ГИС-технологии в системе точного земледелия

Сипаттама: Пән ауыл шаруашылық кәсіпорындарында егіншілікті енгізудің негізгі технологиялық тәсілдерін, технология, техника және бағдарламалық қамтамасыз ету элементтерін, сондай-ақ енгізу кезеңдерін таңдауға негізделген. Алынған білім студенттерге ауыл шаруашылығы өндірісінде GPS\ GLONASS ерекшеліктерін пайдалануға, сондай-ақ алқаптарды карталау, дәл егіншілік жүйесінде электронды карталарды әзірлеуге мүмкіндік береді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • ауылшаруашылық өнімдерін өндіруде қазіргі заманғы жабдықтар мен геоақпараттық технологияларды пайдалануда студенттердің дағдыларын дамыту және олардың кәсіби қызметінде нәтижелерді пайдалану
Міндет
 • Нақты ауыл шаруашылығы жүйелерін қолданудағы теориялық және практикалық білімдерін бекіту;
 • ГАЖ технологиясымен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын игеру;
 • әртүрлі типтегі және нысандарда, GPS жүйелерінде, нақты ауыл шаруашылық технологияларын енгізуді қамтамасыз ететін басқа да озық жабдықтармен ұсынылған деректермен жұмыс істеу дағдыларын игеру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • -шығындарды азайту және қоршаған ортаға әсерді барынша азайту технологиялары;
 • - электрондық далалық карталарын жасау әдістері;
 • - жаһандық позициондау жүйелерін, GPS жабдығын негіздері
 • - электронды басқару жүйелері негізінде өзін-өзі реттейтін автоматтандырылған құралдарды пайдалана отырып, органогенездің микроорганизмдерімен өсімдіктердің өндірістік процесін реттеу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • ГАЖ-мен, жаһандық позициондау жүйелерімен және GPS жабдығымен электрондық далалық карталарды жасау; дәл егу мен өсіруді жүзеге асыру; ауыл шаруашылығы дақылдарының жай-күйін анықтап, шығымдылық көрсеткіштерін пайдалана отырып, егін жинау процесінде кірістілікті анықтау.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • технологиялық бақылау әдістерін әзірлеу және орындау, орындалатын жұмыстарды сапалы басқару қабілеттілігі
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • ұжымды басқарудағы және жобалық жұмыстардағы іскерліктер мен дағдылар
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • кәсіби қызметте ғылым мен озық технологияның заманауи жетістіктерін қолдануға дайындық
Негізгі әдебиет
 • 1. Завражнов А.И. Практикум по точному земледелию [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.И. Завражнов, М.М. Константинов, А.П. Ловчиков [и др.]. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2015.
 • 2 Современные технологии и оборудование для систем точного земледелия:науч.-аналитич. обзор / Т. А. Щеголихина, В. Я. Гольтяпин. – М.: Росинформагротех, 2014.