Государственный контроль за использованием и охраной земель

Сипаттама: Пән мемлекеттік жер бақылауының міндеттерін қарастырады, олар жер заңнамасының сақталуын, жерді қорғау және пайдалану талаптарын бақылайды. Пәнді оқу студенттің әкімшілік, қылмыстық жер құқық бұзушылықтарын анықтаудың, тексерулерді жүзеге асырудың, тексеру жоспарларын құрастырудың, бақылауды жүзеге асыратын органның нұсқамасын құрастырудың, ұйымдар мен азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін сақтаудың теориялық негізін қалыптастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Жерлерді пайдалану мен қорғауды мемлекеттік қорғаудың теориялық негіздерін оқып қарастыру
Міндет
 • Жерді қорғау және пайдалану мемлекеттік бақылаудың негізгі әдістерін қолдану
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Жер заңнамасын, жерлерді қорғау және пайдалану мемлекеттік бақылау саласындағы НҚА білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Құқықтық және нормативтік техникалық құжаттамаларды білу негізінде жер қатынастарын мемлекеттік реттеу саласындағы мемлекеттік органдардың құзыреттерін орындау үшін бар білімдерін қолдану қабілеті.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Жер қатынастары саласы бойынша ақпаратты сараптау, дәйекті қорытындылар жасау және дәйекті пайымдауды айту.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Жер қатынастары саласы бойынша ақпаратты сараптау, дәйекті қорытындылар жасау және дәйекті пайымдауды айту.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Жерлерді қорғау және пайдалану мемлекеттік бақылауды жүргізу қабілеті
Негізгі әдебиет
 • Романова Г.В. Земельное право. -М.: Фстиция, 2016
 • Есполов Т.И., Сейфуллин Ж.Т. Управление земельными ресурсами – А: КазНау – Агроуниверситет, 2004
 • Земельный кодекс Республики Казахстан от 20.06.2003. №442-II
 • Жаворонкова Н. Земельное право. - М.: Юрайт, 2017
 • Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК.
 • Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК
 • Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года №268 «Об утверждении Правил рационального использования земель сельскохозяйственного назначения»
 • Совместный приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 11 декабря 2018 года № 502 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 11 декабря 2018 года № 101 «Об утверждении критериев оценки степени рисков и проверочных листов в области земельных правоотношений, за использованием и охраной земель, геодезии и картографии, государственного земельного кадастра и мониторинга земель»
 • Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V ЗРК.