Автомобиль жолдарын пайдалану 1

Сипаттама: Айрықша жағдайларда жолдарды пайдалануды; жолдарды пайдалану кезінде қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету және ұйымдастыру; автомобиль жолдарын қайта жаңарту сұрақтарын, автомобиль жолдарын басқаруды және Қазақстан Республикасында жолдарды пайдалануды ұйымдастыруды, жолдарды күту және жөндеу жұмыстарының ұйымдастыруды, жолдарды жыл мезгілдерінде күтуді қарастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • «Автомобиль жолдарын пайдалану 1» пәнін оқытудың мақсаты ерекше жағдайларда автомобиль жолдарында қозғалысты ұйымдастыру саласындағы студенттер үшін кәсіби дайындықты қалыптастыру, сондай-ақ экономикалық зерттеулер нәтижесінде жеке жол учаскелерін қайта құру туралы жақсы түсіну болып табылады.
Міндет
  • Пән міндеті:  ерекше жағдайларда жолдарды пайдаланудың ерекшеліктерін зерттеу;  жолдарды пайдалану кезінде қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету;  жолдың көлденең және бойлық кескінің, жоспарын жақсарту.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Ерекше жағдайларда жолдарды пайдалану кезінде мақсаттарды қоюға және оларды орындауға, жолмен қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етуді.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Пәнді оқу нәтижесінде алынған теориялық білімдерін кәсіби қызметте бейімдеу;  өндірістік жағдайларда ұйымдық және басқарушылық шешімдерді табу қабілеті
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Жобалық шешімдердің техникалық-экономикалық негіздемесін жасау, өндіріс орындарын құру немесе қайта құру үшін ұйымдастырушылық және жоспарлы есептерді орындау, қызметкерлер мен жалақы қорларын жоспарлау, технологиялық жабдықтардың прогрессивті әдістерін қолдану.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Топта жұмыс жасау үшін қажетті коммуникативті қабілеттілікті қалыптастыру;  ғылымның, техниканың және технологияның инновациялық жетістіктерінің бағытын таңдау.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Автомобиль жолдарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша бастапқы деректерді анықтау үшін зерттеу жүргізеді;  автомобиль жолдарында қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды ұйымдастыру әдістерін білу;  бұралмалы телімдерді түзету, қисықтар радиустарын ұлғайту, вираж жасау, үйінді кеңейту.
Негізгі әдебиет
  • 3.1 Основная литература 1. Эксплутация автомобильных дорог: учебное пособие для автодорожных вузов / А.К. Киялбаев, С.Н. Киялбай – Москва-Алматы: МАДО, КазАДИ, 2017. – 342 с. 2. Строительство автомобильных дорог: учебник / коллектив авторов; под ред. В.В. Ушакова и В.М. Ольховикова. – М. : КНОРУС, 2013. – 576 с. 3. Реконструкция автомобильных дорог: учебное пособие/ И.Н. Папакин. – Омск: СибАДИ, 2013. – 84 с. 3.2 Дополнительная литература 4 Справочная энциклопедия дорожника. Том I. Строительство и реконструкция автомобильных дорог /Под. ред. А.П. Васильева –М.: Транспорт, 2004. 5 Справочник дорожного мастера. Строительство, эксплуатация и ремонт автомобильных дорог. – М.: Инфра-Инженерия, 2005. 6 Эксплуатация автомобильных дорог, т.1-2.: учебник для студентов высш. учеб. заведений /А.П. Васильев – М.: Издательский центр «Академия», 2010 –320 с.