Информационное обеспечение точного земледелия

Сипаттама: Нақты егіншілік агротехнологияларға негізделген бейімделу-ландшафттық егіншіліктің жоғары нысаны болып табылады. Мұндай технологияларды ауыл шаруашылығы өндірісіне кеңінен енгізу мамандардың білімі мен тәжірибесінің сапалы деңгейін талап етеді. Пән нақты егіншілік жүйесіндегі инновациялық технологияларды, мәліметтерді өңдеу үшін қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз етумен жұмыс істеу дағдыларын, жерсеріктік технологиялардың мүмкіндіктері мен перспективаларын зерттеуге бағытталған.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Нақты егін шаруашылығында заманауи технологияларды игеру саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды игеру арқылы зерттеу құзыретін қалыптастыру және бекіту
Міндет
  • ауыл шаруашылығы өндірісі және жер ресурстарын қорғау саласындағы ҚР қазіргі заманғы жер заңнамасының негізгі ережелерін білу; өсімдік шаруашылығының қазіргі технологияларын зерделеу; кәсіби маңызды ақпаратты алу көздері мен тәсілдерін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • өсімдік шаруашылығының инновациялық технологиялары саласындағы негізгі ұғымдар мен анықтамалар; инновациялық технологияларды қолдануды оңтайландыру бойынша негізгі ғылыми-практикалық гипотезаларды білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Жалпы егіншілік және Өсімдік шаруашылығы саласындағы практикалық міндеттерді шешу кезінде қазіргі ғылыми жетістіктерді талдау және бағалау
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • технологиялық бақылаудың әдістерін әзірлеу және жүргізу, жүргізілген жұмыстардың сапасын басқару қабілеті.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • ұжымды басқарудағы және жобалық жұмыстардағы іскерліктер мен дағдылар.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Нақты егін шаруашылығында инновациялық технологияларды енгізу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру, ғылыми негізделген шешімдер әзірлеу және қабылдау білігі
Негізгі әдебиет
  • . 1. Завражнов А.И. Практикум по точному земледелию [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.И. Завражнов, М.М. Константинов, А.П. Ловчиков [и др.]. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2015. 2 Современные технологии и оборудование для систем точного земледелия:науч.-аналитич. обзор / Т. А. Щеголихина, В. Я. Гольтяпин. – М.: Росинформагротех, 2014.