Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 6B05302 - Атом энергетикасына арналған материалдар
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Кәсіби қызметтің негізінде жатқан жаратылыстану, математикалық және негізгі білімдерге ие, сирек металл өндірісі саласында құзіреттілігі бар, Қазақстан Республикасының атом саласындағы өнеркәсіп кәсіпорындарында өндірістік қызметке түлектерді дайындау

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

- қара және түсті металлургияның өнеркәсіптік кәсіпорындары;
- тау-кен өнеркәсібі кәсіпорындары;
- жобалау-құрылымдау және ғылыми-зерттеу ұйымдары, зауыт зертханалары;
- әртүрлі меншік түріндегі фирмалар.
Кәсіби қызмет объектісі:

Жобалар, материалдар, әдістер, құралдар, қондырғылар, техникалық және нормативтік құжаттар, сапа менеджменті жүйесі, математикалық модельдер, шикізат, шихта, тау жыныстары, металдар мен қорытпалар, химиялық реагенттер, зертханалық жабдықтар мен аппараттар, өндіріс технологиясы.
Кәсіби қызмет түрлері:

- өндірістік-технологиялық;
- ұйымдастырушылық- басқарушылық;
- есептеу-жобалық.
Кәсіби қызметінің функциялары:

- технологиялық үрдіс пен қондырғымен жұмыс жасауға бақылау жасау;
- металлургиялық өңдеудің алғашқы және соңғы өнімдерін талдау;
- технологиялық үрдістердің регламенті мен алынатын өнімдердің сапасын сақтауды қамтамасыз ету
- жаңа өнімді өндіру барысында технологиялық үдерістерді нақтылау және игеру бойынша жұмыстарға қатысу;
- жаңа технологиялар мен жабдықтарды енгізуге қатысу;
- техникалық және өндірістік есептерді жасау;
- өндірістің экологиялық және технологиялық қауіпсіздігін сақтауды бақылау;
- жұмысты және жұмысты заманауи құрылғылар мен қондырғыларында ұйымдастырудың қазіргі заманғы әдістерін меңгеру;
- экономикалық шешімдер негізінде ғылыми-техникалық және ұйымдастырушылық шешімдерді іріктеу және негіздеу үшін бастапқы деректерді дайындау;
- технологиялық үрдістерді жобалау үшін ақпараттық және бастапқы деректерді жинау және талдау;
- жобалық және жұмысқа арналған техникалық құжаттамаларды әзірлеуге қатысу;
- жобалауды автоматтандырудың стандартты құралдарын пайдалана отырып техникалық тапсырмаға сәйкес технологиялық үрдістің жеке кезеңдерін есептеу және жобалау;
- әзірленген жобалар мен техникалық құжаттамалардың стандарттарға, техникалық шарттарға және басқа нормативтік құжаттарға сәйкестігін бақылау.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Тұтас жүйелік ғылыми дүниетаным негізінде түрлі жағдайларды бағалау қабілеті Философиялық және тарихи мазмұндағы ақпаратты қабылдау және талдау дағдысын, дискуссияны және полемиканы жүргізу тәсілдерін меңгеру
Әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін дәлелдей білу
2. Магниттік құбылыстардың табиғатын, конденсирленген ортаны қалыптастыруды және кристалдық құрылымдарды зерттеу әдістерін түсіну. Эксперименттік зерттеулерде физикадағы құбылыстардың сипаттамасында және зерттеуінде теориялық тәсілдерді қолдану.
3. Математика және инженерлік негіздердің, негізгі фактілер, тұжырымдамалар, теория принциптері туралы негізгі білімдерін қолдана білу. Шешім қабылдау: жобаның экономикалық тұрғыдан дұрыстығы; төтенше жағдайларда және техногендік апаттарда халықты қорғау үшін.
4. Заманауи энергетиканың материалдарын өндірудегі ядролық технологиялар мен бақылау әдістерінің негіздерін біліңіз. Металдардың, қорытпалардың және атом энергетикасының материалдарының қасиеттерін анықтау үшін алынған білімдерді қолдану.
5. Заманауи энергетикада реакторлық материалдарды қолданудың теориялық және практикалық мәселелері мен проблемаларын білу. Заманауи энергетика материалдары саласында және реакторлық материалдарды пайдаланудың экологиялық аспектілері бойынша білікті бола білу.
6. Бериллий, тантал және ниобий негізінде шығарылатын материалдардың технологиясын, жабдықтарын және сорттарын білу. Сирек металлургия өнеркәсібінің жаңа өндіріс технологияларын жетілдіру және жасау үшін алынған білімді қолдану.
7. Бериллий, тантал және ниобийді және олардың қоспаларын және қорытпаларын өндіру технологиялары мен зерттеу әдістерінің ерекшеліктерін білу. Қазақстан Республикасының атом өнеркәсібі кәсіпорындарында кәсіби қызметте алынған білімдері пайдалану.
8. Заманауи коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, мәдени-тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті Кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін коммуникативтік қабілеттерге ие болу
АКТ көмегімен ақпаратты іздеу және өңдеуді жүзеге асыру
9. Әлеуметтік ортада тұлғаны қалыптастыру және анықтау және салауатты өмір салтын қалыптастыру қабілеті Экономикалық-құқықтық ортада біртұтас тұлғаны қалыптастыруға және индивидтің жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсету
Тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің тиімді жұмыс істеуін сақтау, дамыту және тиімді жұмыс істеуі мақсатында әлеуметтік жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану
10. Математика және инженерлік армандар туралы базалық білімді, негізгі фактілерді, тұжырымдамаларды, теория принциптерін қолдану мүмкіндіктері. Деректерді өңдеу және зерттеу нәтижелерін, өндірістік сынақтарды талдау үшін білімді қолдану; жобалық құжаттаманы орындау және рәсімдеу.
11. Ұнтақ металлургиясының технологиялық процесін түсіну және кішігірім көлемдегі жоғары технологиялық өнімдерді өндіру мүмкіндігі. Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-құрылымдық жұмыстарда және ғылыми-техникалық жобалар, ғылыми-техникалық конференциялар мен кәсіби іс-әрекеттерде өз білімін қолдану.
12. Классикалық және қазіргі физика мен механиканың негізгі физикалық құбылыстары мен заңдарын түсіну. Ядролық энергетиканың материалдарын өндіруге арналған негізгі ұғымдарды, заңдарды және физика мен механика модельдерін кәсіби қызметте қолдану
13. Дифференциалдық және интегралдық теңдеулер теориясын білу, оларды шешу әдістері, қолданбалы міндеттердің математикалық моделін қалыптастыру. Математикалық әдістерді пайдалана отырып, белгісіздік жағдайында ұйымдастырушылық және технологиялық сипаттағы шешімдерді қабылдау.
14. Материалтану негіздерін, металдарды қатайту әдістерін, олардың таңбаларын түсіну, құрылымды, химиялық құрамы, материалдардың қасиеттерін анықтау. Дағдыларды қолдану: техникалық әдебиеттермен және салалық стандарттармен дербес жұмыс істеу; ядролық энергетикалық жаңа материалдарын игеру
15. Термодинамиканың, статистикалық физиканың, радиоактивтіліктің, радиацияның заттармен өзара әрекеттесуінің негіздерін білу; иондаушы сәулеленуді өлшеудің түрлері мен әдістері. Атом энергетикасының нақты физикалық жағдайларын зерттеу сұрақтарын, мәселелерін және міндеттерін анықтау дағдыларына ие болу.
Модульдік оқу жоспары
Жалпы білімдік пәндер Базалық пәндер Кәсіптік пәндер