Агрохимия почв

Сипаттама: Курс ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігін арттыру, топырақтың құнарлылығын арттыруды қамтамасыз ету мақсатында өсімдіктердің қоректену процестерін және тыңайтқыштарды қолдану шарттарын зерделеуді қамтиды. Қазіргі заманғы агрохимия ауыл шаруашылығы өндірісімен тығыз байланысты.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Топырақтың құнарлылығын және климат жағдайларын есепке ала отырып минералды, органикалық тыңайтқыштар мен мелиоранттарды ұтымды пайдалануға негізделген, егістіктердің минералды қоректенуін оңтайландыру үшін , теориялық білімді, тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру болып табылады.
Міндет
  • Химиялық құрамы, өсімдіктердің минералды қоректенуі және оны реттеу әдістері, биологиялық, химиялық және физикалық-химиялық қасиеттері өсімдіктердің қоректенуі мен өсуі көзі ретінде тыңайтқышты пайдалану, химиялық мелиорацияның, мөлшерінің, диапазонның, құрамның, мелиорацияның қасиеттері мен әдістерінің топырақ қажеттілігін анықтау әдістері, тыңайтқыштарды қолданудың нысандары мен әдістерінің түрлері, топырақта олардың айналымын анықтау болып табылады.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Отандық және шетелдік агрохимия тарихызерттеу тәжірибесі, қазіргі таңдағы ақпаратармен қатар , тыңайтқыш қолдану болашағын меңгеруі қажет. Сонымен қатар тыңайтқыштардың және өсімдік қоректік заттардың жер асты түрлену процестері, дақылдардың қоректенуін кешенді диагностикалау принциптерін және өсімдіктердің минералды қоректенуін және топырақтың агрохимиялық қасиеттерін оңтайландырудың негізгі принциптері мен әдістерін, тыңайтқыштар мен химиялық мелиорацияны қолдану арқылы сапалы өсімдік өнімдерін өндіруді арттыруды білулері және терең түсінулері керек.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Өсімдіктердің қоректену жағдайларын топырақ және өсімдік диагностикасын жүргізу; өсімдік өнімділігін арттыру және топырақ құнарлылықты оңтайландыру, Топырақ және өсімдік үлгілерін химиялық талдаудың зертханалық әдістері; - тыңайтқыштардың есептеу әдістерін анықтау және - жоспарланған өнімділікті алу және топырақтың құнарлылығын сақтау жағдайларын білім мен ұғымды қолдана білулері қажет. тыңайтқыштар мен мелиоранттардың түрлерін, мөлшерін және қолдануын анықтап, агроөнеркәсіптік кешенде, агрохимия мен агроэкологияда ғылыми зерттеулерді дербес жүзеге асыра алады және аграрлық өндірістегі ғылыми жетістіктерді қолданып, агрохимия және топырақты қалпына келтіру саласындағы инновациялық технологияларды бағалау дағдыларын меңгере отырып ұғымды қолдануы қажет.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Жұмыстарды орындаған кезде, студенттер олардың алған қабілеттеріне және қабілетін көрсетуге тиіс терең білім, дағдылар және жалпы мәдениетті қалыптастырады кәсіби құзыреттілік, заманауи шешімдерді дербес шешеді кәсіби қызмет міндеттерінің деңгейі кәсіби деңгейде мемлекеттік нақты ақпарат, ғылыми дәлелдеу және өз көзқарасы мен ұстанымын қорғай білуі қажет.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Кез келген білім беру құрылымы байланыс процестерімен тікелей байланысты. Қазіргі заманғы жоғары оқу орындарының білім беру кеңістігінде коммуникативтік жағдай маңызды рөл атқарады. Бұл білім беруді тарату және тарату, сондай-ақ ғылыми зерттеулерді дамыту және жаңа білім беру технологияларын қалыптастыруды қамтамасыз етуге бағытталған білімнің ең жоғары деңгейі. Әрбір университетте ақпараттық өзара әрекеттесудің нәтижесінде әртүрлі байланыс құралдарын пайдалануға негізделген өзіндік коммуникативтік мәдениеті бар. Кәсіби қарым-қатынас процесінде студент тиісті білімдер мен дағдыларды игеріп қана қоймайды, сонымен қатар маман ретінде қалыптасады, қоғамда жұмыс істеуге үйренеді, шығармашылық әлеуетін іске асырады. Осылайша, заманауи байланыс мәдениеті келесі факторлардың әсерінен дамиды: 1) ақпараттың жоғарылауы мен оны өңдеу жолдары динамикасына байланысты жаңа технологиялардың пайда болу қарқындылығы; 2) коммуникациялық қатынастардың мәдени дәстүрлерін түбегейлі өзгертетін интернет-ресурстар желісін дамыту; 3) ақпараттық технологияларды сауатты пайдалану мүмкіндігі; 4) өз шығармашылық әлеуетін ашу үшін түрлі коммуникативтік әдістерді қолдану. Бұл факторлар шығармашылық әлеуетті қалыптастыру үшін және әлеуметтік жұмыс маманы үшін қажет. Олардың қызметі саласында халықтың әртүрлі сегменттерімен байланысуға тура келеді. Сондықтан, осы мамандықтағы студенттің коммуникативтік мәдениетін дамыту басты рөл атқарады, өйткені маман ретінде негізгі кәсіптік құзыреттілік азаматтардың барлық санаттарының өкілдерімен іскерлік қарым-қатынас жасау мүмкіндігімен анықталады.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Қазіргі заманғы жоғары оқу орнының студенттері тек арнайы білімдер мен дағдыларды меңгеріп қана қоймай, жетістік пен табысқа жету қажеттілігін сезінуі керек; ол еңбек нарығында сұранысқа ие екенін біледі. Сондықтан, менің ойымша, студенттер білімнің жинақталуына, тәуелсіз іс-әрекеттерге және үздіксіз өзін-өзі білім алуға мүдделі болуы керек. Осы мақсаттарға жету үшін студенттер ынтасы және оларда мотивация тақырыбы болуы керек.
