Фотограмметрия и дистанционное зондирование

Сипаттама: Курс фотограмметрияның, сандық фотограмметрияның теориялық негіздерін зерделеуді және топографиялық жоспарлар мен карталарды өндіру және жаңарту кезінде жерді қашықтықтан зондтаудың заманауи жоғары тиімді технологияларын қолдануды қарастырады, бұл қысқа мерзімде және жоғары сапада жерге орналастыру және кадастрлық жұмыстарды жүргізуге мүмкіндік береді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • болашақ мамандарды фотограмметриялық процестердің негізгі түрлері, оларды бағалау және алынған материалдардың сапасын талдау әдістері, карталар мен жоспарларды түзету, сондай-ақ әртүрлі масштабтағы карталар мен жоспарларды жасаумен және тірек фотограмметриялық желіні қоюландырумен байланысты әртүрлі инженерлік міндеттерді шешу кезінде теориялық және практикалық білім негіздеріне оқыту.
Міндет
 • студенттерді топографиялық-геодезиялық өндірістің өндірістік-техникалық және жобалық міндеттерін шешуге дайындау;
 • студент жергілікті жердің стереомоделі бойынша карталар мен жоспарларды жасау және жаңарту кезінде, сондай-ақ аэроғарыштық және Жердегі суреттер бойынша координаттар мен нүктелердің биіктігін анықтау және өлшеу үшін заманауи фотограмметриялық аспаптарда жұмыс істеу дағдыларын меңгеру;
 • кәсіби ортада жұмыс істеу үшін әлеуметтік-тұлғалық қасиеттерді қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Фотограмметриялық аспаптар, есептеу техникасы және фотограмметриялық өлшеулер және олардың нәтижелерін математикалық өңдеу үшін пайдаланылатын ақпаратты автоматтандырылған өңдеу құралдары, сондай-ақ карталар жасау.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Заманауи технологиялар мен бағдарламалық құралдарды пайдалана отырып, экономика объектілерін геодезиялық қамтамасыз етуде фотограмметриялық жұмыстардың қазіргі заманғы әдістері мен тәсілдерін қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Ақпаратты талдау, негізделген пікір айту және әртүрлі фотограмметриялық өлшеулерді өндіру тәсілдері және оларды қолдану шарттары туралы негізделген қорытынды жасау қабілеті.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Ұжымдағы ұйымдастыру-басқару функцияларын орындау қабілеті.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Фотограмметриялық Аспаптармен, жабдықтармен және аспаптармен, Геодезиялық жұмыстарды орындаудың компьютерлік технологияларымен жұмыс істеу дағдысы.
Негізгі әдебиет
 • Назаров А.С. Фотограмметрия. - М.: ТетраСистемс, 2010
 • Обиралов А.И., Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А. Фотограмметрия. – М.: КолосС, 2006
 • Лабутина И.А. Дешифрирование аэрокосмических снимков - М.: Аспект Пресс, 2004
 • Обиралов А.И., Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А. Фотограмметрия и дистанционное зондирование. - М.: КолосС, 2006