Почвоведение

Сипаттама: Топырақтану - топырақтың ғылымы, олардың қалыптасуы (генезисі), құрылымы, құрамы мен қасиеттері, географиялық таралу құрылымы. Топырақтың негізгі қасиеттерін қалыптастыру және дамыту - құнарлылықты және оның ең ұтымды пайдалану жолдарын, сондай-ақ топырақ қорғау мәселелерін және антропогендік әсердің әсерінен оларды өзгертуді зерттейді.

Кредиттер саны: 4

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • «Топырақтану» пәнін оқып үйрену мақсаты жерді басқару мәселелерін шешуде топырақтанудың маңыздылығын түсіну, топырақтың шығу тегі мен дамуы, құрылымы, құрамы мен қасиеттері, олардың кеңістіктегі жер шарындағы орналасуы, қоршаған ортаның өзара әрекеттесу үрдістері, құнарлылығын қалыптастыру және дамыту туралы білім алуға мүмкіндік береді. , топырақты тиімді және ұтымды пайдалану, топырақтың эрозиядан, тұзданудан, зақымданудан қорғау жолдары туралы және ластануды қарастырады.
Міндет
 • Қазіргі заманғы топырақтану келесі міндеттерді шешеді: Топырақтың құрылымы, қасиеттері мен құрамы, олардың географиялық таралуының заңдылықтарын зерттеу; · Топырақтың сыртқы ортамен өзара әрекеттесу процестерін зерттеу; · Топырақты ұтымды пайдалану принциптерін ашу; · Топырақ қабатын бүлінуден және ластанудан мұқият қорғау қажеттілігін негіздеу. Топырақтанудың маңызды міндеттері жер ресурстарын бағалау болып табылады. Қазіргі уақытта белгілі бір санаттағы жерлердің коммерциялық айналымы жағдайында бұл мәселе өзекті болып отыр. Оның шешімі топырақтың сапасын анықтауды, білікті экономикалық және экологиялық бағалауды және, ақырында, оның құндылығын анықтауды талап етеді.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Білу: топырақтың табиғи тарихи формациялары және экономикалық пайдалану объектілері ретінде топырақтың құнарлылығын арттырудың ғылыми негіздері, пайда болуы, құрамы, қасиеттері, динамикасы және географиялық таралуы туралы жалпы кәсіби теориялық ойларды қалыптастыра білуі керек. сонымен қатар, топырақтанудағы негізгі ақпаратты түсіну, талдау және талдау; теориялық білімдерін іс жүзінде қолдануға, топырақтың зерттеу әдістерін және топырақ картасын пайдалану; топырақтың негізгі физикалық-химиялық қасиеттерін анықтауды түсіне білуі керек.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Түсіну: ластанудың түрлері мен себептері, әдістері мен шаралары топырақ эрозиясы, ауылшаруашылық жерлерді шөлейттену, суарылатын жерлердің қайталама тұздануы, топырақтың техногендік ластануы және т.б. топырақ түрлерін ұтымды пайдалану жолдары; Топырақтың химиялық негіздерін және топырақтың құнарлылығын білу тәжірибесін енгізу; топырақтың органикалық және минералдық құрамдас бөліктерінің химиялық трансформациясын практика жүзінде қолдана білуі шарт. Оқытылатын салаға қатысты кең ауқымды (немесе пәнаралық) салалардағы және контексттердегі жаңа немесе белгісіз жағдайларда проблемаларды шешуге, білуге, түсінуге және қолдана алады.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Тақырыпты игеру нәтижесінде кәсіпорын алдында тұрған іскерлік проблемаларды шешудің ең жақсы жолдарын таңдауға және атқарушы және басқарушылық сипаттағы кәсіби мәселелерді шешуге оңтайлы жол табу үшін ғылыми және креативті ойлауды дамыту қажет; мамандандырылған компания ретінде одан әрі белсенді кәсіптік іс-әрекеттер үшін практикалық дағдыларды көрсете білуі шарт.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Коммуникативтік дағдыларды меңгеру, сондай-ақ олардың ғылыми дамуына негізделген ережелер мен принциптерді еркін түсіндіру, өндірісте ұсынылған теориялық тұжырымдамаларды қайта қарау және оларды эксперименталды тексеру әдістерін ұсыну және олардың нәтижелерін нақты және нақты айқындай білуі қажет.