Көлік құрылысын ұйымдастыру және жоспарлау

Сипаттама: Көлік құрылысын ұйымдастыру, жоспарлау және басқарудың заманауи әдістерін, күнтізбелік жоспарларды құру тәртібін, өндірістік ұжымдарды құру, өзара әрекет ету және басқару принциптерін, күрделі құрылыс және соның ішінде көлік құрылысының міндеттерін, көліктің барлық түрлерінің жұмысын жетілдіру; аралас салалардағы ғылыми-техникалық прогрестің негізгі бағыттарын қарастырады

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Пәннің мақсаты –Көлік құрылысын қазіргі тиімді ұйымдастыру негіздерін, Көлік құрылысын ағымдағы және жедел жоспарлау және басқару әдістерін, құрылысты ұйымдастыруды модельдеу және автоматтандырылған жобалау мәселелерін зерттеу.
Міндет
  • Студенттерді "көлік құрылыстарының құрылысын ұйымдастыру және жоспарлау" пәніне дайындау Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Парламентінің күрделі құрылыстың технологиялық деңгейін, тиімділігі мен сапасын арттыру, көлік жұмысын жетілдіру, Көлік құрылысындағы ғылыми-техникалық прогресті жеделдету, экономикалық және шаруашылық тетікті жетілдіру мәселелері бойынша шешімдерінен туындайтын талаптарға сәйкес анықталады.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Енгізілетін жаңа жабдықты игеру, қолданыстағы технологиялық жабдықтар мен құрылыс-монтаж объектілері конструкцияларының техникалық жай-күйі мен қалдық ресурстарын тексеру, қажет болған жағдайда кәсіпорынның өндірістік учаскелерінде жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын қамтамасыз ету қабілеті
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Теориядан алынған жол құрылысын ұйымдастыру әдістері мен тәсілдерін тәжірибеде қолдана білу қабілеттілігі, өзінің білетін жақтары мен кемшіліктерін дұрыс бағалай білу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Жобалық шешімдердің техникалық-экономикалық негіздемесін жүргізе білу, өндірістік учаскелерді құру немесе қайта құру бойынша ұйымдастыру-жоспарлы есептерді орындау, қызметкерлердің және еңбекақы төлеу қорларының жұмысын жоспарлау, технологиялық жабдықтарды пайдаланудың прогрессивті әдістерін қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Техникалық құжаттаманы (жұмыс кестелері, нұсқаулықтар, сметалар, жоспарлар, материалдар мен жабдықтарға өтінімдер) жасауға, стандарттау, техникалық құралдарды, жүйелерді, процестерді, жабдықтар мен материалдарды сертификаттауға техникалық дайындау бойынша жұмыстарды орындауға, технологиялық процестерді метрологиялық қамтамасыз етуді ұйымдастыруға, кәсіпорында сапа менеджменті жүйесін құру үшін құжаттаманы дайындауға Дайындық.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Отандық және шетелдік тәжірибелерге, ғылыми техникалық ақпараттарға негізделген тәсілдерді қолдана отыра инновациялық жобаларға қатысу қабілеттілігінің болуы
Негізгі әдебиет
  • 1. Ушаков В.В., Ольховикова В.М. Строительство автомобильных дорог. – М.: КНОРУС, 2013. – 576 с 2. СН РК 1.03-00-2011* (по состоянию на 01.07.2013) Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений. Взамен СНиП РК 1.03-06-2002* 3. РДС РК 1.01-03-2012 Разработка, согласование, утверждение и содержание технологических карт 4. СНиП РК 1.04.03-2008 Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий зданий и сооружений. Часть I,II. Взамен СНиП 1.04.03-85*, части I, II. 5. Дикман Л.Г. Организация строительного производства.-М.:2003-512с.