Жол торабының көліктік-пайдаланымдық көрсеткіштері

Сипаттама: Көліктің пайдалану көрсеткіштерінің әсерін, жолдардың көлік және пайдалану мәртебесін көтеруді, көзбен қарап тексеру және аспаптық зерттеулерге негізделген жолдардың құрылымдық элементтерінің жай-күйін, сондай-ақ қозғалыс тәртібінде және қозғалыс қауіпсіздігінде қоршаған орта әсерін зерттейді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • «Жол торабының көліктік-пайдаланымдылық көрсеткіштері» пәнінің негізгі максаты жолды жобалау және пайдалану кезіндегі жол қауіпсіздігі және қауіпсіздікті ұйымдастыру шараларын дамыту тәсілдері мен принциптерін жеткізу. Пәннің негізгі бөлімі болып автомобиль жолын зерттеу және жол қозғалысы мен оның көлікті пайдалану сипаттамалары туралы деректерді жинау саналынады. Пәнді оқыту кезінде студент жол шарты мен қозғалыс тәртібінің көліктерге әсерін теориялық жағынан түсініп, жол қызметкерлері көмегімен жол жағдайының қозғалыс қауіпсіздігі мен тәртібіне жағымсыз әсерін төмендету.
Міндет
  • Білім алушылар білуі тиіс: - жол шарттарының қозғалыс қауіпсіздігіне әсерін; - жол элементтерінің қозғалыс қауіпсіздігіне әсерін; - автомобиль жолының пайдалану жағдайы мен оның автомобиль қозғалысына қойылатын талаптарға сәйкес келуін дұрыс бағалауды; - қозғалыс қауіпсіздігі бойынша автомобиль жолдарын бағалау тәсілдерін; - апат қауіпсіздігі коэффициенті мәні бойынша қозғалыс қауіпсіздігін есептеуді; - қозғалыс қауіпсіздігі коэффициенті мәні бойынша қозғалыс қауіпсіздігін есептеуді; - қозғалыс қауіпсіздігіне қойылатын заманауи талаптарға сәйкес жол шарттары мен автомобиль жолының көліктік пайдалану көрсеткіштерін талдауды; - қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін шараларды жобалауды.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Инженерлік бағытқа арналған техникалық ғылым аумағында алынған базалық және арнайы білімді жұмыста қолдана білу қабілеттілігінің болуы
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Теориядан алынған жолды салу, жөндеу қайта жаңарту кезінде қозғалыс қауіпсіздігін сақтау әдістері мен тәсілдерін тәжірибеде қолдана білу қабілеттілігі, өзінің білетін жақтары мен кемшіліктерін дұрыс бағалай білу, сынақтар жүргізуді және сынақтар нәтижелерін өңдей білу,
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Қабылданған шешімдерге техникалық экономикалық негіздеу жүргізуді, жұмыстарды жоспарлауды білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Талаптарға сәйкес құжаттар толтыруды, жол қауіпсіздігін сақтау шараларын жасай білу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Отандық және шетелдік тәжірибелерге, ғылыми техникалық ақпараттарға негізделген тәсілдерді қолдана отыра инновациялық жобаларға қатысу қабілеттілігінің болуы
Негізгі әдебиет
  • 1. Эксплутация автомобильных дорог: учебное пособие для автодорожных вузов / А.К. Киялбаев, С.Н. Киялбай – Москва-Алматы: МАДО, КазАДИ, 2017. – 342 с. 2. Строительство автомобильных дорог: учебник / коллектив авторов; под ред. В.В. Ушакова и В.М. Ольховикова. – М. : КНОРУС, 2013. – 576 с. 3. Говердовская Л.Г. Инновационные технологии в дорожной отрасли [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Говердовская Л.Г.— Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 166 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29787. – ЭБС «IPRbooks» 4. Реконструкция автомобильных дорог: учебное пособие/ И.Н. Папакин. – Омск: СибАДИ, 2013. – 84 с. 5. Реконструкция автомобильных дорог/ Васильев А.П. и др. Учебник для вузов. - М., Издательство АСВ, 2015. – 848с.