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Топырақты тозудан қорғау және топырақты пайдалану; реттеу агротехнологиялардағы топырақ жағдайларын дамытады, сонымен қатар топырақтың эрозиядан қорғау, дефляция және т.б. тозудың басқа түрлері; топырақтың жіктелуін және топырақ жамылғысының үлгілерін, жер классификациясын қолданып, әр түрлі дақылдарды өсіру үшін топырақтың жарамдылығын бағалай білуі керек. соымен қатар топырақ өңдеу тәсілдері мен ресурстарды үнемдейтін жүйенңғ ерекшеліктерін толықанды ұғына білуі өте қажет.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Топырақ туралы ғылым. Топырақ түзілу процесі.
 • Роль биологических, экологических факторов в процессе почвообразования. Формирование формы почвы.
 • Влияние антропогенных факторов на почвенный покров.
 • Влияние экологических факторов на морфологические показатели почвы. Морфология почв.
 • Генетические слои почвы.их диагностика, символика. Морфологические свойства.
 • Гранулометрический состав почвы по классификации
 • Минералогический состав почвы.
 • Размол различных минералов в почве.
 • Формирование химического состава почв. Микро элементы Макро
 • Физические, химические, биологические размола.
 • Улучшение щелочно-кислотных почв.
 • Плодородие почв.
 • Изменение плодородия почв в результате использования в земледелии
 • Почвенные ресурсы мира
 • Современные научные направления развития почв
Зертханалық сабақтардың тақырыптары
 • зертханалық жұмыстар қарастырылмаған.
Негізгі әдебиет
 • 1. Белобров, В. П. География почв с основами почвоведения / В.П. Белобров, И.В. Замотаев, С.В. Овечкин. - М.: Academia, 2016. - 384 c. 2. Ващенко, И. М. Основы почвоведения, земледелия и агрохимии / И.М. Ващенко. - М.: Прометей, 2017. - 935 c. 3. Геннадиев, А. Н. География почв с основами почвоведения / А.Н. Геннадиев, М.А. Глазовская. - М.: Высшая школа, 2016. - 464 c. 4. Геннадиев, А.Н. География почв с основами почвоведения. Гриф МО РФ / А.Н. Геннадиев. - М.: Высшая школа, 2018. - 119 c. 5. Глазовская, М.А. Общее почвоведение и география почв / М.А. Глазовская. - М.: Книга по Требованию, 2018. - 202 c. 6. Добровольский, Г. В. Лекции по истории и методологии почвоведения / Г.В. Добровольский. - Москва: РГГУ, 2018. - 232 c. 7. Мария, Коснырева und Людмила Золотая Геофизические методы в почвоведении / Мария Коснырева und Людмила Золотая. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2018. - 132 c. 8. Платов, Н.А. Основы инженерной геологии, геоморфологии и почвоведения / Н.А. Платов. - М.: Академия (Academia), 2018. - 168 c. 9. Тюрин, Н.В. Курс почвоведения для лесных ВТУЗов / Н.В. Тюрин. - М.: ЁЁ Медиа, 2018. - 293 c.
Қосымша әдебиеттер
 • 1 Қабышева Ж.К. Топырақтану//Оқулық.- Алматы, ЖШС РПБК «Дәуір», 2013.-416 б. 2 Жамалбеков Е.Ү. Топырақтану және топырақ географиясы мен экологиясы Е.Ү. Жамалбеков, Р.М. Білдебаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2006-320 б. 3 Мирзадинов Р.А. Топырақтану: оқу құралы / Р.А. Мирзадинов, Қ.Үсен, Ә.Ә. Торғаев. – Алматы: ҚАЗ ККА, 2009. – 245б. 4 Мақаш К.К. Топырақ геграфиясы мен топырақтану негіздері: оқу – әдістемелік құралы / К.К. Мақаш, А.А. Науменко. –Алматы, 2005. –325б. 5 Есжанова Ж.Т. Топырақтану: оқу құралы / Т.Ж. Есжанова – Өскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2006. –255б. 6 Тазабеков Т.Т. Қазақстанның топырағы / Т.Т. Тазабеков. – Алматы, 2007. -344б. 7 Тазабеков Т.Т. Топырақтану түсіндірме сөздігі/ Т.Т. Тазабеков, Е.К.Тазабекова. – Алматы: Рауан, 1993. -125б. 8 Биғалиев А.Б. Қазақстанның топырағы және оның экологиясы: оқу құралы / А.Б.Биғалиев, Е.Ү.Жамалбеков, Р.М. Білдебаева. .- Алматы:Санат, 1995.-158б. 9 Тазабеков Т.Т. және авторлар ұжымы. Жалпы топырақтану / Т.Т. Тазабеков.- Алматы: