырғыш заттар: әк,гипсі, сұық шыны, магнезиалды. Гидравликалық байланыстырғыш заттар. Гидравликалық әк, романцемет. Портландцемент. Портландцементтің түрлері.
 • Силикаттық және асбестцементтік материалдарСиликаттық бетон. Силикат кірпіші және силикат бетондар: шикізат, дайындау принциптері, қасиеттері, пайдаланылуы. Силикат бұйымдарын автоклавтық өңдеу ерекшеліктері. Асбестоцемент бұйымарын өндіруге арналған шикізат. Асбестоцемент бұйымарының негізгі түрлері, қасиеттері және өндіру тәсілдері.
 • Бейорганикалық байланыстырғыш заттар негізіндегі құрылыс материалдар. Бетондар. Бетондарғы арналған материалдар. Қасиеттері.Бетон араласпасы. Бетон құрамын жобалау. Жеңіл бетондар және құрылыс ерітінділері.
 • Құрама бетон және темір-бетон бұйымдар. Келесі сұрақтар оқытылады: Темір бетон туралы жалпы мәліметтер. Көлік құрылысында құрама темір бетонды қолдану Құрама бетон және темір-бетон бұйымдарын өндіру технологиясының ерекшеліктері Бетондардың қатаюын интенсификациялау Бетон мен бұйымдардың сапасын бақылау Бетон және темір-бетон бұйымдарын дайындаудың технологиялық схемалары
 • Полимерлік материалдар. Полимерлердің құрамы және құрылымы туралы жалпы түсінік. Құрылыста қолданылатын полимерлер топтамасы, олардың негізіндегі бұйымдардың қасиеттері мен түрлері. Полимерлік материалдар дайындаудың негізгі технологиялық тәсілдері
 • Органикалық тұтқыр материалдар. Келесі сұрақтар оқытылады: Анықтау және жіктеу Органикалық тұтқыр материалдардың құрамы Органикалық байланыстырғыштардың негізгі физика-механикалық қасиеттері Органикалық байланыстырғыштардың құрылымдық-механикалық қасиеттері Мұнай және оны қайта өңдеу әдістері Мұнай битумдарын өндіру Тұтқыр және қатты мұнай битумдары Сұйық мұнай битумдары Табиғи битумдар Сланец битумдары Қамыскөмір дегтиі Жол эмульсиялар
 • Асфальтобетон және басқа да битумоминералды материалдар. Анықтау және жіктеу Асфальтбетонға арналған материалдар Асфальтбетонда битумды бөлу және оның минералды материалдармен өзара әрекеттесуі Асфальтбетонның құрылымы мен құрылымы, оның көлік жүктемелеріне кедергі жасау механизмі Асфальтбетонның қасиеттері Ыстық және жылы асфальтбетонды қоспалар мен асфальтбетондардың қасиеттеріне қойылатын стандартты талаптар Асфальтбетонды жобалау Асфальтбетон технологиясының жалпы негіздері Жылы асфальтбетонның құрылымдық-механикалық және технологиялық ерекшеліктері Суық асфальт бетон Дегтебетон Полимербетон Битумоминералды материалдардың түрлері Асфальтбетонды қалпына келтіру
 • Жылуизоляциялық және акустикалық материалдар Жылу изоляциялық материалдардың жіктелуі. Құрылымы мен қасиеттері. Бейорганикалық жылу изоляциялық материалдар мен бұйымдар. Органикалық жылу изоляциялық материалдар мен бұйымдар. Акустикалық материалдар мен бұйымдар
 • Арнайы тағайындалатын құрылыс материалдары. Шатырлық, гидроизоляциялық және герметикалық материалдар
 • Өңдеулік материалдар. Лак-бояу материалдары Келесі сұрақтар оқытылады: Лактар мен бояуларды құраушылар Түрлі-түсті құрамдар
 • Органикалық шикізаттар негізіндегі құрылыс материалдары. Ағаш негізіндегі материалдар. Ағаштың құрылымы мен құрамы. Ағаштың қасиеттері. Ағаштың ақаулары. Ағаштан жасалған материалдар мен бұйымдар.
 • Металл материалдар. Шойындар. Қара металлдар және оның қорытпалары. Түсті металлдар және қорытпалары. Металлдардың қасиеттері
Зертханалық сабақтардың тақырыптары
 • Зертханалық жұмыс №1 "құрылыс материалдарының негізгі қасиеттері"» Тапсырма " материалдың орташа тығыздығын анықтау» Материалдың шынайы тығыздығын анықтау " тапсырмасы» Тапсырма " материалдың кеуектілігін анықтау» Тапсырма " материлдің су сіңуін анықтау» Тапсырма " материалдың суға төзімділігін анықтау»
 • Зертханалық жұмыс № 2 "ауыр бетонға арналған құмды сынау» Құмның шынайы тығыздығын анықтау " тапсырмасы» Құмның үйінді тығыздығын анықтау " тапсырмасы» Құмның бос болуын анықтау " тапсырмасы» "5 мм-ден астам құмдағы дәннің құрамын анықтау» Құмның астық құрамын анықтау, есептеу
 • Зертханалық жұмыс № 3 "ауыр бетонға арналған қиыршықтасты (қиыршық тасты) сынау» Тапсырма " астық құрамын және фракциялы қиыршықтас ірілігін анықтау» Қиыршықтас пен ине дәндерінің құрамын анықтау " тапсырмасы» Тапсырма " цилиндрде сығу (жаншу) кезінде қиыршықтас ұнтақтығын анықтау» Тапсырма " қиыршық тас дәндерінің орташа тығыздығын анықтау» Тапсырма " қиыршық тас үйіндісінің тығыздығын анықтау» Қиыршықтастың бос еместігін анықтау " тапсырмасы»
 • Зертханалық жұмыс № 4 " керамикалық кірпішті сынау» Тапсырма " кірпішті Сыртқы қарау» Тапсырма " кірпіш маркасын анықтау»
 • Зертханалық жұмыс № 5 " гипсті байланыстырғышты сынау» Тапсырма " гипсті қамырдың қалыпты қалыңдығын анықтау» Тапсырма " гипсті қамырды ұстап тұру мерзімін анықтау» Тапсырма " гипс маркасын анықтау үшін үлгілерді дайындау» Тапсырма " гипсті байланыстырғыштың маркасын анықтау»
 • Зертханалық жұмыс №6 "портландцементті сынау» Тапсырма " цементтің меншікті бетін анықтау» "Цемент қамырының қалыпты қалыңдығын анықтау" тапсырмасы» Тапсырма " цемент-құмды ерітіндінің консистенциясын анықтау» Марканы анықтау үшін үлгілерді дайындау " тапсырмасы» Тапсырма " цемент маркасын анықтау»
 • № 7 зертханалық жұмыс. Тапсырмасы "Цемент бетон қоспасын дайындау және сынау"
 • Зертханалық жұмыс №8 Тапсырмасы "Ауыр цемент бетон үлгілерін сынау"
 • Зертханалық жұмыс № 9 " Тапсырма " битумның тұтқырлығын анықтау» Тапсырма " битумның созылуын анықтау» Тапсырма " битум жұмсарту температурасын анықтау» Тапсырма "минералды ұнтақты сынау"
 • № 10 зертханалық жұмыс. Тапсырма "Асфальтбетонды үлгілерді сынау"
Негізгі әдебиет
 • 1. Дорожно-строительные материалы: учебник/В. Н. Чубуков – Гомель:УО «БелГУТ», 2005. – 400 с. 2. Надыкто Г. И., Прокопец В. С. Дорожный асфальтобетон: учебное пособие – Омск: СибАДИ, 2009.– 154 с. 3. Проваторова, Г. В. Дорожно-строительные материалы: курс лекций по дисциплинам «Материаловедение», «Технология конструкционных материалов», «Строительные материалы». В 2 ч. Ч. 1 / Г. В. Проваторова; Владим. гос. ун-т. – Владимир : Изд-во Владим. гос. ун-та, 2011. – 114 с. 4. Грушко И.М. и др. Дорожно-строительные материалы. – М.: Транспорт, 1991 г.-357с 5. Акимова Т.Н. Минеральные вяжущие вещества: Учебное пособие / МАДИ (ГТУ). – М., 2007. - 98 с. 6. Акимова Т.Н. Органические вяжущие материалы. Учебное пособие. — М.: Российский университет транспорта (МИИТ), 2018. — 122 с. 7. Ладыгин В.И. Прочность и долговечность асфальтобетона. – М.: Транспорт, 1972 г. 8. Баженов Ю.М., Технология бетона, строительных изделий и конструкций : Учебник / Ю.М. Баженов, Л.А. Алимов, В.В. Воронин. - М. : Издательство АСВ, 2016. - 172 с 9. Микульский В.Г. и др. Строительные материалы (материаловедение и технология), уч.пос. – М.: ИАСВ, 2004. – 304 с. 10. Проектирование состава дорожного и аэродромного асфальтобетона: Методические указания к лабораторной работе/ Сост: Ю.В. Соколов, В.Н. Рагозин, Г.И. 11. Подбор состава тяжелого цементного бетона: Методические указания к лабораторной работе / Сост.: Г. И. Надыкто, Г. М. Погребинский. – Омск: Изд-во СибАДИ, 2007.–36 с. 12. Т.Н. Абайдуллина, М.В. Кудоманов, И.А. Пахомов. Проектирование состава асфальтобетона: методические указания – Тюмень: РИЦ ФГБОУ ВПО ТюмГАСУ, 2015.- 34 с. 13. Грушко И.М. Испытание дорожно-строительных материалов. – М.: Транспорт, 1986 г.-200с 14. Салимбаева З.Н. «Бетон толтырғыштары» пәні бойынша зертханалық практикум. Оқу әдістемелік құралы/ ШҚТМУ. – Өскемен, 2016. – 52 б. 15. Салимбаева З.Н, Хайруллина А.А. Строительные материалы. Методические указания к практическим и лабораторным занятиям, СРС, СРСП по дисциплине «Строительные материалы 1» для студентов строительных и других специальностей всех форм обучения / ВКГТУ. – Усть-Каменогорск, 2016. - 120 с. 16. Батырбаев Г., Садуақасов М. Құрылыс материалдары, Оқу құралы. — Алматы: Эверо, 2009. — 259 б. ISBN 978-601-240-125-7.
Қосымша әдебиеттер
 • 17. ГОСТ 1225-2013. СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН. Технические условия . 18. ГОСТ 26633-2015. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ. Технические условия 19. ГОСТ 25192-2012. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. БЕТОНЫ. Классификация и общие технические требования. 20. ГОСТ 28013-98. Группа Ж13. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. Общие технические условия. 21. ГОСТ 9179-2018. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ. Технические условия 22. ГОСТ 30515-2013 Цементы. Общие технические условия 23. Батраков В.Г. Модифицированные бетоны. Теория и практика- М.: Высшая школа, 1998. – 768 с. 24. Волгушев А.Н. и др. Производство и применение серных бетонов. - М.: ЦНИИТЭИМС, 1991. 25. Патуроев В.В. и др. Полимербетоны и конструкции на их основе. – М.: Стройиздат, 1989. 26. Чеховский Ю.В. Понижение проницаемости бетона. – М.: Энергия, 1972. – 191 с 27. Научно-технический и производственный журнал «Строительные и дорожные машины» http://new.sdmpress.ru. 28. ВЕСТНИК КаздорНИИ Научно-практический журнал. Казахстанский Дорожный Научноисследовательский Институт. 29. Ю. М. Баженов идр. Проектирование предприятий по производству строительных материалов и изделий (учебник) 2005 г. — 472 стр.