Межхозяйственное землеустройство

Сипаттама: ППәнге жерге орналастыру жобалаудың теориялық сұрақтары мен технологиясы, ауыл шаруашылығы ұйымдары мен ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған жер пайдаланудың пайда болуына байланысты шаруашылықаралық жерге орналастыру жобаларын әзірлеу және негіздеу әдістері мен реттілігі кіреді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Аумақтарды шаруашылық аралық жерге орналастыру саласында теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларын алу.
Міндет
  • Шаруашылық аралық жерге орналастыруды жобалау әдістемесін; жер пайдаланушылық пен жер иеленушілік жерлерін ұйымдастыру әдістерін; әр түрлі нысаналы мақсаттағы жер пайдаланушылықтарды жобалаудың ерекшеліктерін білу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Жерге орналастырудың негіздерін білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Құқықтық және нормативтік техникалық құжаттамаларды білу негізінде жер кадастрын жүргізу, жер ресурстарын басқару, жерді бақылау және қорғау саласында кәсіби мәселелерді шешу үшін бар білімдерін қолдану қабілеті.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Ақпаратты сараптау, әртүрлі жерге орналастыру және кадастрлық жұмыс өндірісінің әдістері туралы дәйекті қорытындылар жасау және дәйекті пайымдауды айту.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Ұжымда ұйымдастыру басқару қызметін атқаруға қабілет.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Жер учаскелерін бөліп беру және құқық белгілеуші құжаттарды рәсімдеуді, ауылшаруашылық және елді-мекен жерлерін пайдалану мен қорғауға мемлекеттік бақылауды жүргізуді ұйымдастыру және орындау қабілеті.
Негізгі әдебиет
  • 1 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 2 Волков С.Н. Землеустройство. Теоретические основы землеустройства. Т.1. – М.: Колос, 2001. – С. 496 3 Волков С.Н. Землеустройство. Экономика землеустройства. Т.5. – М.: Колос, 2001. – С.456. 4 Землеустроительное проектирование / Под редакцией М.А.Гендельмана./ Агропромиздат, 1999. – С.380. 5 Сулин М.А. Основы землеустройства. – СПб.: Знание, 2002.- С.224