Тау жолдарындағы жасанды ғимараттар

Сипаттама: Инженерлік құрылымдардың классификациясы. Туннельдерді жіктеу. Туннельдер дизайны. Туннель құрылысы. Сұйықтықтардың жіктелуі. Сұйықтықтарды жобалау. Сұйықтықтардың құрылысы. Тіреу қабырғаларының жіктелуі. Тіреу қабырғаларын жобалау. Противобальвалді құрылымды жіктеу. Противобальвальдық құрылымдарды жобалау. Көшкін және қар құрылыстарын жіктеу. Қар мен қарды қорғауға қарсы құрылымдарды жобалау. Селге қарсы құрылғылардың жіктелуі. Селге қарсы қондырғыларды жобалау.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Білім алушыларды көлік құрылыстарын пайдаланудың ғылыми негіздері саласында теориялық және практикалық білім алу
Міндет
  • Көлік құрылысындағы инженерлік құрылыстар саласындағы теориялық және практикалық мәселелерді зерделеу; Көлік құрылысындағы инженерлік құрылыстарға ғылыми тәсілдерді жүйелі түсінуді дамыту; білім алушылардың Көлік құрылысындағы инженерлік құрылыстар саласындағы түсініктері мен түсініктері жүйесін қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Көлік құрылысындағы инженерлік құрылыстарды жобалау мен салудың ғылыми негіздерін білу және түсіну
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Көлік құрылысында инженерлік құрылыстарды жобалау және салу туралы білім мен түсініктерді қолдану.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Көлік құрылысындағы инженерлік құрылыстарды жобалау мен салудың ғылыми негіздерінің пайымдауларын қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Коммуникативтік қабілеттер.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Оқыту дағдылары немесе оқуға қабілеті.
Негізгі әдебиет
  • 1. Инженерные сооружения в транспортном строительстве. В 2кн. Кн. 1 и 2/ (П.М. Саламахин, Л.В. Маковский, В.П. Попов идр.); под ред. П.М. Саламахина. – М.: Академия, 2018 2. Байнатов Ж.Б., Тулебаев К.Р., Базанова И.А. Инженерная геология и защита дорог от опас-ных природных явлений. – Алматы, КазАТК, 2010 3. ГОСТ 33152-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Классификация тоннелей. – Москва. ФГУП «РОСДОРНИИ», 2014 4. ОДМ 218.2.012-2011. Отраслевой дорожный методический документ. Классификация кон-структивных элементов искусственных дорожных сооружений 5. ОДМ 218.2.049-2015. Рекомендации по проектированию и строительству габионных кон-струкций на автомобильных дорогах