Негізгі әдебиет
  • 1. ЭБС «Znanium»: Кидин, В. В. Агрохимия : учеб. пособие / В. В. Кидин ; В. В. Кидин. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 351 с. - (Гр. УМО). 2. ЭБ «Труды ученых СтГАУ»: Учебное пособие по агрохимии (для лабораторно-практических занятий) [электронный полный текст] : учеб. пособие для студентов по специальности 110201.65 "Агрономия" / Ю. И. Гречишкина [и др.] ; Ю. И. Гречишкина, А. Н. Есаулко, В. В. Агеев, В. И. Радченко, О. Ю. Лобанкова, Л. С. Горбатко, Р. Н. Муссов, С. А. Коростылев ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2010. - 76 с. - (Гр. УМО). 3. ЭБС «Лань»: Лабораторный практикум по агрохимии для агрономических специальностей: учеб. пособие/ А. Н Есаулко [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ставрополь: АГРУС, 2010. – 276 с. 4. ЭБС «Лань»: Семендяева, Н. В. Методы исследования почв и почвенного покрова: учеб. Пособие / Н. В. Семендяева, А. Н. Мармулев, Н. И. Добротворская ; Новосиб. гос. аграр. ун-т ; СибНИИЗиХ. – Новосибирск: Изд-во НГАУ, 2011. – 202 с. 5. Учебное пособие по агрохимии (для лабораторно-практических занятий) : учеб. пособие для студентов по специальности 110201.65 "Агрономия" / Ю. И. Гречишкина [и др.] ; Ю. И. Гречишкина [и др.]. - Ставрополь : АГРУС, 2010. - 76 с. - (Гр. УМО). 6. Муравин, Э. А. Агрохимия : учебник для бакалавров по направлению "Агрономия" / Э. А. Муравин, Л. В. Ромодина, В. А. Литвинский ; Э. А. Муравин, Л. В. Ромодина, В. А. Литвинский. - Москва : Академия, 2014. - 304 с. - (Высшее образование. Бакалавриат. Гр. УМО). 7. Лабораторный практикум по агрохимии для агрономических специальностей : учеб. пособие для студентов вузов по агрон. специальностям / А. Н. Есаулко [и др.] ; А. Н. Есаулко [и др.] ; СтГАУ. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь : АГРУС, 2010. - 276 с. - (Гр. МСХ РФ). 8. ЭБ «Труды ученых СтГАУ»: Термины и определения в агрохимии [электронный полный текст] : учеб. пособие для подготовки бакалавров по направлениям 110400 «Агрономия», 110110 «Агрохимия и агропочвоведение» / Ю. И. Гречишкина [и др.] ; Ю. И. Гречишкина, А. Н. Есаулко, В. В. Агеев, О. Ю. Лобанкова, А. А. Беловолова, Л. С. Горбатко, М. С. Сигида, С. А. Коростылев, Е. В. Голосной ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2012. - 689 КБ. 9. Термины и определения в агрохимии : учеб. пособие для бакалавров по направлениям: 110400 "Агрономия", 110110 "Агрохимия и агропочвоведение" / Ю. И. Гречишкина [и др.] ; Ю. И. Гречишкина [и др.]. - Ставрополь : АГРУС, 2012. - 136 с. - (Гр. УМО). 10. Агеев, В. В. Агрохимия (Южно-Российский аспект): учебник для студентов вузов по агрон. специальностям. Т. 1: Питание растений. Свойства почвы в связи с питанием растений и применением удобрений / В. В. Агеев, А. И. Подколзин; под ред. В. В. Агеева. - Ставрополь: СтГАУ, 2005. - 488 с.: ил. - (Гр. МСХ РФ) 11. Ягодин В.А. Агрохимия. М., Агропромиздат, 1989, 655 с. или любое другое издание. 12. Клечковский В.М., Петербургский А.В. Агрохимия. М., Колос, 1967, 584 с. или любое другое издание. 13. Минеев В.Г. Агрохимия. М., 1990, издание Московского университета, 486 с. 14. Ягодин и др. Агрохимия. М., Мир, 2003.