Құрылыстағы геодезиялық жұмыстар

Сипаттама: Пландық және биіктік инженерлік-геодезиялық торлар. Топографо-геодезиялық іздестірулер. Геодезиялық бөлу жұмыстары. Монтажды жұмыстарды геодезиялық қамтамасыз ету. Құрылыстардың деформациясын бақылау. Тарспорттық құрылыста геодезиялық жұмыстар. Өнеркәсіптік алаңында геодезиялық жұмыстар.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Құрылыстарды және техникалық жабдықтарды іздестіру, жобалау, құру және эксплуатациялау кезіндегі инженерлік-геодезиялық жұмыстардың әдістері мен технологиясын, жалпы қағидалары мен теориясын оқу.
Міндет
  • 1. өнеркәсіптік, жол, тұрғын үй құрылысын қоса алғанда, ғимаратты іздестіруді, жобалауды, салуды және пайдалануды қамтамасыз ететін геодезиялық жұмыстардың құрамы мен технологиясын білу 2. осы жұмыстарға жетекшілік ету және бағыттау, топографогеодезиялық материалдарды пайдалану, егжей-тегжейлі бөлу жұмыстарын және орындау түсірілімдерін орындау. 3. негізгі геодезиялық аспаптарды пайдалана білу, геодезиялық өлшеу және топографиялық түсірілімдерді өз бетінше жүргізу,
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Геодезиялық өлшеулер үшін қолданылатын геодезиялық аспаптарын, ақпаратты автоматтандырылған өндеу кезінде есептеуіш техникасын және құралдарын білу, олардың нәтижелерін математикалық өңдеуді білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Геодезиялық жұмыстарды нәтижелерін өңдеу және талдау жүргізу, топографиялық карталар негізінде әртүрлі инженерлік міндеттерді шешу, геодезиялық құралдарды тексеру және түзету, ірі масштабтарды топографиялық түсіруді орындау
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Дала жұмыстарының көлемін жоспарлау кезінде талдау және шешім қабылдау, аумақ бойынша материалдарды зерделеу үшін жағдай жасау
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Топографиялық карталарды жасау және жаңарту кезінде қажетті геодезиялық желілерді құру жөніндегі басшылық және нормативтік-техникалық құжаттардың негізгі талаптарын орындау; далалық топографиялық-геодезиялық жұмыстарды орындау әдістемесін қолдану
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Отандық және шетелдік тәжірибелерге, ғылыми техникалық ақпараттарға негізделген тәсілдерді қолдана отыра инновациялық жобаларға қатысу қабілеттілігінің болуы
Негізгі әдебиет
  • 1. М.И. Киселев, Д.Ш. Михелев. Основы геодезии. – М.: Высшая школа, 2003.- 368с. 2. Е.Б. Клюшин, М.И. Киселев и др. Инженерная геодезия. – М.: Высшая школа, 2002. – 464с. 2. Багратуни Г.Б., Ганьшин В.Н., Данилевич Б.Б. и др. Инженерная геодезия. – М.: Недра, 1984. 3. Практикум по инженерной геодезии. Под ред. Нована В.Е. – М.: Недра, 1987. 4. Новак В.Е., Лукьянов В.Ф. Учебное пособие по геодезической практике. – М.: Недра, 1986. 5. Курс инженерной геодезии. Под ред. В.Е. Новака. – М.: Недра, 1989. 6. Нестеренок М.С. Инженерная геодезия. – М.: Недра, 1982. 7. Федоров В.И., Шилов П.И. Инженерная геодезия. – М.: Недра, 1982. 8. Лошкарев Н.А. Геодезия. – Л.: Стройиздат, 1986.